КІБЕРБЕЗПЕКА БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Ключові слова: кібербезпека, кіберзахист, кібеззагроза, кібератака, бізнес, підприємство

Анотація

У статті розкриті ключові аспекти кібербезпеки бізнесу в умовах війни. Визначено, що в останні роки використання інформаційних технологій в процесі гібридної війни обумовило виникнення принципово нових кіберзагроз вищого рівня, які спрямовано на національну та міжнародну безпеку. Виявлено, що спектр сучасних кібератак є досить різнорідним. Розглянуто ключові види кіберзагроз, які поділяються на зовнішні, цільові та внутрішні кіберзагрози. Розглянуто виклики для України у сфері кібербезпеки. Встановлено, що нова ера кібербезпеки потребує цілком нових підходів до управління підприємством та його ресурсами, зокрема інформаційними. Виявлено, що слабкою ланкою у кібербезпеці підприємства можуть бути партнери та постачальники. Визначено превентивні заходи щодо кіберзахисту бізнесу. З’ясовано, що аудит кібербезпеки приватного бізнесу має проводитись незалежними аудиторами, а звіти – надаватися галузевим регуляторам.

Посилання

Білявська Ю., Шестак Я. Кібербезпека та кібергігієна: нова ера цифрових технологій. Товари і ринки. 2022. № 3. С. 47 59.

Вишнівський В. В., Пампуха А. І. Кібербезпека в Україні. Цифрова трансформація кібербезпеки: науково-практична інтернет-конференція, 20 квітня 2022, Державний університет телекомунікацій Навчально-наукового інститут захисту інформації. Київ, 2022. С. 31 33.

Майже половину кібератак СБУ виявляє у режимі «реального часу». URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3584942-majze-polovinu-kiberatak-sbu-viavlae-u-rezimi-realnogo-casu.html

Ескалація кіберзагроз національним інтересам України та правові аспекти кіберзахисту: монографія / О. Д. Довгань, І. М. Доронін; НАПрН України, НДІІП. Київ : Видавничий дім «АртЕк», 2017. 107 с.

Кібербезпека: як українському бізнесу захиститися від атак російських хакерів під час війни. Поради від IT-фахівців. URL: https://uaspectr.com/2022/07/27/yak-ukrayinskomu-biznesu-zahystytysya-vid-atak-hakeriv/

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України»: Указ Президента України; Стратегія від 26.08.2021 № 447/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#n12

Кібератаки можуть прийти через постачальників. Як захиститися? URL: https://delo.ua/telecom/kiberataki-mozut-priiti-cerez-postacalnikiv-yak-zaxistitisya-404662/

Кібербезпека бізнесу в умовах нестабільності. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/publications/2022/cybersecurity-uncertainty-state.html

Biljavsjka, Ju., Shestak, Ja. (2022). Kiberbezpeka ta kiberghighijena: nova era cyfrovykh tekhnologhij [Cyber security and cyber hygiene: a new era of digital technologies]. Tovary i rynky – Goods and markets, 3, 47 59. (in Ukrainian)

Vyshnivsjkyj, V. V., Pampukha, A. I. (2002). Kiberbezpeka v Ukrajini [Cybersecurity in Ukraine]. Cyfrova transformacija kiberbezpeky: naukovo-praktychna internet-konferencija – Digital transformation of cyber security: scientific and practical internet conference, 20 kvitnja 2022, Derzhavnyj universytet telekomunikacij Navchaljno-naukovogho instytut zakhystu informaciji, m. Kyjiv, 31 33. (in Ukrainian)

Majzhe polovynu kiberatak SBU vyjavljaje u rezhymi «realjnogho chasu» [Almost half of cyberattacks are detected by the SBU in "real time" mode]. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3584942-majze-polovinu-kiberatak-sbu-viavlae-u-rezimi-realnogo-casu.html (in Ukrainian)

Eskalacija kiberzaghroz nacionaljnym interesam Ukrajiny ta pravovi aspekty kiberzakhystu: monoghrafija [Escalation of cyber threats to the national interests of Ukraine and legal aspects of cyber protection: monograph] / O. D. Dovghanj, I. M. Doronin; NAPrN Ukrajiny, NDIIP. Kyiv: Vydavnychyj dim «ArtEk». 2017. 107 s. (in Ukrainian)

Kiberbezpeka: jak ukrajinsjkomu biznesu zakhystytysja vid atak rosijsjkykh khakeriv pid chas vijny. Porady vid IT-fakhivciv [Cyber security: how Ukrainian businesses can protect themselves from attacks by Russian hackers during the war. Advice from IT experts]. Available at: https://uaspectr.com/2022/07/27/yak-ukrayinskomu-biznesu-zahystytysya-vid-atak-hakeriv/ (in Ukrainian)

Pro rishennja Rady nacionaljnoji bezpeky i oborony Ukrajiny vid 14 travnja 2021 roku «Pro Strateghiju kiberbezpeky Ukrajiny»: Ukaz Prezydenta Ukrajiny; Strateghija vid 26.08.2021 № 447/2021 [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated May 14, 2021 "On the Cybersecurity Strategy of Ukraine": Decree of the President of Ukraine; Strategy dated August 26, 2021 № 447/2021]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#n12 (in Ukrainian)

Kiberataky mozhutj pryjty cherez postachaljnykiv. Jak zakhystytysja? [Cyberattacks can come through suppliers. How to protect yourself?]. Available at: https://delo.ua/telecom/kiberataki-mozut-priiti-cerez-postacalnikiv-yak-zaxistitisya-404662/ (in Ukrainian)

Kiberbezpeka biznesu v umovakh nestabiljnosti [Cybersecurity of business in conditions of instability]. Available at: https://www.pwc.com/ua/uk/publications/2022/cybersecurity-uncertainty-state.html (in Ukrainian)

Переглядів статті: 488
Завантажень PDF: 337
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Кузьменко, О., Маклюк, О., & Чернишова, О. (2022). КІБЕРБЕЗПЕКА БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-21
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають