СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  • Сергій Шишковський Національний університет «Львівська політехніка», Інститут адміністрування та післядипломної освіти https://orcid.org/0000-0002-7996-1298
  • Ольга Одінцова Національний університет «Львівська політехніка», Інститут адміністрування та післядипломної освіти https://orcid.org/0000-0001-5644-3394
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, фактори, середовище

Анотація

В статті відмічено, що основними напрямками конкурентоспроможності підприємства є залучення ресурсів та реалізація його місії. Основного впливу на конкурентоспроможність підприємства мають фактори зовнішнього та внутрішнього впливу, в якому воно знаходиться. Фактори зовнішнього впливу підвищення конкурентоспроможності підприємств розподілено на загальнодержавні, регіональні та галузеві. Фактори внутрішнього впливу підвищення конкурентоспроможності підприємств розподілено на інвестиційні, ресурсні та трудові. Наявність сировинних ресурсів, у процесі підвищення конкурентоспроможності підприємств, реалізується при доступі до дефіцитних чи основних ресурсів. Конкурентоспроможність підприємства на ринку трудових ресурсів визначається його здатністю залучати найкращих фахівців. В силу відмінності цілей підприємства неможливо використовувати один економічний критерій оцінки ефективності та конкурентоспроможності. Так, для виробничих підприємств показником ефективності може бути фонд оплати праці, для торгівельних підприємств – отриманий прибуток, і для порівняння цих підприємств можна використовувати показник доданої вартості. Для державного підприємства, яке не має можливості змінювати ціну на товар або реалізовані послуги показником ефективності буде рівень витрат на одиницю продукції, а показник доданої вартості не відображатиме ефективність.

Посилання

Shyshkovskyi, Serhii V. (2021) «Key Factors Influencing the Management of the Enterprise’s Development», Business Inform, 10:357–362. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-10-357-362

Feshchur, Roman V., Shyshkovskyi, Serhii V., and Skvortsov, Denys I. (2020) «Assessing the Development of Economic Entities», Business Inform, 11:418–423. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-418-423

Odintsova O.O., Nykytiuk A.R. Some aspects on the legal interpretation of the fourth generation of human rights. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції» м. Харків, 25 грудня 2021 року, 4 випуск. Харків, 2021. С. 204.

Гріщенко І.В., Кобаль О.А. Оцінка показників в процесі фінансового планування підприємства. Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України : зб. наук. праць. Вінниця, 2020. С. 223–225.

Гріщенко І.В. Оцінка показників фінансової стійкості підприємства. Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України : зб. наук. праць. Вінниця, 2020. С. 208–211.

Гріщенко І.В., Білецька Н.В., Циганчук В.А., Мазур О.В. Методи забезпечення ефективності інвестиційно-інноваційних проектів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. Вип. 60. С. 30–34.

Гріщенко І.В., Гринчук Т.П. Основні аспекти фінансового планування в системі фінансової безпеки підприємства. Економіка та суспільство. 2020. № 22. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-14

Гріщенко І.В., Білецька Н.В., Одінцова О.О. Механізм формування конкурентоспроможності підприємств в сучасних економічних умовах. Економіка та суспільство. 2021. № 34. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-62

Shyshkovskyi, Serhii V. (2021) «Key Factors Influencing the Management of the Enterprise’s Development», Business Inform, 10:357–362. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-10-357-362 [in Ukrainian].

Feshchur, Roman V., Shyshkovskyi, Serhii V., and Skvortsov, Denys I. (2020) «Assessing the Development of Economic Entities», Business Inform, 11:418–423. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-418-423 [in Ukrainian].

Odintsova O.O., Nykytiuk A.R. (2021) Some aspects on the legal interpretation of the fourth generation of human rights. Proceedings of the Theory and practice of modern jurisprudence (Ukraine, Kharkiv, December 25, 2021), Kharkiv, p. 204. [in Ukrainian].

Hrischenko I.V., Kobal O.A. (2020) Otsinka pokaznykiv v protsesi finansovoho planuvannia pidpryiemstva [An estimation of indexes is in the process of the financial planning of enterprise]. Proceedings of the Perspektyvy rozvytku finansovo-ekonomichnoho prostoru Ukrainy (Ukraine, Vinnytsia, April 08-09, 2020), Vinnytsia: Krok, pp. 223–225 [in Ukrainian].

Hrischenko I.V. (2020) Otsinka pokaznykiv finansovoi stiikosti pidpryiemstva [Estimation of indexes of financial firmness of enterprise]. Proceedings of the Perspektyvy rozvytku finansovo-ekonomichnoho prostoru Ukrainy (Ukraine, Vinnytsia, April 08-09, 2020), Vinnytsia: Krok, pp. 208–211 [in Ukrainian].

Hrischenko I.V., Biletska N.V., Tsyhanchuk V.A., Mazur O.V. (2020) Metody zabezpechennia efektyvnosti investytsiino-innovatsiinykh proektiv [Methods of ensuring the effectiveness of investment and innovation projects]. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu, no. 60, pp. 30–34 [in Ukrainian].

Hrischenko I.V., Hrynchuk T.P. (2020) Osnovni aspekty finansovoho planuvannia v systemi finansovoi bezpeky pidpryiemstva [The main aspects of financial planning in the financial security of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 22. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-14 [in Ukrainian].

Hrischenko I.V., Hrynchuk T.P., Ciganchuk V.A. (2021) Mekhanizm formuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv v suchasnykh ekonomichnykh umovakh [The mechanism of forming the competitiveness of enterprises in modern economic conditions]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 34. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-62 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 268
Завантажень PDF: 192
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Шишковський, С., & Одінцова, О. (2022). СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ . Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-110
Розділ
ЕКОНОМІКА