МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ AI В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Ключові слова: стратегічне управління, штучний інтелект, розвиток, банківська установа, зовнішнє середовище, удосконалення, технології

Анотація

Стаття присвячена питанням теоретико-методологічного обґрунтування та практичної імплементації технології штучного інтелекту (АІ) в систему стратегічного управління розвитком банківської установи. Визначено зміст та напрями застосування технологій АІ в управлінні стратегічним розвитком сучасних організацій, а також перспективи апробації світового досвіду в Україні. Проаналізовано особливості та переваги використання технологій штучного інтелекту в банківській системі, виокремлено ключові питання підвищення конкурентоспроможності банківських установ завдяки технологіям АІ в умовах нестабільності та мінливості зовнішнього середовища. Обґрунтовано напрями удосконалення системи стратегічного управління розвитком банківської установи через технологічне оновлення сервісів, автоматизацію та оптимізацію бізнес-процесів на основі АІ.

Посилання

Харченко Т.О., Ковтун А.О. Особливості стратегічного управління в банківській системі. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/58.pdf (дата звернення: 15.10.2022)

Сирчин О.А. Складові елементи і варіанти стратегії банку. Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2020. № 2(73). С. 84–93. (дата звернення: 15.10.2022)

Чепелюк Г.М. Стратегічний аналіз та планування розвитку банку в умовах взаємодії з чинниками зовнішнього середовища. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/56.pdfm (дата звернення: 19.10.2022)

Кизим М.О., Матюшенко І.Ю., Шостак І.В. Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і штучного інтелекту в економіках країн світу та України : монографія. Харків : ВД «Інжек», 2012. 492 с.

Єфремова К.В. Особливості застосування штучного інтелекту в сфері фінансових послуг: досвід ЄС. Право та інноваційне суспільство. 2020. № 1(14). С. 66–71.

Як штучний інтелект допомагає банківським установам? Офіційний сайт компанії «Inlimited». Новини компанії за 2019 рік. URL: https://inlimited.ua/news/yak-shtuchnyj-intelekt-dopomagaye-bankivskym-ustanovam/ (дата звернення: 07.10.2022)

Шуміло Я.М. Інструменти штучного інтелекту для управління поведінкою економічних агентів в маркетинговій діяльності. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2022. № 15. С. 60–66.

Новак Т. Штучний інтелект перемагає людей у всьому, окрім створення сенсів. Офіційний сайт Speka.media. URL: https://speka.media/ai/it-direktor-alfa-banku-andrii-gricenyuk-stucnii-intelekt-peremagaje-lyudei-v-usyomu-okrim-stvorennya-sensiv-pn05w9 (дата звернення: 25.09.2022)

Акціонерне товариство «Альфа-банк». Загальні відомості. Офіційне інтернет-представництво Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/supervision/institutions/23494714 (дата звернення: 11.11.2022)

Xarchenko T.O., Kovtun A.O. (2019) Osoblyvosti strategichnogo upravlinnya v bankivskij systemi [Features of strategic management in the banking system]. Efektyvna ekonomika, vol. 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/58.pdf (accessed October 15, 2022)

Syrchyn O.A. (2020) Skladovi elementy i varianty strategiyi banku [Components and options of the bank's strategy]. Visnyk socialno-ekonomichnyx doslidzhen: zb. nauk. pracz. Odesa: Odeskyj nacionalnyj ekonomichnyj universytet, vol. 2(73), pp. 84–93.

Chepelyuk G.M. (2019) Strategichnyj analiz ta planuvannya rozvytku banku v umovax vzayemodiyi z chynnykamy zovnishnogo seredovyshha [Strategic analysis and planning of the bank's development in the context of interaction with environmental factors]. Efektyvna ekonomika, vol. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/56.pdf (accessed on October 19, 2022)

Kyzym M.O., Matjušenko I.Ju., Sostak I.V. (2012) Perspektyvy rozvytku informacijno-komunikacijnyx texnolohij i stucnoho intelektu v ekonomikax krajin svitu ta Ukrajiny: monohrafija [Prospects for the development of information and communication technologies and artificial intelligence in the economies of the world and Ukraine: monograph]. Kharkiv: Ed. house «Inzek», 492 p.

Jefremova K.V. (2020) Osoblyvosti zastosuvannja stucnoho intelektu v sferi finansovych posluh: dosvid JeS [Features of artificial intelligence application in financial services: EU experience]. Pravo ta innovacijne suspilstvo, vol. 1(14), pp. 66–71.

Jak shtuchnyj intelekt dopomahaje bankivskym ustanovam? [How artificial intelligence helps banking institutions?] Official website of “Inlimited” company. Company news of 2019. Available at: https://inlimited.ua/news/yak-shtuchnyj-intelekt-dopomagaye-bankivskym-ustanovam/ (accessed on October 07, 2022)

Shumilo J.M. (2022) Instrumenty shtucnoho intelektu dlja upravlinnja povedinkoju ekonomichnych ahentiv v marketynhovij dijalnosti [Artificial intelligence tools for managing the behavior of economic agents in marketing activities]. Visnyk Charkivskoho nacionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. vol. 15, pp. 60–66.

Novak T. Shtuchnyj intelekt peremahaje ljudej u vsomu, okrim stvorennja sensiv [Artificial intelligence beats people in everything except creating meaning]. Official website “Speka.media”. Available at: https://speka.media/ai/it-direktor-alfa-banku-andrii-gricenyuk-stucnii-intelekt-peremagaje-lyudei-v-usyomu-okrim-stvorennya-sensiv-pn05w9 (accessed September 25, 2022)

Akcionerne tovarystvo «Alfa-bank». Zahalni vidomosti. Official website of the National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/ua/supervision/institutions/23494714 (accessed November 11, 2022)

Переглядів статті: 150
Завантажень PDF: 264
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Бей, Г., Шперчук, А., & Думанська, А. (2022). МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ AI В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-53
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ