РОЛЬ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНА: ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ

Ключові слова: зерно, світовий ринок зерна, ціна на ринку зерна, виклики, загрози зернового ринку України

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням ролі України на світовому ринку зерна та викликам і загрозам, які виникли внаслідок агресії росії. Охарактеризовано потенціал зернового ринку в Україні та відображено місце України у світових рейтингах з виробництва та експорту пшениці, кукурудзи та ячменю. Зокрема виявлено ризики для зернової галузі України, а саме: зменшення посівних площ, нестача елеваторів, порушення логістичних ланцюгів та фінансові втрати від недоотримання експортної виручки. Охарактеризовано товарну та географічну структуру експорту зернових під час війни та вказано на важливість українського зерна, як товару, що формує світову продовольчу безпеку. Зосереджено увагу на те, що нестача пропозиції та значний попит на продовольство сприяють зростанню цін на зернову продукцію. Здійснено аналіз динаміки цін на основні зернові культури у світі. Виявлено, що зростання цін на зернові матиме вкрай негативний вплив на продовольчі ринки загалом, насамперед у менш розвинутих країнах, які потерпатимуть ще й від нестачі продовольчих товарів. Наведено низку заходів щодо зменшення негативного впливу російсько-української війни на світову продовольчу безпеку, через зростання цін на зернові та виникнення дефіциту зерна.

Посилання

Ukraine: FAO scales up efforts to save upcoming harvest, ensure export of vital grains. URL: https://www.fao.org/newsroom/detail/ukraine-fao-scales-up-efforts-to-save-upcoming-harvest-ensure-export-of-vital-grains/en

Чи буде продовольча криза у 2023 році. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/13/691440/

Геополітичні та геоекономічні зміни, формовані під впливом російської агресії, та оновлення місця України у світовому просторі / Наук. ред. В. Юрчишин. Київ : Центр Разумкова, 2022. 103 с. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2022_TRANSFORMANS_UKR.pdf

Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: https://www.fao.org/faostat/ru/#data

GIEWS FPMA Tool monitoring and analysis of food prices. URL: https://www.fao.org/giews/food-prices/price-tool/en/

ТОП-10 країн виробників пшениці в 2021/22 МР. URL: https://latifundist.com/rating/top-10-krayin-virobnikiv-pshenitsi-v-2021-22-mr

Офіційний сайт Української зернової асоціації. URL: https://uga.ua/statistika-zernovogo-koridoru/

Офіційний сайт УкрАгроКонсалт. URL: https://ukragroconsult.com/grain-prices/

Муха М., Воробйова І. Проблеми експорту зерна через ЄС та потужностей зберігання в Україні. URL: https://elevatorist.com/blog/read/761eksport-cherez-suhoputni-shlyahi-do-yes-mojlivosti 11

Черемісіна С.Г. Ринок зернових культур в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку. Економіка АПК. 2021. № 2. С. 48-58. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202102048

Ільчук М.М., Коновал І.А., Барановська О.Д., Євтушенко В.Д. Ринок зерна в Україні та його стабілізація. Економіка АПК. 2019. № 4. С. 29-38. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904029

Ukraine: FAO scales up efforts to save upcoming harvest, ensure export of vital grains. Retrieved from https://www.fao.org/newsroom/detail/ukraine-fao-scales-up-efforts-to-save-upcoming-harvest-ensure-export-of-vital-grains/en

Chy bude prodovolcha kryza u 2023 rotsi [Will there be a food crisis in 2023]. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/13/691440/

V. Yurchyshyn (Ed). (2022) Heopolitychni ta heoekonomichni zminy, formovani pid vplyvom rosiiskoi ahresii, ta onovlennia mistsia Ukrainy u svitovomu prostori [Geopolitical and geoeconomic changes formed under the influence of Russian aggression and renewal of Ukraine's place in the world]. Kyiv: Tsentr Razumkova. Retrieved from https://razumkov.org.ua/uploads/article/2022_TRANSFORMANS_UKR.pdf

Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved from https://www.fao.org/faostat/ru/#data

GIEWS FPMA Tool monitoring and analysis of food prices. Retrieved from https://www.fao.org/giews/food-prices/price-tool/en/

TOP-10 krain vyrobnykiv pshenytsi v 2021/22 MR [TOP-10 wheat-producing countries in 2021/22 MY]. Retrieved from https://latifundist.com/rating/top-10-krayin-virobnikiv-pshenitsi-v-2021-22-mr

Ofitsiinyi sait Ukrainskoi zernovoi asotsiatsii [Official website of the Ukrainian Grain Association]. Retrieved from https://uga.ua/statistika-zernovogo-koridoru/

Ofitsiinyi sait UkrAhroKonsalt [Official website of UkrAgroConsult]. Retrieved from https://ukragroconsult.com/grain-prices/

Mukha M., Vorobiova I. Problemy eksportu zerna cherez YeS ta potuzhnostei zberihannia v Ukraini. Retrieved from: https://elevatorist.com/blog/read/761eksport-cherez-suhoputni-shlyahi-do-yes-mojlivosti 11

Cheremisina S.H. (2021) Rynok zernovykh kultur v Ukraini: analiz suchasnoho stanu ta perspektyvy rozvytku [Market of grain crops in Ukraine: analysis of the current state and development prospects]. Ekonomika APK – Economy of agro-industrial complex, 2, 48–58. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202102048 [in Ukrainian]

Ilchuk M.M., Konoval I.A., Baranovska O.D., Yevtushenko V.D. (2019) Rynok zerna v Ukraini ta yoho stabilizatsiia [Grain market in Ukraine and its stabilization]. Ekonomika APK – Economy of agro-industrial complex, 4, 29–38. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904029 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 536
Завантажень PDF: 635
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Лотиш, О. (2022). РОЛЬ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗЕРНА: ВИКЛИКИ І ЗАГРОЗИ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-56
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають