ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  • Іванна Гулин Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-2037-3918
  • Наталія Гуцал Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-3125-8306
  • Тетяна Лободзинська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-5518-727X
Ключові слова: логістика, логістичні витрати, бухгалтерський облік, облік логістичних витрат, бухгалтерський рахунок

Анотація

Стаття присвячена дослідженню обліку, проблематики, узагальненню та критичному аналізу логістичних витрат на підприємстві. Проведено аналітичне дослідження та аналіз сутності поняття “логістичні витрати”, класифікації логістичних витрат, які використовуються в процесі господарської діяльності. Проаналізовано проблематику обліку логістичних витрат на прикладах наукових досліджень та їх практичного застосування. Виділено основні проблеми обліку логістичних витрат. Встановлено, що ефективність діяльності підприємства залежить від належного управління витратами, та запропоновано доповнити систему бухгалтерського обліку рахунками для логістичних витрат, які дадуть точніше уявлення використання таких витрат на підприємствах та відображення у бухгалтерській документації. Розглянуто шляхи вирішення проблемних питань обліку логістичних витрат, узагальнено підходи науковців у одне контекстне вирішення.

Посилання

Заборська Н.К., Жуковська Л.Е. Основи логістики : навчальний посібник. Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011.

Фоміна О.В., Августова О.О. Облік логістичних витрат для цілей управління. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-294-299

Окландер М.А. Логістика. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 346 с.

Сумець О.М. (2011) Рекомендації щодо запровадження синтетичного обліку логістичних витрат на підприємстві. Логистика: проблемы и решения. 2011. № 4(35). С. 42–47.

Крикавський В.Є. Логістика. Основи теорії : підруч. для вищ. навч. закл. Львів : Львівська політехніка, 2005. 683 с.

Рета М.В. Логістичні витрати: визначення, класифікація та облік. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/17083/1/Biznes_Inform_2012_8_Reta_Lohistychni.pdf

Скоробогатова Н.Є. Облік та контроль логістичних витрат підприємства. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/197263459.pdf

Gu, Y. and Gao, S. (2016) Analysis on the Logistics Cost Control of Self-Logistics System in the Electric Business Enterprise.

Головащенко О.М. Інформаційне забезпечення логістичних витрат у системі обліку. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2010_30_2/Golovash.pdf

Zaborska N.K., Zhukovska L.E. (2011) Basics of logistics: a textbook. Odesa: ONAZ named after O.S. Popova.

Fomina O.V., Augustova O.O. (2019) Accounting of logistics costs for management purposes. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-294-299.

Oaklander M.A. (2008) Logistics Kyiv: Center for Educational Literature, 346 p.

Sumets O.M. (2011) Recommendations for the introduction of synthetic accounting of logistics costs at enterprises. Logistics: problems and solutions. No. 4(35). P. 42–47.

Krykavskyi V.E. (2005) Logistics. Basics of the theory: tutorial. for universities education closing. Lviv: Lviv Polytechnic, 683 p.

Reta M.B. Logistics costs: definition, classification and accounting of the Candidate of Economic Sciences. Available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/17083/1/Biznes_Inform_2012_8_Reta_Lohistychni.pdf

Skorobogatova N.E. Accounting and control of logistics costs of the enterprise. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/197263459.pdf

Gu, Y. and Gao, S. (2016) Logistics Cost Control Analysis of Own Logistics System in Electric Business.

Golovashchenko O.M. (2010) Information provision of logistics costs in the accounting system. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2010_30_2/Golovash.pdf

Переглядів статті: 146
Завантажень PDF: 250
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Гулин, І., Гуцал, Н., & Лободзинська, Т. (2022). ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-4
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ