ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ КРИЗОВОГО ПЕРІОДУ

  • Едуард Савицький ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0002-1937-5828
Ключові слова: стратегія, сталий розвиток, експорт, імпорт, продовольча безпека, агробізнес

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення шляхів забезпечення продовольчої безпеки та сталого розвитку сільських територій в умовах кризового періоду. Автором проаналізовано статистичні дані та виявлено низку негативних процесів у сільському господарстві України. Обґрунтовано актуальність та необхідність розробки комплексної стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва з метою спрямування зусиль всіх зацікавлених сторін на досягнення визначених цілей. У статті надано пропозиції щодо переліку ключових положень зазначеної стратегії за декількома напрямками. Автором розглянуто вжиті державою протягом останнього часу заходи та наголошено на важливості продовження процесу розробки комплексної програми підтримки українських виробників сільськогосподарської продукції.

Посилання

Гладій М.В., Лузан Ю.Я. Аграрні трансформації та селянські господарства в системі продовольчої безпеки України. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 6−21.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Проєкт Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції сільського розвитку до 2030 року». URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a707d9ff-0c4b-4b8b-8d84-3f9a994ee729&title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkraini-proSkhvalenniaKontseptsiiSilskogoRozvitkuDo2030-Roku-

Проєкт Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021року «Про схвалення Концепції стимулювання розвитку підприємництва на сільських територіях до 2030 року». URL: https://minagro.gov.ua/npa/pro-shvalennya-koncepciyi-stimulyuvannya-rozvitku-pidpriyemnictva-na-silskih-teritoriyah-do-2030-roku

Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. В. В. Борщевський. Львів, 2012. 216 с.

Сичевський М.П. Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку держави : монографія. Київ : Аграр. наука, 2019. 388 с.

Сичевський М.П., Юзефович А.Е., Коваленко О.В. Стратегія зростання «Харчова промисловість України − 2030» (передумови і перспективи). Київ : Аграр. наука, 2019. 32 с.

Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Булавка О.Г. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2020. 60 с.

Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на період до 2025 року / [Національна академія аграрних наук України]. Київ : НААН; ННЦ ІАЕ, 2016. 148 с.

Тищенко О. Огляд законодавчих змін для агробізнесу під час війни. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/212091_oglyad-zakonodavchikh-zmn-dlya-agrobznesu-pd-chas-vyni

Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015-2020 роки (проєкт, неофіційний текст від 26.10.2015 року). URL: https://ips.ligazakon.net/document/NT1978

Hladii M.V., Luzan Yu.Ia. (2020) Ahrarni transformatsii ta selianski hospodarstva v systemi prodovolchoi bezpeky Ukrainy [Agrarian transformations and peasant farms in the food security system of Ukraine.]. Ekonomika APK, vol. 5, pp. 6−21. (in Ukrainian)

Official website of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Draft Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the concept of rural development until 2030». Available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a707d9ff-0c4b-4b8b-8d84-3f9a994ee729&title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkraini-proSkhvalenniaKontseptsiiSilskogoRozvitkuDo2030-Roku-

Draft Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 22, 2021 «On approval of the Concept of stimulating the development of entrepreneurship in rural areas until 2030». Available at: https://minagro.gov.ua/npa/pro-shvalennya-koncepciyi-stimulyuvannya-rozvitku-pidpriyemnictva-na-silskih-teritoriyah-do-2030-roku

Rozvytok silskykh terytorii v systemi yevrointehratsiinykh priorytetiv Ukrainy [Development of rural areas in the system of European integration priorities of Ukraine]: monohrafiia [a monograph] / NAS of Ukraine. Institute of Regional Studies; scientific editor V.V. Borshchevskyi. Lviv, 2012. 216 p. (in Ukrainian)

Sychevskyi M.P. (2019) Kharchova promyslovist yak osnova prodovolchoi bezpeky ta rozvytku derzhavy [Food industry as the basis of food security and development of the state]: monohrafiia [a monograph]. Kyiv: Ahrar. nauka, 388 p. (in Ukrainian)

Sychevskyi M.P., Yuzefovych A.E., Kovalenko O.V. (2019) Stratehiia zrostannia «Kharchova promyslovist Ukrainy − 2030» (peredumovy i perspektyvy) [Growth strategy «Food industry of Ukraine – 2030» (prerequisites and prospects)]. Kyiv: Ahrar. nauka, 32 p. (in Ukrainian)

Stratehichni napriamy staloho rozvytku silskykh terytorii na period do 2030 roku [Strategic directions of sustainable development of rural areas for the period until 2030] / [Lupenko Yu.O., Malik M.I., Bulavka O.H. etc.]; under the editorship of Yu.O. Lupenko. Kyiv: NSC IAE, 2020. 60 p. (in Ukrainian)

Stratehiia rozvytku silskohospodarskoho vyrobnytstva v Ukraini na period do 2025 roku [Strategy for the development of agricultural production in Ukraine for the period until 2025] / [National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine]. Kyiv: NAAS; NSC IAE, 2016. 148 p. (in Ukrainian)

Tyshchenko O. Ohliad zakonodavchykh zmin dlia ahrobiznesu pid chas viiny [Overview of legislative changes for agribusiness during the war]. Available at: https://biz.ligazakon.net/analitycs/212091_oglyad-zakonodavchikh-zmn-dlya-agrobznesu-pd-chas-vyni

The unified comprehensive strategy and action plan for the development of agriculture and rural areas in Ukraine for 2015-2020 (project, unofficial text dated October 26, 2015). Available at: https://ips.ligazakon.net/document/NT1978

Переглядів статті: 315
Завантажень PDF: 151
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Савицький, Е. (2022). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ КРИЗОВОГО ПЕРІОДУ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-28
Розділ
ЕКОНОМІКА