МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ У СИСТЕМІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

  • Вікторія Артюшок ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» https://orcid.org/0000-0003-4812-1613
Ключові слова: стратегічний аналіз, стратегічне управління, фактори, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, потенціал, бізнес-планування

Анотація

Стаття присвячена визначенні суті стратегічного аналізу, його основних принципів, а також формуванню послідовності та механізму стратегічного аналізу. Стратегічний аналіз визначений як логічний і змістовний метод, сутність якого полягає в інформаційно-аналітичному забезпеченні процесів бізнес-планування і оцінки розвитку підприємства. У статті проведений детальний аналіз теоретичних і практичних розробок вчених, які дозволили сформувати принципи стратегічного аналізу. Були згруповані види стратегічного аналізу відповідно до предметів дослідження і можливої мети проведення. Систематизовані методи, підходи, моделі стратегічного аналізу і згруповані в залежності від виду стратегічного аналізу. Проведена порівняльна оцінка методів стратегічного аналізу, яка дозволила визначити переваги та їх недоліки. Детально проаналізовані економіко-математичні та експертні методи, які можуть бути використані і використовуються в практиці проведення стратегічного аналізу.

Посилання

Кушнір Н.Б., Артюшок В.С. Сутність і принципи стратегічного аналізу та його місце у системі стратегічного управління підприємством. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. 2009. Випуск 4 (48). С. 211–216.

Шурпенкова Р.К. Стратегічний аналіз як складова процесу управління підприємством. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. 2015. Випуск 2 (112). С. 96–99.

Портер М. Конкурентна стратегія. Техніки аналізу галузей і конкурентів. Київ : Наш Формат, 2020. 424 с.

Mescon Michael H., Albert Michael, Franklin Khedouri. Management: Individual and Organizational Effectiveness. Harper & Row, 2nd edition. 1985. 756 p.

Діксіт А., Нейлбафф Б. Мистецтво стратегії. Путівник до успіху в житті та бізнесі від експертів теорії гри. Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. 608 с.

Cooper, Donald R., Schindler, Pamela S. Business research methods. McGraw-Hill Education; 12th edition. 2013. 692 p.

Демиденко С.Л. Особливості стратегічного аналізу середовища підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4290 (дата звернення 21.11.2022).

Ткаченко А.М., Колесник Е.О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. № 4 (95). С. 14–21. DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-2

Грабовецький Б.Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання : монографія. Вінниця : ВНТУ. 2010. 171 с.

Kushnir N.B., Artiushok V.S. (2009) Sutnist i pryntsypy stratehichnoho analizu ta yoho mistse u systemi stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom [The essence and principles of strategic analysis and its place in the system of strategic management of the enterprise]. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Ekonomika – Bulletin of the National University of Water Management and Nature Management. Economy, vol. 4 (48), pp. 211–216. (in Ukrainian)

Shurpenkova R.K. (2015) Stratehichnyi analiz yak skladova protsesu upravlinnia pidpryiemstvom [Strategic analysis as a component of the enterprise management process]. Bukhhalterskyi oblik, analiz i audyt – Accounting, analysis and audit, vol. 2 (112), pp. 96–99. (in Ukrainian)

Porter M. (2020) Konkurentna stratehiia. Tekhniky analizu haluzei i konkurentiv [Competitive strategy. Techniques of industry and competitor analysis]. Kyiv: Nash Format. (in Ukrainian)

Mescon Michael H., Albert Michael & Franklin Khedouri. (1985) Management: Individual and Organizational Effectiveness. Harper & Row, 2nd edition.

Dixit Avinash K., Nalebuff Barry J. (2019) Mystetstvo stratehii. Putivnyk do uspikhu v zhytti ta biznesi vid ekspertiv teorii hry [The art of strategy. A guide to success in life and business from game theory experts]. Lviv: Vydavnytstvo Staroho Leva. (in Ukrainian)

Cooper, Donald R., Schindler, Pamela S. (2013) Business research methods. McGraw-Hill Education; 12th edition.

Demydenko S.L. (2015) Osoblyvosti stratehichnoho analizu seredovyshcha pidpryiemstva [Peculiarities of strategic analysis of the enterprise environment]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4290 (in Ukrainian)

Tkachenko A.M., Kolesnyk E.O. (2019) Metody otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Methods of assessing the competitiveness of the enterprise]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli – Scientific Bulletin of the Poltava University of Economics and Trade, vol. 4 (95), pp. 14–21. DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-2 (in Ukrainian)

Hrabovetskyi B.Ye. (2010) Metody ekspertnykh otsinok: teoriia, metodolohiia, napriamky vykorystannia [Methods of expert evaluations: theory, methodology, directions of use]. Vinnytsia: VNTU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 392
Завантажень PDF: 519
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Артюшок, В. (2022). МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ У СИСТЕМІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-61
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ