ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ ТА В УКРАЇНІ: ДОВГОСТРОКОВІ ТРЕНДИ ТА ВПЛИВ COVID-19

  • Світлана Шумська ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-3106-1928
Ключові слова: багатство, людський капітал, добробут, COVID-19, регресійна модель, економічне зростання

Анотація

На основі аналізу оцінок сукупного багатства глобального світу на довгостроковому проміжку 1995-2018 рр. виокремлено важливі тренди зростання його рівня, а також окремих складових та багатства на душу населення. Підкреслено важливість збільшення у структурі багатства частки людського капіталу, як ключової детермінанти економічного розвитку. Порівняльний аналіз структури багатства України із середніми значеннями по окремим країнам та групам привертає увагу до тренду щодо збереження невисокої частки людського капіталу у національному багатстві, що обмежує потенціал зростання. Побудовані регресійні моделі підтвердили гіпотези щодо наявності позитивного впливу людського капіталу на формування багатства й економічну динаміку України. Наведено негативні ефекти впливу COVID-19 на зменшення людського капіталу в глобальному світі та погіршення добробуту населення України.

Посилання

Mincer J. Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. Journal of Political Economy. 1958. V. 66. P. 281‒302.

Becker G. Human Capital. N.Y.: Columbia University Press, 1964. P. 8.

Schultz T. W. Investment in human capital [Presidential address delivered at the annual meeting of the American Economic Association, Saint Louis, MO, December, I960]. The American Economic Review. 1961. V. 51. № 1. Рр. 1‒17.

Макроперспективи ендогенізації економічного розвитку України : монографія / за ред. д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України М.І. Скрипниченко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2021. С. 386–442. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/355.pdf.

Геєць В.М., Скрипниченко М.І., Шумська С.С. Макроекономічні дисбаланси в Україні: моніторинг на основі MIP SCOREBOARD та модельні оцінки їх впливу на зростання та стабільність. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. 2020. Том 2. № 33. С. 296‒305. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206956.

Шумська С.С. Капіталізація економіки через призму теорій капіталу та моделей ендогенного зростання. Економічний простір. Збірник наукових праць / ПДАБА. 2020. № 153. С. 141‒146. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/153-24.

Шумська С.С. Капіталізація та економічний розвиток: роль синергії та трансформації форм капіталу. Бізнес-навігатор. 2020. Вип. 2 (58). С. 103–109. DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.58-19.

World Bank. 2021. The Changing Wealth of Nations 2021: Managing Assets for the Future. Washington, DC: World Bank. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36400

The Changing Wealth of Nations (CWON) 2021. URL: https://www.worldbank.org/en/publication/changing-wealth-of-nations/data (дата звернення: 16.10.2022).

Worldometer COVID-19 data. URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries (дата звернення: 21.11.2022).

Доходи та витрати населення у 2021 році. Державна служба статистики України. Експрес-випуск. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 07.09.2022).

Диференціація життєвого рівня населення. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/gdvdg/duf/arh_ duf_u.htm (дата звернення: 07.09.2022).

Eurasia Barometer. URL: http://office.eurasiabarometer.org/; http://office.eurasiabarometer.org/new-page-5/national-partner-in-ukraine (дата звернення: 07.09.2022).

Балакірєва О.М., Дмитрук Д.А. Вплив пандемії COVID-19 на якість життя українців. Український соціум. 2021. № 3(78). С. 132‒151. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2021.03.132

Україна отримала від Швеції понад 501 тисячу ковід-вакцини Pfizer/BioNTech. Європейська правда. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/09/29/7147723/ (дата звернення: 29.09.2022).

Mincer, J. (1958). Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. Journal of Political Economy, vol. 66, pp. 281‒302.

Becker, G. (1964). Human Capital. N.Y.: Columbia University Press, p. 8.

Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital [Presidential address delivered at the annual meeting of the American Economic Association, Saint Louis, MO, December, I960]. The American Economic Review, vol. 51, 1, рр. 1‒17.

Skrypnychenko, M.I. (Ed.). (2021). Makroperspektyvy endohenizatsiyi ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny: monohrafiya [Macro-perspectives of endogenization of the economic development of Ukraine: monograph]; NAN Ukrayiny, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrayiny». State Organization “Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine", K., pp. 386–442. Available at: http://ief.org.ua/docs/mg/355.pdf

Heyetsʹ, V.M., Skrypnychenko, M.I., & Shumsʹka, S.S. (2020). Makroekonomichni dysbalansy v Ukrayini: monitorynh na osnovi MIP SCOREBOARD ta modelʹni otsinky yikh vplyvu na zrostannya ta stabilʹnistʹ. [Heyets V.M., Skrypnychenko M.I., Shumska S.S. Macroeconomic imbalances in Ukraine: monitoring based on the MIP SCOREBOARD and model assessments of their impact on growth and stability]. Finansovo-kredytna diyalʹnistʹ: problemy teoriyi ta praktyky. Zbirnyk naukovykh pratsʹ ‒ Financial and credit activity: problems of theory and practice. Collection of scientific works, vol. 2, 33, pp. 296‒305. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206956

Shumska, S.S. (2020). Kapitalizatsiya ekonomiky cherez pryzmu teoriy kapitalu ta modeley endohennoho zrostannya. [Shumska S.S. Capitalization of the economy through the lens of theories of capital and models of endogenous growth]. Ekonomichnyy prostir. Zbirnyk naukovykh pratsʹ / PDABA ‒ Economic Scope. Collection of scientific works / PDABA, 153, pp. 141‒146. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/153-24

Shumska, S.S. (2020). Kapitalizatsiya ta ekonomichnyy rozvytok: rolʹ synerhiyi ta transformatsiyi form kapitalu [Shumska S.S. Capitalization and economic development: the role of synergy and transformation of forms of capital]. Biznes-navihator ‒ Business navigator, vol. 2 (58), pp. 103–109. DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.58-19

World Bank. (2021). The Changing Wealth of Nations 2021: Managing Assets for the Future. Washington, DC: World Bank. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36400

The Changing Wealth of Nations (CWON) 2021. Available at: https://www.worldbank.org/en/publication/changing-wealth-of-nations/data (accessed October 16, 2022).

Worldometer COVID-19 data. Available at: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries (accessed November 21, 2022).

Dokhody ta vytraty naselennya u 2021 rotsi. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Ekspres-vypusk. [Incomes and expenses of the population in 2021. State Statistics Service of Ukraine. Express issue]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed September 7, 2022).

Dyferentsiatsiya zhyttyevoho rivnya naselennya. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. [Differentiation of the standard of living of the population. State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/gdvdg/duf/arh_duf_u.htm (accessed September 7, 2022).

Eurasia Barometer. Available at: http://office.eurasiabarometer.org/; http://office.eurasiabarometer.org/new-page-5/national-partner-in-ukraine (accessed September 7, 2022).

Balakiryeva, O.M., Dmytruk, D.A. (2021) Vplyv pandemiyi COVID-19 na yakistʹ zhyttya ukrayintsiv [Balakireva O.M., Dmytruk D.A. Impact of the COVID-19 pandemic on the quality of life of Ukrainians]. Ukrayinsʹkyy sotsium. ‒ Ukrainian society. 3(78), pp. 132‒151. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2021.03.132

Ukrayina otrymala vid Shvetsiyi ponad 501 tysyachu kovid-vaktsyny Pfizer/BioNTech [Ukraine received more than 501,000 Pfizer/BioNTech covid vaccines from Sweden]. Yevropeysʹka pravda ‒ European pravda. Available at: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/09/29/7147723/ (accessed September 29, 2022).

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 121
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Шумська, С. (2022). ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ ТА В УКРАЇНІ: ДОВГОСТРОКОВІ ТРЕНДИ ТА ВПЛИВ COVID-19. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782//2524-0072/2022-44-80
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ