СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В МЕДІАМЕНЕДЖМЕНТІ

  • Алла Кваско Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0002-7726-4501
  • Ольга Сухорукова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0001-7157-8270
  • Зоя Григорова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» https://orcid.org/0000-0003-4547-9812
Ключові слова: медіа, медіадослідження, медіаметрія, панельні дослідження, опитувальну методи, аудиторія, вимір аудиторії, рейтинг, охоплення

Анотація

Пошук медійним підприємством своєї позиції на медіаринку пов'язаний з організацією і проведення медіадослідження, в результаті якого визначаються уподобання аудиторії, що виступає споживачем медіапродукту. В статті розглянуто методи вивчення і вимірювання аудиторії медіа, зокрема: узагальнено класифікацію методів медіадосліджень; розглянуто основні методи збору інформації з виокремленням їх переваг і недоліків та сфери використання щодо різних медіа. Визначено, що в сучасних умовах при вивченні аудиторії телебачення, радіо, інтернету варто використовувати метод електронного сканування, проте лише його поєднання з опитувальним методом, який допомагає з’ясувати мотиви поведінки споживачів, результати дослідження можна вважати повними. Виділено узагальнюючі показники медіаметрії аудиторії та часткові показники відносно окремих видів медіа.

Посилання

Фомичева И. Д. Индустрия рейтингов: Введение в медиаметрию : Учебное пособие для студентов вузов. Москва : Аспект Пресс, 2004. 155 с.

Фомичева И. Д. Социология СМИ: Учебное пособие для студентов вузов. Москва : Аспект Пресс, 2007. 335 с.

Дашевская И. Масс-медиа: маркетингове исследования. URL: http://www.advertology.ru/article68588.htm

Воскресенская Н.Г., Фирулина Е.Г. Медиаметрические исследования целевой аудитории: методика количественного анализа: Учебно-методическое пособие. Нижний Новгород : Нижегородский госуниверситет, 2014. 66 с.

Аакер Д., Кумар В., Дєй Дж. Маркетинговые исследования / пер. с англ. под. ред. С. Божук. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 840 с.

Юдина Е. Способы измерения аудитории радио. URL: https://radioprodaji.ru/stati-o-radiostanciyah/post/sposoby-izmereniya-auditorii-radio

Способы измерения аудитории телевидения. URL: https://www.marketing-ua.com/ru/article/sposoby-izmereniya-auditorii-televideniya/

Способы измерения аудитории радио. URL: https://www.marketing-ua.com/ru/article/sposoby-izmereniya-auditorii-radio/

Wimmer R. Dominick D. Mass Media Research. An introduction. Belmond : Wadsworth Publishing Company, 1983. 515 p.

Забузова В. В. Методи дослідження аудиторій масової комунікації: преса, радіо, телебачення та інтернет. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія. Соціологічні науки. Київ, 2009. Т. 96. С. 55–60. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/ 3976/Zabuzova_Metody.pdf

Данькова Н. Детектор телерейрингів: хто став №1 у 2020 році? (ВИПРАВЛЕНО). URL: https://detector.media/rinok/article/184115/2021-01-19-detektor-telereyryngiv-khto-stav-1-u-2020-rotsi-vypravleno/

Дані радіослухання в Україні: четверта хвиля дослідження 2020 року. URL: https://radioexpert.com.ua/news/dan%D1%96-rad%D1%96osluxannya-v-ukra%D1%97n%D1%96-chetverta-xvilya-dosl%D1%96dzhennya-2020-roku

Fomicheva, I.D. (2004) Industrija rejtingov: Vvedenie v mediametriju [Industry ratings: Introduction to mediametry]. Uchebnoe posobie dlja studentov vuzov [a textbook for university students]. Moscow : Aspekt Press. 155 p. (in Russian)

Fomicheva, I.D. (2007) Sociologija SMI [Sociology of the media]. Uchebnoe posobie dlja studentov vuzov [a textbook for university students]. Moscow : Aspekt Press. 335 p. (in Russian)

Dashevskaja, I. (2009) Mass-media: marketingove issledovanija [Mass media: marketing research]. Available at: http://www.advertology.ru/article68588.htm

Voskresenskaja, N.G., & Firulina, E.G. (2014) Mediametricheskie issledovanija celevoj auditorii: metodika kolichestvennogo analiza [Mediametric Research of the Target Audience: Quantitative Analysis Methodology]. Uchebno-metodicheskoe posobie [Study Guide]. Nizhny Novgorod : Nizhegorodskij gosuniversitet. 66 p. (in Russian)

Aaker, D., Kumar, V., & Dєj, Dzh. (2004) Marketingovye issledovanija [Marketing research]. In S. Bozhuk (Eds.). St. Petersburg : Pyter. 840 p. (in Russian)

Judina E. (n.d.) Sposoby izmerenija auditorii radio [Methods of measuring radio audience]. Available at: https://radioprodaji.ru/stati-o-radiostanciyah/post/sposoby-izmereniya-auditorii-radio

Sposoby izmerenija auditorii televidenija [Methods for measuring television audience]. Available at: https://www.marketing-ua.com/ru/article/sposoby-izmereniya-auditorii-televideniya/

Sposoby izmerenija auditorii radio [Methods for measuring radio audience]. Available at: https://www.marketing-ua.com/ru/article/sposoby-izmereniya-auditorii-radio/

Wimmer, R., & Dominick, D. (1983) Mass Media Research. An introduction. Belmond : Wadsworth Publishing Company. 515 p.

Zabuzova, V. V. (2009) Metody doslidzhennia audytorii masovoi komunikatsii: presa, radio, telebachennia ta internet [Methods of research of audiences of mass communication: press, radio, television and the Internet]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Kyievo-Mohylianska akademiia. Sotsiolohichni nauky, Vol. 96, pp. 55-60. Available at: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3976/Zabuzova_Metody.pdf

Dankova, N. (2021) Detektor telereirynhiv: khto stav №1 u 2020 rotsi? (VYPRAVLENO) [Telerair detector: who became №1 in 2020? (FIXED)]. Available at: https://detector.media/rinok/article/184115/2021-01-19-detektor-telereyryngiv-khto-stav-1-u-2020-rotsi-vypravleno/

Dani radioslukhannia v Ukraini: chetverta khvylia doslidzhennia 2020 roku [Radio listening data in Ukraine: the fourth wave of the 2020 study]. Available at: https://radioexpert.com.ua/news/dan%D1%96-rad%D1%96osluxannya-v-ukra%D1%97n%D1%96-chetverta-xvilya-dosl%D1%96dzhennya-2020-roku

Переглядів статті: 449
Завантажень PDF: 942
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Кваско, А., Сухорукова, О., & Григорова, З. (2021). СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В МЕДІАМЕНЕДЖМЕНТІ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-13
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ