ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: банківська установа, банківські ресурси, капітал, зобов’язання, формування ресурсів

Анотація

Метою написання статті є проведення аналізу змін ресурсного забезпечення банківських установ України в умовах воєнного стану. За результатами дослідження визначено важливість формування ресурсів банківськими установами. Досліджено структурні зміни у ресурсному забезпеченні комерційних банків протягом дії воєнного стану на основі статистичних даних динаміки складових капіталу та зобов’язань банківських установ. Виявлено зростання зобов’язань банківських установ з одночасним скороченням їх капіталу. Зосереджено увагу на аналізі причин відповідних змін. Визначено за рахунок яких джерел переважно було сформовано ресурси банків з державною часткою власності, приватним капіталом та банків іноземних банківських груп. Визначено, що в умовах воєнного стану підвищення ефективності формування ресурсів банківськими установами є важливим завданням фінансового менеджменту.

Посилання

Онищенко Ю.І., Коробченко М.О. Проблеми формування ресурсної бази банків України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Вип. 30 (2). С. 84–89.

Орєхова К.В., Костюков О.А. Сутність власних фінансових ресурсів банку та особливості їх формування в Україні. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». 2019. № 18. С. 124–129.

Сисоєнко, І.А., Карлюка Д.О. Аналіз основних фінансових показників діяльності банків України. Підприємництво та інновації. 2022. Вип. 23. С. 132–137.

Ларіонова К.Л., Капінос Г.І., Балактіонова Д.О. Проблеми формування фінансових ресурсів банківської системи України в умовах фінансової нестабільності. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2020. № 6. С. 7–16.

Чмутова І.М., Нікітіна А.В. Визначення впливу макроекономічних факторів на раціональність структури джерел банківських ресурсів. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». 2019. Т. 24. Вип. 3. С. 201–206.

Домровська Л.В., Потриваєва В.К. Сучасні тенденції в управлінні ресурсами комерційних банків України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 21. С. 39–44.

Мироненко М.Ю. Напрями забезпечення ефективного процесу формування ресурсної бази банків. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 25. С. 164–169.

Іноземцева Є.В., Волкова В.В. Концептуальні засади удосконалення формування ресурсного потенціалу банку. Економіка і організація управління. 2018. № 4 (32). С. 56–64.

Rajesh G.A., Nanthini M., Sivaranjani P., Prakash P., Gokulanathan S. Impact of capital structure on financial performance of small finance banks. International journal of mechanical engineering. 2021. Vol. 6. P. 753–757.

Togaev U. S. ugli., Zubaydullaev F. A. The Importance of Forming a Marketing and Financial Strategy in Banking. International Journal of Development and Public Policy. 2022. Vol. 2(5). P. 23–27.

Ресурси комерційного банку. URL: https://pravo.studio/bankovskie-operatsii/resursi-komertsiynogo-banku-25928.html (дата звернення: 02.11.2022).

Наглядова статистика. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (дата звернення: 02.11.2022).

На депозиті вже можна заробити до 18% річних. URL: https://minfin.com.ua/ua/amp/deposits/articles/maksimalni-stavki-160622/ (дата звернення: 02.11.2022).

Громадяни мають надавати підтвердні документи при переміщенні валютних цінностей за кордон у сумі, що перевищує 10 тис. євро. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/gromadyani-mayut-nadavati-pidtverdni-dokumenti-pri-peremischenni-valyutnih-tsinnostey-za-kordon-u-sumi-scho-perevischuye-10-tis-yevro (дата звернення: 02.11.2022).

Кредити надані Національним банком на строк більше 30 календарних днів. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/loans-over-30-days (дата звернення: 02.11.2022).

НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію і ліквідувати Мегабанк. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/22/689510/index.amp (дата звернення: 02.11.2022).

Onyshchenko, Yu.I. & Korobchenko, M.O. (2018). Problemy formuvannia resursnoi bazy bankiv Ukrainy [Problems of bank resource base formation in Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky” – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series "Economic Sciences", vol. 30 (2), pp. 84–89. Available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7938/1/Проблеми%20формування%20ресурсної%20бази%20банків%20України.pdf [in Ukrainian].

Oriekhova, K.V. & Kostiukov, O.A. (2019). Sutnist vlasnykh finansovykh resursiv banku ta osoblyvosti yikh formuvannia v Ukraini [The essence of the bank's own financial resources and the peculiarities of their formation in Ukraine]. Elektronne naukove fakhove vydannia z ekonomichnykh nauk “Modern Economics” – Electronic scientific publication on economic sciences “Modern Economics”, 18, 124–129. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-19 [in Ukrainian].

Sysoienko, I.A. & Karliuka, D.O. (2022). Analiz osnovnykh finansovykh pokaznykiv diialnosti bankiv Ukrainy [Analysis of the main financial indicators of Ukrainian banks]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii – Entrepreneurship and innovation, 23, 132–137. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/23.22 [in Ukrainian].

Larionova, K.L., Kapinos, H.I. & Balaktionova, D.O. (2020). Problemy formuvannia finansovykh resursiv bankivskoi systemy Ukrainy v umovakh finansovoi nestabilnosti [Problems of formation of financial resources of Ukrainian banking in conditions of financial instability]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky” – Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Series "Economic Sciences", 6, 7–16. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2020-288-6-1 [in Ukrainian].

Chmutova, I.M. & Nikitina, A.V. (2019). Vyznachennia vplyvu makroekonomichnykh faktoriv na ratsionalnist struktury dzherel bankivskykh resursiv [Determination of the influence of macroeconomic factors on the rationality of the structure of sources of banking resources]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Ekonomika” – Bulletin of Odessa National University. Series "Economy", 24, 3, 201–206. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe [in Ukrainian].

Domrovska, L.V. & Potryvaieva, V.K. (2018). Suchasni tendentsii v upravlinni resursamy komertsiinykh bankiv Ukrainy [Modern trends in resource management of commercial banks of Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investment: practice and experience, 21, 39–44. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2018.21.39 [in Ukrainian].

Myronenko, M.Yu. (2018). Napriamy zabezpechennia efektyvnoho protsesu formuvannia resursnoi bazy bankiv [Directions of providing efficient process for formation of resource base of banks]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 25, 164–169. Available at: http://bses.in.ua/journals/2018/25_2018/36.pdf [in Ukrainian].

Inozemtseva, Ye.V. & Volkova, V.V. (2018). Kontseptualni zasady udoskonalennia formuvannia resursnoho potentsialu banku [Conceptual principles of improving the formation of the bank's resource potential]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economy and organization of management, 4 (32), 56–64. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.4.6 [in Ukrainian].

Rajesh, G.A., Nanthini, M., Sivaranjani, P., Prakash, P. & Gokulanathan, S. (2021). Impact of capital structure on financial performance of small finance banks. International journal of mechanical engineering, 6, 753–757. Available at: https://kalaharijournals.com/resources/DEC_479.pdf

Togaev, U. S. ugli. & Zubaydullaev, F. A. (2022). The Importance of Forming a Marketing and Financial Strategy in Banking. International Journal of Development and Public Policy, 2(5), 23–27. Available at: https://issuu.com/openaccessjournal20/docs/23 27_the_importance_of_forming_a_marketing_and_fi

Resursy komertsiinoho banku [Resources of commercial bank]. Available at: https://pravo.studio/bankovskie-operatsii/resursi-komertsiynogo-banku-25928.html (accessed 02.11.2022).

Nahliadova statystyka [Supervisory statistics]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist (accessed 02.11.2022).

Na depozyti vzhe mozhna zarobyty do 18% richnykh [You can already earn up to 18% per annum on the deposit]. Available at: https://minfin.com.ua/ua/amp/deposits/articles/maksimalni-stavki-160622/ (accessed 02.11.2022).

Hromadiany maiut nadavaty pidtverdni dokumenty pry peremishchenni valiutnykh tsinnostei za kordon u sumi, shcho perevyshchuie 10 tys. yevro [Citizens must provide supporting documents when moving currency values abroad in an amount exceeding 10,000 euros]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/gromadyani-mayut-nadavati-pidtverdni-dokumenti-pri-peremischenni-valyutnih-tsinnostey-za-kordon-u-sumi-scho-perevischuye-10-tis-yevro (accessed 02.11.2022).

Kredyty nadani Natsionalnym bankom na strok bilshe 30 kalendarnykh dniv [Credits provided by National Bank on term more than 30 calendar days]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/markets/loans-over-30-days (accessed 02.11.2022).

NBU vyrishyv vidklykaty bankivsku litsenziiu i likviduvaty Mehabank [NBU decided to revoke the banking license and liquidate Megabank]. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/22/689510/index.amp (accessed 02.11.2022).

Переглядів статті: 99
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Бойко, С., & Герасименко, Д. (2022). ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-54
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають