ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ЧАС

Ключові слова: житлове будівництво, житловий фонд, житлова політика, відновлення, економіка, навколишнє природне середовище

Анотація

У статті розкриті ключові перспективи воєнної та повоєнної відбудови сфери житлового будівництва в Україні. Визначено, що станом на вересень 2022 року загальна сума прямого задокументованого збитку об’єктам житлової та нежитлової нерухомості та іншій інфраструктурі в Україні становила понад 127 мільярдів доларів США, де на житлові фонди припадала найбільша частка, а саме 39,7% або 50,5 мільярда доларів США загальних збитків. Встановлено, що ринок будівництва житла в регіонах, де не ведуться активні бойові дії, поглиблено вивчає перспективи та можливості для відновлення роботи. З’ясовано, що в основі відновлення житлового будівництва лежить проблема нестачі коштів, окрім того, наразі немає єдиного механізму відшкодування збитків, завданих державі, економіці та громадянам внаслідок російської агресії, що стосується також житлової проблеми. Окрім питання відновлення житлового будівництва, сьогодні одним із найважливіших питань в Україні є відновлення моніторингу стану навколишнього природного середовища.

Посилання

Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії росії проти України станом на 1 вересня 2022 року. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-zbitkiv-zavdana-infrastrukturi-ukrayini-skladaye-ponad-127-mlrd-zvit-kse-institute-stanom-na-veresen-2022-roku/

Ковтун О. А. Організаційні механізми відновлення житлового фонду України у поствоєнний період. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15-28 квітня 2022 р.; ред. колегія. І. О. Дегтярьова, В. С. Куйбіда, П. М. Петровський та ін., уклад. Т. О. Мельник. Т. 2. Київ : ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. С. 38 41.

Радіонова Н. Як отримати компенсацію за втрачене під час воєнного стану житло. URL: https://jurfem.com.ua/yak-otrymaty-kompensatsiu-za-vtrachene-pid-chas-viyny-zhytlo/

Реут А. Г., Когатько Ю. Л. Житлова проблема в Україні на тлі війни 2022 року. Демографія та соціальна економіка. 2022. № 3 (49). С. 123 144.

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Будівництво, містобудування, модернізація міст та регіонів України». URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi

Швидше та енергоефективніше. Нові підходи до будівництва зменшать вартість житла на 25%. URL: https://thepage.ua/ua/real-estate/budivnictvo-zhitla-pislya-vijni-yak-zmenshiti-cinu-i-teplovtrati

Пошкоджене майно. URL: https://diia.gov.ua/services/poshkodzhene-majno

Проект Закону про відновлення житла, втраченого в результаті здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти України № 7134 від 10.03.2022 р. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39189

Про прийняття за основу проекту Закону України про здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду: Постанова Верховної Ради України від 21.09.2022 № 2624-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2624-20#Text

Деякі питання здійснення дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 722. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zdijsnennya-dozvilnih-ta-reyestracijnih-procedur-u-budivnictvi-v-umovah-voyennogo-stanu-i240622-722

37 тез про сучасний стан, виклики і принципи нової житлової політики в Україні. URL: https://cedos.org.ua/researches/37-tez-pro-suchasnyj-stan-vyklyky-i-prynczypy-novoyi-zhytlovoyi-polityky-v-ukrayini/

Zvit pro prjami zbytky infrastruktury vid rujnuvanj vnaslidok vijsjkovoji aghresiji rosiji proty Ukrajiny stanom na 1 veresnja 2022 roku [Report on direct damage to infrastructure from destruction as a result of Russia's military aggression against Ukraine as of September 1, 2022]. Available at: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-zbitkiv-zavdana-infrastrukturi-ukrayini-skladaye-ponad-127-mlrd-zvit-kse-institute-stanom-na-veresen-2022-roku/ (in Ukrainian)

Kovtun, O. A. (2022). Orghanizacijni mekhanizmy vidnovlennja zhytlovogho fondu Ukrajiny u postvojennyj period [Organizational mechanisms for restoring the housing stock of Ukraine in the post-war period]. Publichne upravlinnja ta administruvannja v umovakh vijny i v postvojennyj period v Ukrajini: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. u trjokh tomakh, m. Kyjiv, DZVO «Universytet menedzhmentu osvity» NAPN Ukrajiny, 15-28 kvitnja 2022 r.; red. koleghija. I. O. Deghtjarjova, V. S. Kujbida, P. M. Petrovsjkyj ta in., uklad. T. O. Meljnyk. T. 2. K.: DZVO «UMO» NAPN Ukrajiny, 38 41. (in Ukrainian)

Radionova, N. Jak otrymaty kompensaciju za vtrachene pid chas vojennogho stanu zhytlo [How to get compensation for housing lost during martial law]. Available at: https://jurfem.com.ua/yak-otrymaty-kompensatsiu-za-vtrachene-pid-chas-viyny-zhytlo/ (in Ukrainian)

Reut, A. Gh., Koghatjko, Ju. L. (2022). Zhytlova problema v Ukrajini na tli vijny 2022 roku [Housing problem in Ukraine against the background of the war of 2022]. Demoghrafija ta socialjna ekonomika – Demography and social economy, 3 (49), 123 144.

Proekt Planu vidnovlennja Ukrajiny. Materialy robochoji ghrupy «Budivnyctvo, mistobuduvannja, modernizacija mist ta reghioniv Ukrajiny» [Project of the Recovery Plan of Ukraine. Materials of the working group "Construction, urban planning, modernization of cities and regions of Ukraine"]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi (in Ukrainian)

Shvydshe ta energhoefektyvnishe. Novi pidkhody do budivnyctva zmenshatj vartistj zhytla na 25% [Faster and more energy efficient. New approaches to construction will reduce the cost of housing by 25%]. Available at: https://thepage.ua/ua/real-estate/budivnictvo-zhitla-pislya-vijni-yak-zmenshiti-cinu-i-teplovtrati (in Ukrainian)

Poshkodzhene majno [Damaged property]. Available at: https://diia.gov.ua/services/poshkodzhene-majno (in Ukrainian)

Proekt Zakonu pro vidnovlennja zhytla, vtrachenogho v rezuljtati zdijsnennja Rosijsjkoju Federacijeju zbrojnoji aghresiji proty Ukrajiny № 7134 vid 10.03.2022 r. [Draft Law on the restoration of housing lost as a result of the Russian Federation's armed aggression against Ukraine №. 7134 dated March 10, 2022]. Available at: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39189 (in Ukrainian)

Pro pryjnjattja za osnovu proektu Zakonu Ukrajiny pro zdijsnennja kompleksnoji rekonstrukciji kvartaliv (mikrorajoniv) zastarilogho zhytlovogho fondu: Postanova Verkhovnoji Rady Ukrajiny vid 21.09.2022 № 2624-IX [On the adoption as a basis of the draft Law of Ukraine on comprehensive reconstruction of neighborhoods (micro-districts) of outdated housing stock: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated 09/21/2022 № 2624-IX]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2624-20#Text (in Ukrainian)

Dejaki pytannja zdijsnennja dozviljnykh ta rejestracijnykh procedur u budivnyctvi v umovakh vojennogho stanu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 24 chervnja 2022 r. № 722 [Some issues of the implementation of permit and registration procedures in construction under martial law: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated June 24, 2022 № 722]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zdijsnennya-dozvilnih-ta-reyestracijnih-procedur-u-budivnictvi-v-umovah-voyennogo-stanu-i240622-722 (in Ukrainian)

37 tez pro suchasnyj stan, vyklyky i pryncypy novoji zhytlovoji polityky v Ukrajini [37 theses about the current state, challenges and principles of the new housing policy in Ukraine]. Available at: https://cedos.org.ua/researches/37-tez-pro-suchasnyj-stan-vyklyky-i-prynczypy-novoyi-zhytlovoyi-polityky-v-ukrayini/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 339
Завантажень PDF: 270
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Чернова, І., Ємельянова, О., & Гончаренко, А. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ЧАС. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-15
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають