ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Ключові слова: транспортний комплекс, пасажирські перевезенн, громадський транспорт, тарифна політика, пільгові категорії пасажирів

Анотація

Охарактеризовано види пасажирських перевезень, здійснено акцент на міські перевезення пасажирів в Україні. Розглянуто основні риси міських пасажирських перевезень, зокрема організація діяльності громадського автобусного транспорту та електротранспорту. Досліджено проблеми організації міських пасажирських перевезень в Україні та виявлено особливості функціонування вітчизняного ринку пасажирських перевезень. Проаналізовано статистику перевезення пасажирів в Україні за 2017–2021 рр. Визначено, що автомобільний транспорт є найбільш поширеним режимом транзиту пасажирів через розгалужену інфраструктуру та найбільшу мобільність серед усіх видів місцевого пасажирського транспорту. Досліджено основні проблеми міських автобусних перевезень та електротранспортних перевезень в Україні. Розглянуто основні напрямки вирішення проблем організації міських пасажирських перевезень, що сприятимуть ефективній діяльності громадського транспорту в Україні.

Посилання

Башинська І.О., Філіппов В.Ю. Проблеми та шляхи удосконалення функціонування міського пасажирського транспорту. Економіка. Фінанси. Право. 2017. Вип. 7/1. URL: https://www.researchgate.net/publication/319127818_Problemi_ta_slahi_udoskonalenna_funkcionuvanna_miskogo_pasazirskogo_transportu

Богаченко М.В. Оцінка якості та ефективності діяльності міського пасажирського автомобільного транспорту в Україні. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. № 2(70). DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-9

Вдовиченко В.О. Оцінка ресурсних можливостей міського пасажирського транспорту. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень. 2014. Вип. 8. C. 35–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnu_tstp_2014_8_7

Грабельников В.А. Організація регулювання системи міського громадського пасажирського транспорту. Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. 2013. № 4. C. 4–9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vdiat_2013_4_3

Закон України «Про транспорт». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80#Text

Карковська В.Я., Білинська А.Р. Проблеми стану сучасної транспортної інфраструктури міста Львова. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/34

Корнійко Я.Р. Сучасний розвиток транспортної системи України. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2012. № 35. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/3092/3046

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року». URL: https://ips.ligazakon.net/document/KR210321?an=2

Транспорт. Офіційний сайт Української Галицької Партії. URL: https://uhp.org.ua/changes/transport/

Bashynsʹka I.O., Filippov V.YU. (2017) Problemy ta shlyakhy udoskonalennya funktsionuvannya misʹkoho pasazhyrsʹkoho transportu. Ekonomika. Finansy. Pravo. № 7/1. URL: https://www.researchgate.net/publication/319127818_Problemi_ta_slahi_udoskonalenna_funkcionuvanna_miskogo_pasazirskogo_transportu

Bohachenko M.V. (2019) Otsinka yakosti ta efektyvnosti diyalʹnosti misʹkoho pasazhyrsʹkoho avtomobilʹnoho transportu v Ukrayini. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. № 2(70). DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-9

Vdovychenko V.O. (2014) Otsinka resursnykh mozhlyvostey misʹkoho pasazhyrsʹkoho transportu. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Dnipropetrovsʹkoho natsionalʹnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana. Transportni systemy ta tekhnolohiyi perevezenʹ. № 8. S. 35–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnu_tstp_2014_8_7

Hrabelʹnykov V.A. (2013) Orhanizatsiya rehulyuvannya systemy misʹkoho hromadsʹkoho pasazhyrsʹkoho transportu. Visnyk Donetsʹkoyi akademiyi avtomobilʹnoho transportu. № 4. S. 4–9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vdiat_2013_4_3

Zakon Ukrayiny «Pro transport». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80#Text

Karkovsʹka V.YA., Bilynsʹka A.R. (2018) Problemy stanu suchasnoyi transportnoyi infrastruktury mista Lʹvova. Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky. № 22. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/34

Korniyko YA.R. (2012) Suchasnyy rozvytok transportnoyi systemy Ukrayiny. Problemy pidvyshchennya efektyvnosti infrastruktury. № 35. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/ viewFile/3092/3046

Ofitsiynyy veb-sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro zatverdzhennya planu zakhodiv z realizatsiyi Natsionalʹnoyi transportnoyi stratehiyi Ukrayiny na period do 2030 roku». URL: https://ips.ligazakon.net/document/KR210321?an=2

Transport. Ofitsiynyy sayt Ukrayinsʹkoyi Halytsʹkoyi Partiyi. URL: https://uhp.org.ua/changes/transport/

Переглядів статті: 227
Завантажень PDF: 245
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Сенів, Л. (2022). ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-96
Розділ
ЕКОНОМІКА