ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ЩОДО СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

  • Ігор Щуров Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-9256-1264
Ключові слова: енергетична безпека, сутність категорії, властивості, національна економіка, наукові підходи, сталий розвиток

Анотація

Стаття присвячена узагальненню та систематизації наукових підходів щодо еволюції категорії «енергетична безпека» у системі нових пріоритетів розвитку національної економіки. Виділено основні етапи дослідження енергетичної безпеки з позицій об’єктного, суб’єктного, інформаційно-аналітичного та системного підходів. Схарактеризовано основні властивості енергетичної безпеки як категорії. Встановлено, що енергетична безпека, як філософська категорія, характеризується системністю формування і прояву, виступає водночас властивістю національної, економічної, екологічної, технічної безпеки, політичної безпеки. Обґрунтовано доцільність розвитку нового міждисциплінарного методологічного підходу щодо розуміння енергетичної безпеки, що потребує об’єднання теоретичних концепцій, методичних підходів та знань у цих сферах.

Посилання

Бобров, Є.А. (2012). Концептуальні підходи до визначення поняття «енергетична безпека». Стратегічні пріоритети, 70-75. URL: https://www.researchgate.net/publication/316889659_

Мазур, І. М. (2013). Дефініція поняття «енергетична безпека»: денотативний підхід. Науково-інформаційний вісник «Економіка». URL: https://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/8-46-13.pdf

Лір, В. Е. (2018) Імперативи та детермінанти енергетичної політики сталого розвитку (Монографія). Київ.

Суходоля, О. М., Харазішвілі, Ю. М., Бобро, Д. Г., Рябцев, Г. Л. &Завгородня, С. П. Суходоля О. М. (Ред.). (2021). Визначення рівня енергетичної безпеки України. Київ : НІСД.

Прокіп, А. В. (2018). Сталість енергетичної безпеки. Теоретико-методологічні засади досягнення. Київ. ВД «Києво-Могилянська академія».

Kuik, O.J., Lima, M.B. &Gupta, J. (2011). Energy security in a developing world. WIREs Clim Change, 2: 627-634. DOI: https://doi.org/10.1002/wcc.118

Sovacool, B.K. (2012). Energy security: challenges and needs. WENE, 1: 51-59. DOI: https://doi.org/10.1002/wene.13

Azzuni, A. &Breyer, C. (2018). Definitions and dimensions of energy security: a literature review. WIREs Energy Environ, 7: e268. https://doi.org/10.1002/wene.268

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013. URL: https://ips.ligazakon.net/document/ME131588

Енергетика: історія, сучасність і майбутнє: колективна монографія. С.Г. Плачкова (Ред.). У 5-ти книгах. URL: http://energetika.in.ua/ua/books/book-4

Cherp, Aleh, Jewell & Jessica. (2011). The three perspectives on energy security: intellectual history, disciplinary roots and the potential for integration. Current Opinion in Environmental Sustainability, р.1877-3435. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cosust.2011.07.001

Стратегія енергетичної безпеки. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 907-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-2021-%D1%80#Text

Договір до енергетичній Хартії (Лісабон, ратифіковано 6.02.1998). URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU94137D

Паризька угода (ратифіковано Законом України, № 1469-VIII від 14.07.2016)

Bobrov, Ye.A. (2012). Kontseptualni pidkhody do vyznachennia poniattia «enerhetychna bezpeka». Stratehichni priorytety, 70-75. Available at: https://www.researchgate.net/publication/316889659 [in Ukraine]

Mazur, I. M. (2013). Definitsiia poniattia «enerhetychna bezpeka»: denotatyvnyi pidkhid. Naukovo-informatsiinyi visnyk «Ekonomika». Available at: https://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/8-46-13.pdf [in Ukraine]

Lir, V. E. (2018). Imperatyvy ta determinanty enerhetychnoi polityky staloho rozvytku (Monohrafiia). Kyiv. [in Ukraine].

Sukhodolia, O. M., Kharazishvili, Yu. M., Bobro, D. H., Riabtsev, H. L. & Zavhorodnia, S. P. (2021). O M. Sukhodolia (Ed.). Vyznachennia rivnia enerhetychnoi bezpeky Ukrainy. Kyiv : NISD. [in Ukraine]

Prokip, A. V. (2018). Stalist enerhetychnoi bezpeky. Teoretyko-metodolohichni zasady dosiahnennia. Kyiv : VD «Kyievo-Mohylianska akademiia». [in Ukraine]

Kuik, O.J., Lima, M.B. &Gupta, J. (2011). Energy security in a developing world. WIREs Clim Change, 2: 627-634. DOI: https://doi.org/10.1002/wcc.118

Sovacool, B.K. (2012). Energy security: challenges and needs. WENE, 1: 51-59. DOI: https://doi.org/10.1002/wene.13

Azzuni, A. &Breyer, C. (2018), Definitions and dimensions of energy security: a literature review. WIREs Energy Environ, 7: e268. DOI: https://doi.org/10.1002/wene.268

Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. Zatverdzheno Nakazom Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy № 1277 vid 29.10.2013. Available at: https://ips.ligazakon.net/document/ME131588

Enerhetyka: istoriia, suchasnist i maibutnie: kolektyvna monohrafiia. S.H.Plachkova (Red.). U 5-ty knyhakh. Available at: http://energetika.in.ua/ua/books/book-4 [in Ukraine]

Cherp, Aleh, Jewell, Jessica (2011). The three perspectives on energy security: intellectual history, disciplinary roots and the potential for integration. Current Opinion in Environmental Sustainability. р.1877-3435. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cosust.2011.07.001

Stratehiia enerhetychnoi bezpeky. Skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 4 serpnia 2021 r. № 907-r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/907-2021-%D1%80#Text

Dohovir do enerhetychnii Khartii (Lyssabon, ratyfikovano 6.02.1998). Available at: https://ips.ligazakon.net/document/MU94137D

Paryzka uhoda (ratyfikovano Zakonom Ukrainy, № 1469-VIII vid 14.07.2016)

Переглядів статті: 133
Завантажень PDF: 102
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Щуров, І. (2022). ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ЩОДО СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-81
Розділ
ЕКОНОМІКА