МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ БАГАТОЦІЛЬОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

Ключові слова: проект, менеджмент проектів, гуманітарні проекти, міжнародні проекти, принципи менеджменту проектів

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення специфіки проектного менеджменту в сучасних умовах. Проаналізовано умови та особливості здійснення менеджменту проектів міжнародної гуманітарної багатоцільової фінансової допомоги. Виділено особливості реалізації міжнародних проектів, які впливають на управлінські рішення. Досліджено вплив культурних факторів суспільств на менеджмент міжнародних проектів та їх роль в успішному досягненні цілей цих проектів. Досліджено досвід реалізації гуманітарних проектів та його відображення в українському законодавстві. Визначено основні принципи роботи менеджерів проектів у сфері міжнародної гуманітарної багатоцільової фінансової допомоги, запропоновано базові керовані правила, що допоможуть менеджерам підвищити ефективність власної роботи та роботи члені команди проектів за умови зменшення емоційного навантаження.

Посилання

Global Annual Report 2021. World Vision. 2022. URL: https://www.wvi.org/sites/default/files/2022-05/WVI%20Global%20Annual%20Report%202021_2.pdf

Hofstede G. Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values (2nd ed.). Beverly Hills CA: SAGE Publications. ISBN 0-8039-1444-X, 1984.

Neumeyer A. The ultimate guide to managing international projects. Tactical Project Manager. URL: https://www.tacticalprojectmanager.com/managing-international-projects/

Данченко О. Б., Занора В. О. Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень : монографія. Черкаси, 2019. 278 с.

Довгань Л. Є., Мохонько Г. А., Малик І. П. Управління проектами: навчальний посібник. Київ, 2017. 429 с.

Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22 жовтня 1999 р. № 1192-XIV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14#Text

Стандарти управління проектами. Мережні Технології. 2020. URL: https://nt.ua/blog/project-management-standards

Global Annual Report 2021. World Vision. 2022. Available at: https://www.wvi.org/sites/default/files/2022-05/WVI%20Global%20Annual%20Report%202021_2.pdf

Hofstede G. Cultures Consequences: International Differences in Work-Related Values (2nd ed.). Beverly Hills CA: SAGE Publications. ISBN 0-8039-1444-X, 1984.

Neumeyer A. The ultimate guide to managing international projects. Tactical Project Manager. Available at: https://www.tacticalprojectmanager.com/managing-international-projects/

Danchenko O. B., Zanora V. O. (2019) Proektnyi menedzhment: upravlinnia ryzykamy ta zminamy v protsesakh pryiniattia upravlinskykh rishen: monohrafiia [Project management: managing risks and changes in management decision-making processes: a monograph]. Cherkasy, 278 s.

Dovhan L. Ye., Mokhonko H. A., Malyk I. P. (2017) Upravlinnia proektamy: navchalnyi posibnyk [Project management: a study guide]. Kyiv, 429 s.

Pro humanitarnu dopomohu: Zakon Ukrainy vid 22 zhovtnia 1999 r. № 1192-XIV [On humanitarian aid: Law of Ukraine dated October 22, 1999 No. 1192-XIV] / Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14#Text

Standarty upravlinnia proektamy. Merezhni Tekhnolohii [Project management standards. Network Technologies]. 2020. Available at: https://nt.ua/blog/project-management-standards

Переглядів статті: 150
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Поченчук, Г., & Кузьмук, І. (2022). МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ БАГАТОЦІЛЬОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-13
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ