ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ключові слова: діджиталізація, євроінтеграція, цифрова сфера, цифрова економіка, урядування, технології, комерція

Анотація

Стаття присвячена дослідженню діджиталізації економіки України в умовах євроінтеграції. Діджиталізація виступає каталізатором інноваційного розвитку економіки та суспільства. Було визначено, що технологічні зміни призвели до появи таких можливостей, як гнучкість, реактивність та індивідуалізація продукції, однак разом із тим з’явилися й нові перешкоди, такі як швидкі технологічні перетворення, високий рівень складності, зміна переваг клієнтів та вимог законодавства. Було визначено, що українське суспільство в умовах євроінтеграції поступово інтегрується в глобальні процеси діджиталізації, проте найменш розвиненими є аспекти діджиталізації урядової сфери, інклюзія управління, доступ до технологій, а також ризикованість інвестування в цифрову сферу в Україні. Нами визначено, що посилення діджиталізації вищенаведених аспектів, а також посилення прав захисту приватних інвесторів у сфері цифрової галузі дозволять посилити тенденції діджиталізації, що стане основою для подальшої посиленої економічної співпраці є ЄС.

Посилання

Гаврилюк О. В., Божидарнік Т. В. Глобальна пандемія: модифікація пріоритетів споживачів та електронної комерції у форс-мажорних обставинах. Наукові горизонти. 2020. № 4. С. 7–14.

Дергачова В. В., Голюк В. Я. Цифрова термінологія у стратегіях. Сутність, місце та роль діджитал менеджменту. Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інституту». 2022. № 22. С. 114−117. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.22.2022.260165

Дубель М. В. Вплив пандемії COVID-19 на процес діджиталізації світової торгівлі. Економiка i органiзацiя управлiння. 2021. № 4 (44). С. 277−288.

Краус К. М., Краус Н. М., Манжура О. В. Електронна комерція та Інтернет-торгівля: навчально-метод. посібник. Київ : Аграр Медіа Груп, 2021. 454 с.

Лапін А. В., Грінчук І. О., Оленюк Д.О. Діджиталізація економіки в Україні: сучасний стан та перспективи. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2022. № 7. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.7.22 (дата звернення: 30.11.2022)

Двуліт З. П., Завербний А. С., Романюк А. О. Диджиталізація – дієвий інструмент антикризового розвитку бізнесу в умовах пандемії. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=85571-8. (дата звернення: 30.11.2022)

Світовий рейтинг цифрової конкурентоспроможності – IMD. URL: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/ (дата звернення: 30.11.2022)

Network Readiness Index 2021. Benchmarking the Future of the Network Economy. Portulans institute. URL: https://networkreadinessindex.org/ (дата звернення: 07.12.2022)

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.12.2018 № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (дата звернення: 30.11.2022)

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-4 (дата звернення: 30.11.2022)

Михайло Федоров: Цифровізація забезпечить зростання української економіки на 10-12% на рік. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mihajlo-fedorov-cifrovizaciya-zabezpechit-zrostannya-ukrayinskoyi-ekonomiki-na-10-12-na-rik (дата звернення: 30.11.2022)

Havryliuk O. V., Bozhydarnik T. V. (2020) Hlobalna pandemiia: modyfikatsiia priorytetiv spozhyvachiv ta elektronnoi komertsii u fors-mazhornykh obstavynakh [Global Pandemic: Changing Consumer and E-Commerce Priorities in Force Majeure]. Naukovi horyzonty, vol. 4, pp. 7–14.

Derhachova V. V., Holiuk V. Ya. (2022) Tsyfrova terminolohiia u stratehiiakh. Sutnist, mistse ta rol didzhytal menedzhmentu [Digital terminology in strategies. The essence, place and role of digital management]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «Kyivskyi politekhnichnyi instytu», vol. 22, pp. 114−117. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.22.2022.260165

Dubel M. V. (2021) Vplyv pandemii COVID-19 na protses didzhytalizatsii svitovoi torhivli [The impact of the COVID-19 pandemic on the process of digitalization of world trade]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 4 (44), pp. 277−288.

Kraus K. M., Kraus N. M., Manzhura O. V. (2021) Elektronna komertsiia ta Internet-torhivlia [Electronic commercy and Internet-trade]. Navchalno-metod. posibnyk. Kyiv: Ahrar Media Hrup, 454 p.

Lapin A. V., Hrinchuk I. O., Oleniuk D. O. (2022) Didzhytalizatsiia ekonomiky v Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy [Digitalization of the economy in Ukraine: current state and prospects]. Elektronnyi zhurnal «Efektyvna ekonomika», vol. 7. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.7.22 (accessed: 30.11.2022)

Dvulit Z., Zaverbnyi A., Romaniuk A. (2021) Dydzhytalizacija–dіjevyj іnstrument аntykryzovogo rоzvytku bіznеsu v umоvаkh pandemiji [Digitalization – an effective tool for anti-crisis business development in a pandemic]. Efektyvna ekonomika, vol. 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8557 (accessed: 30.11.2022)

World Digital Competitiveness Rankings – IMD. Available at: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/ (accessed: 30.11.2022)

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018–2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii [On the approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and the Approval of the Action Plan for its Implementation]. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.12.2018 № 67-r. (accessed: 30.11.2022)

Ukraina 2030E – kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu [Ukraine 2030E is a country with a developed digital economy]. Ukrainskyi instytut maibutnoho. Available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-4 (accessed: 30.11.2022)

Mykhailo Fedorov: Tsyfrovizatsiia zabezpechyt zrostannia ukrainskoi ekonomiky na 10-12% na rik [Digitization will ensure the growth of the Ukrainian economy by 10-12% per year]. Uriadovyi portal. Available at: https://www.kmu.gov.ua/news/mihajlo-fedorov-cifrovizaciya-zabezpechit-zrostannya-ukrayinskoyi-ekonomiki-na-10-12-na-rik (accessed: 30.11.2022)

Network Readiness Index 2021. Benchmarking the Future of the Network Economy. Portulans institute. Available at: https://networkreadinessindex.org/ (accessed: 30.11.2022)

Переглядів статті: 684
Завантажень PDF: 572
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Шлайфер, М., & Тодощук, А. (2022). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-10
Розділ
ЕКОНОМІКА