ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РУХУ ГОТІВКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: готівка, готівкові розрахунки, оприбуткування, видача, ліміт каси, еєстратори розрахункових операцій, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, касова книга

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання щодо обліку руху готівки на підприємстві. Визначено роль готівкових коштів у діяльності підприємства та наведено їх визначення. Обґрунтовано порядок обслуговування грошових коштів та розкрито вимоги до організації каси на підприємстві, які покликані підвищити безпечність та ефективність роботи з готівковими коштами. Систематизовано діючі обмеження на готівкові розрахунки між юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами, які не зареєстровані підприємцями. Проаналізовано порядок встановлення лімітів залишку готівки в касі на кінець робочого дня. Досліджено порядок внесення надлишків готівки в касі на розрахунковий рахунок підприємства в банку. Наведено джерела надходження готівки на підприємство. Визначено, якими первинними документами оформляється оприбуткування та видача готівки з каси. Окремо розкрито механізм оприбуткування готівки в касі на підприємствах, які працюють з та без реєстраторів розрахункових операцій. Визначено порядок складання касових ордерів та внесення записів щодо руху готівки до касової книги та журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів. Систематизовані типові кореспонденції, якими відображаються надходження та видача готівки з каси з використання рахунку 30 «Каса». Встановлено ключові проблеми, які можуть виникати у підприємств при роботі з готівковими коштами у період повномасштабної війни з російською федерацією, а саме: перебої з електроенергію та доступом до мережі Інтернет, нестабільна робота фіскального сервера податкової, порушення логістичних зв’язків, а також неможливість повноцінно працювати через постійні повітряні тривоги.

Посилання

Звіт про рух грошових коштів: Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 від 01 січня 2012 р. / Міністерство фінансів України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_019#Text (дата звернення: 04.11.2022).

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Національного банку України від 29 грудня 2017 р. №148 / Національний банк України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text (дата звернення: 04.11.2022).

Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 від 07 лютого 2013 р. / Міністерство фінансів України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення: 04.11.2022)

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06 липня 1995 р. / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 04.11.2022)

Наказ про організацію бухгалтерського обліку: що врахувати. Ліга Закон. 2017. URL: https://buh.ligazakon.net/analitycs/166349_nakaz-pro-organzatsyu-bukhgalterskogo-oblku-shcho-vrakhuvati (дата звернення: 05.11.2022).

Власова М. Довідник за касовими операціями. Uteka. 2022. URL: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-raschety-8-spravochnik-po-kassovym-operaciyam-1(дата звернення: 05.11.2022).

Купчик Т., Онищенко В. Касова дисципліна 2021. Головбух. 2021. URL: https://www.golovbukh.ua/article/7881-kasova-distsiplna-2020 (дата звернення: 05.11.2022).

Баранова О. Готівка, яка надходить до кас, повинна своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися – ДПС. Ліга Закон. 2021. URL: https://biz.ligazakon.net/news/202009_gotvka-yaka-nadkhodit-do-kas-povinna-svochasno-ta-v-povny-sum-opributkovuvatisya---dps (дата звернення: 05.11.2022).

Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Національного банку України від 19.09.2022 р. №205 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0205500-22#Text (дата звернення: 05.11.2022).

Шара О., Купчик Т. РРО для ФОП у 2022 році. Головбух. 2022. URL: https://buhplatforma.com.ua/article/8634-rro-dlya-fop-u-2021-rots (дата звернення: 06.11.2022).

Cash Flow Statement: International Accounting Standard 7 dated January 7 2012. (July 1, 2000). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_019#Text [in Ukrainian].

Resolution of the National Bank of Ukraine Regulations on conducting cash operations in the national currency in Ukraine from December 29, 2017, №148. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text [in Ukrainian].

General requirements for financial reporting: National regulation (standard) of accounting 1 dated February 7, 2013 / Ministry of Finance of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text [in Ukrainian].

Pro zastosuvannia reiestratoriv rozrakhunkovykh operatsii u sferi torhivli, hromadskoho kharchuvannia ta posluh [On the use of registrars of registrar of settlement transactions in the sphere of trade, catering and services]: Zakon Ukrainy vid 06 lypnia 1995 r. [Law of Ukraine dated July 6, 1995] / Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text

Nakaz pro orhanizatsiiu bukhhalterskoho obliku: shcho vrakhuvaty. [Order on the organization of accounting: what to take into account] (2017). Liha Zakon [Law League]. Available at: https://buh.ligazakon.net/analitycs/166349_nakaz-pro-organzatsyu-bukhgalterskogo-oblku-shcho-vrakhuvati.

Vlasova, M. (2022). Dovidnyk za kasovymy operatsiiamy [Handbook of cash transactions]. Uteka. Available at: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-raschety-8-spravochnik-po-kassovym-operaciyam-1 [in Ukrainian].

Kupchyk, T., &Onyshchenko, V. (2021). Kasova dystsyplina [Cash discipline] Holovbukh [General ledger]. Available at: https://www.golovbukh.ua/article/7881-kasova-distsiplna-2020 [in Ukrainian].

Baranova, O. (2021). Hotivka, yaka nadkhodyt do kas , povynna svoiechasno ta v povnii sumi oprybutkovuvatysia – DPS [The cash that comes to the cash registers must be posted on time and in full – DPS]. Liha Zakon [Law League]. Available at: https://biz.ligazakon.net/news/202009_gotvka-yaka-nadkhodit-do-kas-povinna-svochasno-ta-v-povny-sum-opributkovuvatisya---dps [in Ukrainian].

Resolution of the National Bank of Ukraine On the approval of the Amendments to the Regulation on conducting cash transactions in the national currency in Ukraine from September 19, 2022, № 205. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0205500-22#Text [in Ukrainian].

Shara, O.,& Kupchyk, T. (2022). RRO dlia FOP u 2022 rotsi [RRO for FOP in 2022]. [General ledger]. Available at: https://buhplatforma.com.ua/article/8634-rro-dlya-fop-u-2021-rots [in Ukrainian].

Переглядів статті: 240
Завантажень PDF: 304
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Дмитренко, О., & Ярмолюк, О. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РУХУ ГОТІВКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-43
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ