ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ТЕРИТОРІЯХ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

Ключові слова: економіко-математичне модулювання, інвестиційне забезпечення, радіаційно-забруднені території, сільськогосподарські підприємства, фінансовий лізинг

Анотація

Наукова стаття присвячена вирішенню проблематики інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств на територіях радіаційного забруднення України. У дослідженні доведена наявність значного дефіциту інвестиційних ресурсів у агровиробників з РЗТ країни, а також можливість вирішення проблеми за рахунок використання економіко-математичного моделювання. Обравши у якості результативної ознаки обсяг продукції сільськогосподарських підприємств на територіях радіаційного забруднення, а в якості факторних ознак вартість фінансового лізингу сільськогосподарських підприємств на територіях радіаційного забруднення, вартість кредитів, наданих кредитними спілками на сільськогосподарську діяльність, вартість кредитування сільськогосподарських підприємств депозитними корпораціями, крім НБУ, була доведена необхідність акцентувати увагу агровиробників з РЗТ на фінансовому лізингу.

Посилання

Супрун, О.О. (2014). Розвиток інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств. Вісник соціально-економічних досліджень, 2, 156–163. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2014_2_27.

Бусленко Б.В. (2015). Потреба в залученні інвестицій в агропромисловий комплекс України. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=71179.

Kisil, M.I. (2015). Strategic investment directions for the development agriculture of Ukraine. Економіка АПК, 8, 39–44. URL: http://www.eapk.org.ua/en/contents/2015/08/39.

Малиновський, А.С., Павловська, Л.Д. (2007). Емпіричні оцінки проблем розвитку радіаційно забруднених сільських територій в Україні. Роль соціального капіталу та локальних ініціатив у забезпеченні сільського розвитку : Доп. Міжнар. симп. Житомир: ДВНЗ «Держ. агроеколог. ун-т.», 138–145.

Калиненко, Л.В., Перепелятников, Г.П., Іванова, Т.М. та ін. (2008). Рекомендації щодо використання сільськогосподарських угідь населених пунктів, які за радіологічними показниками можуть бути виведені за межі ІІ зон, Київ, 108.

Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Житомирській області (2020). Статистична інформація. URL: http://www.zt.ukrstat.gov.ua.

Державна служба статистики України (2020). Статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Suprun, O.O. (2014). Rozvytok investytsiinoho zabezpechennia diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Investment support development of agricultural enterprises]. The Journal of social and economic studies, 2, 156–163. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2014_2_27 (in Ukrainian)

Buslenko, B.V. (2015). Potreba v zaluchenni investytsii v ahropromyslovyi kompleks Ukrainy [The necessity to attract investments in agricultural sector of Ukraine]. Retrieved from: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=71179 (in Ukrainian)

Kisil, M.I. (2015). Strategic investment directions for the development agriculture of Ukraine. Economics of AIC, no. 8, 39–44. Retrieved from: http://www.eapk.org.ua/en/contents/2015/08/39 (in Ukrainian)

Malynovskyi, A.S., Pavlovska, L.D. (2007). Empirychni otsinky problem rozvytku radiatsiino zabrudnenykh silskykh terytorii v Ukraini [The empiric assessments of the problem of radioactively contaminated rural areas development in Ukraine]. The role of social capital and local initiatives in supporting agricultural development: Thesis of International symp.: Zhytomyr: SHEE “State Agroecol. Univ.”, 138–145. (in Ukrainian)

Kalynenko, L.V., Perepeliatnykov, H.P., Ivanova, T.M. ta in. (2008). Rekomendatsii shchodo vykorystannia silskohospodarskykh uhid naselenykh punktiv, yaki za radiolohichnymy pokaznykamy mozhut buty vyvedeni za mezhi II zon [Recommendations on the implementation of agricultural areas of localities, which based on radioactive indexes can be brought out of II zones], Kyiv, 108. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Holovne upravlinnia statystyky u Zhytomyrskii oblasti (2020). Statystychna informatsiia [Statistical information]. Retrieved from: http://www.zt.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2020). Statystychna informatsiia [Statistical information]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian)

Переглядів статті: 48
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Каленська, В. (2020). ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ТЕРИТОРІЯХ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-95
Розділ
ЕКОНОМІКА