ПРОМИСЛОВИЙ СИМБІОЗ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ МІСТА

  • Марина Мельникова Інститут економіки промисловості Національної академії наук України https://orcid.org/0000-0002-5342-622X
Ключові слова: місто, повоєнне відновлення економіки, промисловий симбіоз, переробка промислових відходів, економія первинних ресурсів

Анотація

У статті досліджено актуальне питання використання моделі промислового симбіозу для повоєнного відновлення економіки міста. Розглянуто переваги промислового симбіозу та їх трансформація в період повоєнного відновлення економіки міста. Визначено, що у повоєнний період економія первинних ресурсів є пріоритетнійшою перевагою промислового симбіозу, ніж забезпечення екологічної рівноваги. Наведено схему промислового симбіозу містоутворюючих, містообслуговуючих та містобудівних підприємств при управлінні відходами металургійного виробництва – доменними шлаками в місті. Акцентовано увагу на необхідності переведення промислових відходів до категорії вторинних ресурсів та стимулюванні підприємств, які їх переробляють. Обґрунтовано доцільність узгодження організації промислового симбіозу з напрямами смарт-спеціалізації міста та плануванням міського простору, що дозволить визначати очікувану економію первинних ресурсів за рахунок переробки промислових відходів (вторинних ресурсів) у будівельні матеріли для використання їх в проектах відновлення об'єктів міської інфраструктури.

Посилання

Хмарська І.А., Кучерява К.Я., Клімова І.О. Особливості післявоєнного відновлення економіки України. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-31

Кіндзерський Ю. Повоєнне відновлення промисловості України: виклики та. особливості політики. Економічний аналіз. 2022. Том 32. № 2. С. 101–117

Шпатакова О.Л., Іваненко Р.О., Погребицький М.Л. Перспективи відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях України. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-5

Chertow M., Park J. Scholarship and Practice in Industrial Symbiosis: 1989–2014. Taking tock of Industrial Ecology. 2016. Ch. 5. P. 87–116.

Domenech T., Bleischwitz R., Doranova A., Panayotopoulos D., Roman L. Mapping Industrial Symbiosis Development in Europe – Typologies of Networks, Characteristics, Performance and Contribution to the Circular Economy. Resources, Conservation & Recycling. 2019. Vol. 141. P. 76–98.

Maranesi C., De Giovanni P. Modern Circular Economy: Corporate Strategy, Supply Chain, and Industrial Symbiosis. Sustainability. 2020. № 12(22). DOI: https://doi.org/10.3390/su12229383

Мусіна Л.А., Кваша Т.К. Інновації та технології для розвитку зеленої ресурсоефективної економіки України : монографія. Київ : УкрІНТЕІ, 2017. 138 с.

Соловей В.В. Методологія індустріального симбіозу як складова сталого розвитку промислового регіону. Екологічні науки. 2012. № 1. С. 119–128.

Яценьо О. Бізнес закликав доопрацювати законопроєкт "Про управління відходами". URL: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/biznes-zaklikav-doopracjuvati-zakon-2207-1-d-v-chastini-promislovih-vidhodiv (дата звернення 26.10.2022).

Романко С. Чи достатньо нового Закону для впровадження європейської системи управління відходами в Україні. URL: https://dixigroup.org/comment/chi-dostatno-novogo-zakonu-dlya-vprovadzhennya-%D1%94vropejsko%D1%97-sistemi-upravlinnya-vidhodami-v-ukra%D1%97ni/ (дата звернення 26.10.2022).

Шашина М.В., Солосіч О.С., Місяйло О.В., Очеретяна О В. Аналіз стратегій регіонального розвитку в контексті імплементації засадничих положень концепції смарт-спеціалізації у національну політику розвитку регіонів Ефективна економіка. 2021. № 5. URL: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8873

Павлюк В.В., Коробов Д.В. Сталий розвиток територіальних громад: інноваційність та використання SMART-спеціалізації. Публічне управління та національна безпека. 2020. № 19. С. 27–32.

Khmarska I.A. Kucheriava K.Ya. Klimova I.O. (2022) Osoblyvosti pisliavoiennoho vidnovlennia ekonomiky Ukrainy [Features of the post-war recovery of the economy of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, vol. 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-31 (in Ukrainian)

Kindzerskyi Yu. (2022) Povoienne vidnovlennia promyslovosti Ukrainy: vyklyky ta osoblyvosti polityky [Postwar recovery of ukraine's industry: challenges and features of policy]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, vol. 32, no. 1. (in Ukrainian)

Shpatakova O.L., Ivanenko R.O., Pohrebytskyi M.L. (2022) Perspektyvy vidnovlennia krytychnoi infrastruktury na deokupovanykh terytoriiakh Ukrainy [Prospects for the restoration of critical infrastructure in the deoccupied territories of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, vol. 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-5 (in Ukrainian)

Chertow M., Park J. (2016) Scholarship and Practice in Industrial Symbiosis: 1989–2014. Taking tock of Industrial Ecology. Ch. 5. P. 87–116.

Domenech T., Bleischwitz R., Doranova A., Panayotopoulos D., Roman L. (2019) Mapping Industrial Symbiosis Development in Europe – Typologies of Networks, Characteristics, Performance and Contribution to the Circular Economy. Resources, Conservation & Recycling, vol. 141, pp. 76–98.

Maranesi C., De Giovanni P. (2020) Modern Circular Economy: Corporate Strategy, Supply Chain, and Industrial Symbiosis: Sustainability, vol. 12(22). DOI: https://doi.org/10.3390/su12229383

Musina L.A., Kvasha T.K.(2017) Innovatsii ta tekhnolohii dlia rozvytku zelenoi resursoefektyvnoi ekonomiky Ukrainy [Innovations and technologies for the development of a green, resource-efficient economy of Ukraine]: monohrafiia [a monograph]. Kyiv: UkrINTEI, 138 p. (in Ukrainian)

Solovei V.V. (2012) Metodolohiia industrialnoho symbiozu yak skladova staloho rozvytku promyslovoho rehionu [Methodology of industrial symbiosis as a component of sustainable development of the industrial region]. Ekolohichni nauky- Environmental science, vol. 1, pp. 119–128. (in Ukrainian)

Yatseno O. Biznes zaklykav doopratsiuvaty zakonoproiekt "Pro upravlinnia vidkhodamy" [Business called for finalization of the draft law "On waste management"]. Available at: https://ecopolitic.com.ua/ua/news/biznes-zaklikav-doopracjuvati-zakon-2207-1-d-v-chastini-promislovih-vidhodiv (accessed 26.10.2022).

Romanko S. Chy dostatno novoho Zakonu dlia vprovadzhennia yevropeiskoi systemy upravlinnia vidkhodamy v Ukraini[Is the new law sufficient for the implementation of the European waste management system in Ukraine?]. Available at: https://dixigroup.org/comment/chi-dostatno-novogo-zakonu-dlya-vprovadzhennya-%D1%94vropejsko%D1%97-sistemi-upravlinnya-vidhodami-v-ukra%D1%97ni/ (accessed 26.10.2022).

Shashyna M.V., Solosich O.S., Misiailo O.V., Ocheretiana O.V. (2021) Analiz stratehii rehionalnoho rozvytku v konteksti implementatsii zasadnychykh polozhen kontseptsii smart-spetsializatsii u natsionalnu polityku rozvytku rehioniv [Analysis of regional development strategies in the context of implementation of the basic provisions of the concept of smart specialization in the national policy of regional development]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 5. Available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8873 (in Ukrainian)

Pavliuk V.V., Korobov D.V. (2020) Stalyi rozvytok terytorialnykh hromad: innovatsiinist ta vykorystannia SMART-spetsializatsii [Sustainable development of territorial communities: innovativeness and use of SMART specialization]. Publichne upravlinnia ta natsionalna bezpeka – Public administration and national security, vol. 19, pp. 27–32. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 204
Завантажень PDF: 110
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Мельникова, М. (2022). ПРОМИСЛОВИЙ СИМБІОЗ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ МІСТА. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-106
Розділ
ЕКОНОМІКА