АНАЛІЗ ОСНОВНИХ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ

Ключові слова: надрокористування, сфера надрокористування, ризики, небезпеки, загрози, менеджмент

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ризиків сфери надрокористування, що постійно перебуває під впливом значної кількості ризиків, частина з яких переростає у небезпеки, що внаслідок дії певних факторів, стають загрозами. Ризик супроводжує будь-яку людську діяльність, у тому числі у економічній сфері та переважно пов'язаний з прийняттям управлінських рішень. Метою даного дослідження є ідентифікація та оцінка ключових ризиків та загроз подальшого розвитку управління сферою надрокористування в Україні та світі. Автором проведено оцінку ризиків у світі та у глобальній сфері надрокористування на основі аналізу публікацій провідних міжнародних або національних організацій та компаній. У ході дослідження було сформовано матрицю основних ризиків, небезпек та загроз розвитку менеджменту у світовій сфері надрокористування; матрицю основних ризиків, небезпек та загроз розвитку менеджменту у сфері надрокористування України. Визначено відмінності між основними ризиками, небезпеками та загрозами розвитку менеджменту у сфері надрокористування в світі і Україні.

Посилання

Калашнікова Л. Співвідношення понять «невизначеність», «ризик», «виклик», «загроза», «небезпека» у контексті соціології безпеки життєдіяльності. 2017. URL: https://www.researchgate.net/publication/319201965_Spivvidnosenna_ponat_neviznacenist_rizik_viklik_zagroza_nebezpeka_u_konteksti_sociologii_bezpeki_zittedialnosti (дата звернення: 16.11.2022).

Суханова Н.В. Ризики, загрози та небезпеки в управлінні діяльністю підприємств в кризових умовах: спільні риси та відмінності. Ефективна економіка. 2011. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2544 (дата звернення: 16.11.2022).

Сучасний тлумачний словник української мови. Київ : Кобза, 2005. 544с.

Beck U. Emancipatory catastrophism: What does it mean to climate change and risk society? Current Sociology. 2015. № 63 (1). Рр. 75–88.

Deloitte. Deloitte Global mining report explores key trends in 2022. URL: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/press-releases/deloitte-global-mining-report-explores-key-trends-in-2022.html (дата звернення: 16.11.2022).

Ernst & Young. Business risks facing mining and metals 2012–2013. URL: http://www.puertovida.org/docs/Ernst-Young_Business-risk-facing-mining-and-metals-2012-2013.pdf (дата звернення: 16.11.2022).

Ernst & Young. Top 10 business risks facing mining and metals 2017–2018. URL: https://consejominero.cl/wp-content/uploads/2019/02/ey-riesgos-de-la-mineria.pdf (дата звернення: 16.11.2022).

ILO. World Social Protection Data Dashboards. Ukraine. URL: https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=19 (дата звернення: 16.11.2022).

KPMG. Risks and opportunities for mining. 2019. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/global-mining-risk-survey-2019.pdf (дата звернення: 16.11.2022).

KPMG. Risks and opportunities for mining. 2020. URL: https://home.kpmg/xx/en/home/media/press-releases.html (дата звернення: 16.11.2022).

KPMG. Risks and opportunities for mining. 2021. URL: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/02/risks-and-opportunities-for-mining.html (дата звернення: 16.11.2022).

MineralsUK. Risk list. URL: https://www2.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/riskList.html (дата звернення: 16.11.2022).

UNHCR. Figures at a Glance. URL: https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html#:~:text=89.3%20million%20people%20worldwide%20were,events%20seriously%20disturbing%20public%20order (дата звернення: 16.11.2022).

Willis Towers Watson. Managing the transition. Mining Risk Review 2020. URL: https://www.wtwco.com/assets/pdf/WTW481050_REPORT_TURTL_Mining-Risk-Review_Aug-2020-v10.1.pdf (дата звернення: 16.11.2022).

World Economic Forum. The Global Risks. Report 2022. 17th Edition. Switzerland, Geneva: WEF, 2022. 116 р.

Kalashnikova L. (2017). Spivvidnoshennia poniat «nevyznachenist», «ryzyk», «vyklyk», «zahroza», «nebezpeka» u konteksti sotsiolohii bezpeky zhyttiediialnosti [Correlation of the concepts of "uncertainty", "risk", "challenge", "threat", "danger" in the context of sociology of life safety]. Available at: https://www.researchgate.net/publication/319201965_Spivvidnosenna_ponat_neviznacenist_rizik_viklik_zagroza_nebezpeka_u_konteksti_sociologii_bezpeki_zittedialnosti (accessed 16.11.2022).

Sukhanova N.V. Ryzyky, zahrozy ta nebezpeky v upravlinni diialnistiu pidpryiemstv v kryzovykh umovakh: spilni rysy ta vidminnosti [Risks, threats and dangers in the management of enterprises in crisis conditions: common features and differences]. Efficient economy, vol. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2544 (accessed 16.11.2022).

Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Modern explanatory dictionary of the Ukrainian language]. Kyiv: Kobza, 2005. 544 p.

Beck U. (2015). Emancipatory catastrophism: What does it mean to climate change and risk society? Current Sociology, vol. 63 (1), pр. 75–88.

Deloitte. Deloitte Global mining report explores key trends in 2022. Available at: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/press-releases/deloitte-global-mining-report-explores-key-trends-in-2022.html (accessed 16.11.2022).

Ernst & Young. Business risks facing mining and metals 2012–2013. Available at: http://www.puertovida.org/docs/Ernst-Young_Business-risk-facing-mining-and-metals-2012-2013.pdf (accessed 16.11.2022).

Ernst & Young. Top 10 business risks facing mining and metals 2017–2018. Available at: https://consejominero.cl/wp-content/uploads/2019/02/ey-riesgos-de-la-mineria.pdf (accessed 16.11.2022).

ILO. World Social Protection Data Dashboards. Ukraine. Available at: https://www.social-protection.org/gimi/WSPDB.action?id=19 (accessed 16.11.2022).

KPMG. Risks and opportunities for mining. 2019. Available at: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/global-mining-risk-survey-2019.pdf (accessed 16.11.2022).

KPMG. Risks and opportunities for mining. 2020. Available at: https://home.kpmg/xx/en/home/media/press-releases.html (accessed 16.11.2022).

KPMG. Risks and opportunities for mining. 2021. Available at: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/02/risks-and-opportunities-for-mining.html (accessed 16.11.2022).

MineralsUK. Risk list. Available at: https://www2.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/riskList.html (accessed 16.11.2022).

UNHCR. Figures at a Glance. Available at: https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html#:~:text=89.3%20million%20people%20worldwide%20were,events%20seriously%20disturbing%20public%20order (accessed 16.11.2022).

Willis Towers Watson. Managing the transition. Mining Risk Review 2020. Available at: https://www.wtwco.com/assets/pdf/WTW481050_REPORT_TURTL_Mining-Risk-Review_Aug-2020-v10.1.pdf (accessed 16.11.2022).

World Economic Forum. The Global Risks. Report 2022. 17th Edition. Switzerland, Geneva: WEF, 2022. 116 р. 2017. Available at: https://www.researchgate.net/publication/319201965_Spivvidnosenna_ponat_neviznacenist_rizik_viklik_zagroza_nebezpeka_u_konteksti_sociologii_bezpeki_zittedialnosti (accessed 16.11.2022).

Переглядів статті: 131
Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Оринчак, О. (2022). АНАЛІЗ ОСНОВНИХ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-73
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ