УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • Ліна Шендерівська Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-3104-9803
  • Анна Батир Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-9132-7353
Ключові слова: стратегія, управління, стратегічний розвиток, малі підприємства, стратегічні підходи, стратегічні цілі, CRM-системи, матриця Глайстера

Анотація

Розглянуто суть і значення управління стратегічним розвитком. Уточнено поняття «управління стратегічним розвитком». Визначено, що в основі управління стратегічним розвитком має бути стратегічне планування. Досліджено розвиток системи внутрішньофірмового управління. Для виявлення актуальних проблем, цілей і завдань розвитку малого приватного підприємства «Фірма «Промавтоматика БС» побудовано профіль конкурентів, матрицю Глайстера, інтелектуальну карту інформаційної системи. Запропоновано впровадження автоматизованої системи CRM. В якості пріоритетних стратегій управління взаємовідносинами з клієнтами для дослідженого підприємства обґрунтовано: захист відносин з клієнтами та посилення взаємин. Для удосконалення маркетингових комунікацій запропоновано впровадження стратегії SMM.

Посилання

Брінь П. В., Голтвянська Ю. В. Стратегія розвитку підприємства: сутність та класифікація. Підприємництво та інновації. 2021. Випуск 21. С. 31-34. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/21.5 (дата звернення: 15.10.2022).

Гуткевич С. О., Шендерівська Л. П. Управління розвитком поліграфічних підприємств. Інтелект ХХІ. 2018. №6. С. 142-148. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2018_6_30 (дата звернення: 16.11.2022).

Демченко Д. М., Пєтухова О. М. Управління стратегічним розвитком підприємства. Ефективна економіка. 2017. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5388 (дата звернення 07.10.2022).

Ефрос К. (2022). SMM як важлива складова маркетингової комунікації бренду. (Кваліф. роб. на здобуття ступ. бакалавр за спец. Маркетинг). Київ. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/23345/Efros_Bakalavrska_robota.pdf?sequence=1 (дата звернення : 14.11.2022).

Петрова І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2013. 472 с.

Пилипенко О. В. Стратегічний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2018. 350 с.

Савченко С. М., Нікітін В. Г Сутність та принципи стратегічного управління ефективністю діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 2. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.2.92 (дата звернення: 15.10.2022).

Швиданенко Г. О., Бойченко К. С. Розвиток підприємства : стратегічні наміри, ризики та ефективність : колективна монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 232 с.

Easterly W. (2008). Brzemię białego człowieka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Kubiniy, N., Marhitich, V., Kosovilka, T. (2019). Potential of Strategic Development of Regional Economy, 237-242. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/26684/1/Kubiniy%20Nanalya.pdf (Accessed: 18.10.2022).

Piontek, B. (2016). Strategiczne Cele i Priorytety Rozwoju — Ujęcie Teoriopoznawcze. Przegląd Organizacji, 48-55. DOI: https://doi.org/10.33141/po.2016.10.07 (Accessed : 23.10.2022).

Research for Strategic Development. (2021). URL: https://desklib.com/document/research-strategic-development (Accessed: 06.11.2022).

Safonov, Y., Gutkevych, S., & Shenderivska, L. (2022). Peculiarities of Management of Enterprises in the Printing Industry. Baltic Journal of Economic Studies, 8(3), 174-184. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-8-3-174-184 (Accessed: 05.11.2022).

Statista – The Statistics Portal. Statista. URL: https://www.statista.com.

Zarządzanie strategiczne rozwojem (2012). Redakcja naukowa Jarosław Górniak, Stanisław Mazur. Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. URL: https://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_ publications_files/1210/ zarzadzanie_strategiczne_rozwojem.pdf (Accessed: 08.10.2022).

Brin, P., & Holtvyanska, Y. (2021). Stratehiia rozvytku pidpryiemstva: sutnist ta klasyfikatsiia [Enterprise Development Strategy: Essence and Classification]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii – Entrepreneurship and innovation, 21, 31-34. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/21.5 [in Ukrainian].

Gutkevych, S., & Shenderivska, L. (2018). Upravlinnia rozvytkom polihrafichnykh pidpryiemstv [Management of Printing Enterprises Development]. Intelekt XXI – Intellect XXI, 6, 142-148. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2018_6_30 [in Ukrainian].

Demchenko, D. M., & Pietukhova, O. M. (2017). Upravlinnia stratehichnym rozvytkom pidpryiemstva [Strategic Development Company]. Efektyvna ekonomika – Efficient Economy, 1. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5388 [in Ukrainian].

Efros, K. (2022). SMM yak vazhlyva skladova marketynhovoi komunikatsii brendu [SMM as an important component of brand marketing communication]. Bachelor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Petrova, I. L. (2013). Stratehichne upravlinnia liudskymy resursamy [Strategic management of human resources]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Pylypenko, O. V. (2018). Stratehichnyi analiz [Strategic analysis]. Kyiv : Personal [in Ukrainian].

Savchenko, S. &Nikitin, V. (2021). Sutnist ta pryntsypy stratehichnoho upravlinnia efektyvnistiu diialnosti pidpryiemstva [Opportunities and Fundamental Strategic Management of the Production Enterprise Efficiency]. Efektyvna ekonomika – Efficient Economy, 2. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.2.92 [in Ukrainian].

Shvydanenko, H. O., & Boichenko, K. S. (2015) Rozvytok pidpryiemstva: stratehichni namiry, ryzyky ta efektyvnist [Enterprise development: strategic intentions, risks and efficiency]. Kyiv : KNEU [in Ukrainian].

Easterly W. (2008). Bzhemie bialeho chlovieka [The white man's burden]. Warsaw [in Polish].

Kubiniy, N., Marhitich, V., & Kosovilka, T. (2019). Potential of Strategic Development of Regional Economy, 237-242. Retrieved from https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/26684/1/Kubiniy%20Nanalya.pdf.

Piontek, B. (2016). Stratehichne sele i priorytete rozvoiu – Uienche teoriopznavche [Strategic Development Goals and Priorities – A Theory and Cognitive Approach]. Pshehlond orhanizasii – Organization Review, 10, 48-55. DOI: https://doi.org/10.33141/po.2016.10.07 [in Polish].

Research For Strategic Development. (2021). Retrieved from https://desklib.com/document/research-strategic-development/

Safonov, Y., Gutkevych, S., & Shenderivska, L. (2022). Peculiarities of Management of Enterprises in the Printing Industry. Baltic Journal of Economic Studies, 8(3), 174-184. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-8-3-174-184.

Statista – The Statistics Portal. Statista. Retrieved from https://www.statista.com/

Gurniak, Ya. & Mazur, S. (Ed.) (2012). Zazhondzanie stratehichne rozvoiem [Strategic management of development]. Warsaw : Ministerstvo rozvoiu rehionalneho [in Polish].

Переглядів статті: 132
Завантажень PDF: 162
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Шендерівська, Л., & Батир, А. (2022). УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА . Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-33
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ