РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ ТА СУСПІЛЬСТВА

Ключові слова: електронна торгівля, електронна комерція, цифровізація, бізнес

Анотація

В статті визначено ролі електронної торгівлі в підвищенні якості взаємодії держави, бізнесу та суспільства. Розглянуто класифікації моделей електронного бізнесу в Україні та досліджено особливостей моделей системи «бізнес для бізнесу». Встановлено, що через низьку вартість введення в експлуатацію електронної вітрини в інтернет-магазині електронна комерція користується великим попитом серед продавців, які працюють з кінцевим споживачем, що дозволяє організувати персоналізовані стосунки з покупцем через особистий кабінет, систему зворотного зв’язку та особисту технічну підтримку, яка, в свою чергу, отримує можливість швидкого пошуку необхідних товарів за допомогою системи фільтрів, вбудованих на сайт. Доведено, що можливості розвитку електронної комерції в Україні далеко не вичерпані. Сьогодні компанії не зможуть повністю конкурувати, якщо не використовуватимуть Інтернет у своїй діяльності та інструменти електронної комерції.

Посилання

Андрощук Г. COVID-19: вплив на електронну комерцію. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/medichne-pravo-farmacevtika/covid19-vpliv-na-elektronnu-komerciyu.html (дата звернення: 04.02.2021).

Буров М. Ризики споживачів у сфері e-commerce та шляхи запобігання їм. Юрист & Закон. 2019. No 23. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA012817 (дата звернення: 10.02.2021).

Про електронну комерцію : Закон України від 02 вересня 2015 р. No 675-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text (дата звернення: 20.02.2021).

Симоненко К. Топ-20 факторів, які будуть впливати на онлайн-торгівлю в 2020 році. URL. https://rau.ua/ecommerceuk/top-20-faktoriv-onlajn-torgivlyu (дата звернення: 17.02.2021).

Синявська О.О. Електронна торгівля в Україні: тенденції та перспективи розвитку. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». 2019. Вип. 9. С. 126–132.

Жосан Г.В. Стан розвитку діджиталізації в Україні. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 1. Частина 2. С. 44-52. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1792/6565656864 (дата звернення: 17.02.2021).

Androschuk G. COVID-19: vplyv na elektronnu komerciyu. Available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/medichne-pra-vo-farmacevtika/covid19-vpliv-na-elektronnu-komerciyu.html (accessed February 04, 2021).

Burov М. (2019). Ryzyky spozhyvachiv u sferi e-commerce ta shlyahy zapobigannya yim. Yyrist&Zakon, no. 23. Available at: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA012817 (accessed February 10, 2021).

Pro elektronnu komerciyu: Zakon Ukrayiny vid 02 veresnya 2015 r. No 675-VIII / Verhovna Rada Ukrayiny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text (accessed February 20, 2021).

Symonenko K. Top-20 faktoriv, yaki budut vplyvaty na onlajn-tor-givlyu v 2020 roci. Available at: https://rau.ua/ecommerceuk/top-20-faktoriv-onlajn-torgivlyu (accessed February 17, 2021).

Synyavska O.O. (2019). Elektronna torgivlya v Ukrayini: ten-denciyi ta perspektyvy rozvytku [E-commerce in Ukraine: trends and prospects]. Visnyk НNU imeni V.N. Karazina. Seriya «Mizh-narodni vidnosyny. Ekonomika. Krayinoznavstvo. Turyzm», no. 9, pp. 126–132. [in Ukrainian]

Zhosan H.V. (2020). Stan rozvytku didzhytalizatsiyi v Ukrayini. [The state of development of digitalization in Ukraine] Ekonomichnyy analiz. Tom 30. № 1. Chastyna 2. S. 44-52. Available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1792/6565656864 (accessed February 17, 2021).

Переглядів статті: 200
Завантажень PDF: 107
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Нікітенко, К. (2021). РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ ТА СУСПІЛЬСТВА. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-17
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ