МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: система мотивації персоналу, конкурентоспроможність підприємства, форми мотивації, матеріальна мотивація, нематеріальна мотивація, управління персоналом

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням мотивації персоналу як фактору підвищення конкурентоспроможності підприємства. Адже персонал є найбільш складним і специфічним ресурсом. Ефективність роботи підприємства багато в чому залежить від ефективності роботи персоналу. З’ясовано, що сьогодні для переважної більшості підприємств необхідність удосконалення системи мотивації персоналу полягає в основному в підвищенні ефективності праці працівників – і на цій основі – у забезпеченні зростання загальної ефективності підприємства. Проаналізовано та систематизовано складові системи мотивації персоналу сучасних підприємств. Розкрито базові підходи щодо трактування дефініції «мотивація персоналу». Досліджено взаємозв’язок мотивації персоналу та конкурентоспроможності підприємства. Окреслено напрями оптимізації системи мотивації персоналу в умовах сучасних викликів.

Посилання

Базалійська Н.П., Міщук В.В. Сутнісні підходи формування системи мотивації трудової поведінки працівників на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 9. С. 232–236.

Богацька Н.М., Кузьменко М.М. Прибуток підприємства як рушійна сила функціонування ринкової економіки. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. № 2. С. 102–105.

Клімова О.І. Управління трудовими ресурсами. Економічні науки. 2017. Вип. 5. С. 24–28.

Коленда Н.В. Фактори впливу на рівень соціальної безпеки населення. Наукові вісті. Східноєвропейського нац. університету ім. Лесі Українки. 2013. № 4(253). С. 49–53.

Колот А.М., Цимбалюк С.О. Мотивація персоналу : підручник. Київ : КНЕУ, 2014. 479 с.

Кравченко М.А. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві. Ефективна економіка. 2010. № 6. С. 36–38.

Крушельницька О.В. Управління персоналом : навч. посібник. Київ : Кондор, 2003. 296 с.

Нікітін Ю.О., Рукас-Пасічнюк В.Г. Сучасні моделі та механізми мотивації персоналу українських підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 4. С. 238–246.

Рукасов С.В. Аналіз систем мотивації персоналу з урахуванням досвіду провідних країн світу. Вісник Хмельницького нац. Університету. 2009. № 5. С. 93–96.

Сікун О.А. Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства. Молодий вчений. 2019. № 1 (65). С. 506–510.

Шафранська Т.Ю., Коломієць О. В. Основні види мотивації працівників. URL: http://www.rusnauka.com/10_DN_2013/Economics/10_133226.doc.htm

Шкільняк М.М., Овсянюк-Бердадіна О.Ф., Крисько Ж.Л., Демків І.О. Менеджмент : навч. посіб. Тернопіль, 2017. 252 с.

Bazalijsjka N.P., Mishhuk V.V. (2016) Sutnisni pidkhody formuvannja systemy motyvaciji trudovoji povedinky pracivnykiv na pidpryjemstvi [Essential approaches to the formation of a system of motivation of workers' behavior in the enterprise]. Global and National Economics Problems, no. 9, pp. 232–236.

Bohatska N.M., Kuzmenko M.M. (2018) Prybutok pidpryiemstva yak rushiina syla funktsionuvannia rynkovoi ekonomiky [The profit of the enterprise as a driving force of the functioning of the market economy]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no. 2, pp. 102–105.

Klimova O.I. (2017) Upravlinnia trudovymy resursamy [Management of labor resources]. Ekonomichni nauky, no. 5, pp. 24–28.

Kolenda N.V. (2013) Faktory vplyvu na rivenj socialjnoji bezpeky naselennja [Factors influencing the level of social security of the population]. Naukovi visti. Skhidnojevropejsjkogho nac. universytetu im. Lesi Ukrajinky. Serija. Ekonomycheskye nauky, no. 4(253), pp. 49–53.

Kolot A.M., Tsymbaliuk S.O. (2014) Motyvatsiia personalu: pidruchnyk [Personnel motivation: a textbook]. Kyiv : KNEU. 479 s.

Kravchenko M.A. (2010) Analiz efektyvnosti vykorystannja trudovykh resursiv na pidpryjemstvi [Effectiveness of the use of staff resources at the enterprise analysis]. Efektyvna ekonomika, no. 6, pp. 36–38.

Krusheljnycjka O.V. (2003) Upravlinnja personalom [Personnel management]. Kyiv: Kondor, p. 296.

Nikitin U.O., Rukas-Pasichnjuk V.G. (2014) Suchasni modeli ta mekhanizmy motyvaciji personalu ukrajinsjkykh pidpryjemstv [Modern models and mechanisms of staff motivation in Ukrainian enterprises]. Aktualjni problemy ekonomiky, no. 4, pp. 238–246.

Rukasov S.V. (2009) Analiz system motyvaciji personalu z urakhuvannjam dosvidu providnykh krajin svitu [Analysis of systems of personnel motivation considering the experience of the leading countries of the world]. Bulletin of the Khmelnitsky National University, no. 5, pp. 93–96.

Sikun O.A. (2019) Motyvatsiia yak chynnyk pidvyshchennia efektyvnosti pratsi personalu pidpryiemstva [Motivation as a factor in increasing the work efficiency of the company's personnel]. Molodyi vchenyi, no. 1 (65), pp. 506–510.

Shafrans'ka T.Yu. Kolomiiets O.V.Osnovni vydy motyvatsii pratsivnykiv [The main types of employee motivation]. Available at: http://www.rusnauka.com/10_DN_2013/Economics/10_133226.doc.htm

Shkilniak M.M., Ovsianiuk-Berdadina O.F., Krysko Zh.L., Demkiv I.O. (2017) Menedzhment: navch. posib. [Management: study guide]. Ternopil, 252 p.

Переглядів статті: 644
Завантажень PDF: 957
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Заставнюк, Л. (2022). МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-54
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ