НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: торгівля, суб’єкт господарювання, товарооборот, товар, конкурент, торгова площа

Анотація

У статті розглянуто теоретичний аспект поняття «торгівля», а також сучасний стан торгівлі в Україні на макрорівні. Дослідження дало змогу ідентифікувати основні напрямки та тенденції розвитку галузі протягом 2017-2021 років. Встановлено, що сфера торгівлі є структуроутворюючою у вітчизняній економіці. Узагальнено та систематизовано статистичні дані, які це підтверджують, розглянуто показники роздрібної та оптової торгівлі в Україні, наведено рейтинг десяти літерів серед продовольчих операторів України за сумарною торговою площею. Окрему увагу у статті приділено ідентифікації проблем, які виникли у зв’язку з військовою агресією російської федерації на території України. Визначено основні напрямки державної політики в частині регулювання торгівлі та сформульовано рекомендації щодо основних її завдань.

Посилання

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 27.10.2022).

Андрій Жук. RAU: Один із напрямків відновлення українського рітейлу – вихід на польський ринок. URL: https://rau.ua/novyni/andrij-zhuk-rau-polskij-rinok/ (дата звернення: 27.10.2022).

Український бізнес в умовах війни: аналітика стану за п’ять місяців URL: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/ukrainskij-biznes-v-umovah-vijni-analitika-stanu-za-pat-misaciv (дата звернення: 27.10.2022).

Перебудова логістики в умовах війни – у фокусі Міжнародної Конференції «Європа Карпат». URL: https://mtu.gov.ua/news/33544.html (дата звернення: 27.10.2022).

Від консерв до електроскутерів:як змінювався споживчий попит українців під час війни. URL: https://rau.ua/novyni/novini-partneriv/vid-konserv-do-elektroskuteriv/ (дата звернення: 27.10.2022).

Спецпроект: які галузі рітейлу та які компанії найбільше втратили з початку вторгення рф (інфографіка). URL: https://rau.ua/novyni/zbitki-ritejleriv/ (дата звернення: 27.10.2022).

Удар по площах: топ-10 продуктових мереж України за сумарною торговою площею URL: https://rau.ua/novyni/novini-kompanij/top-10-merezh-ploshheju-2/ (дата звернення: 27.10.2022).

Програма релокації: 761 підприємство переміщено в більш безпечні регіони. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d152dcfe-7bde-49df-a69a-8d7f9586fc13&title=ProgramaRelokatsii (дата звернення: 27.10.2022).

Апопій В., Ситник Н. Характер сучасного розвитку внутрішньої торгівлі України. Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць. 2012. Вип. 13. С. 5–9.

Кавун О. Підприємницькі мережі у роздрібній торгівлі України: сутність, класифікація і перспективи формування. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 5 (107). С. 97.

Мазаракі А.А., Пшеслінський Д.М., Смолін І.В. Торговельне підприємство: стратегія, політика, конкурентоспроможність. Монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. С. 125.

Бланк І. О. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник. Київ : Ельга, 2008. 724 с.

Тарасюк М.В. Контролінг в управлінні торговельними мережами : теорія, методологія, практика : монографія. Київ : КНТЕУ, 2010. 548 с.

Фуртало Т.В. Формування конкурентних систем у сфері торгівлі : монографія. Львів : Вид-во ЛКА. 2006. 292 с.

Шимко О.В. Ровиток конкуренції у сфері торгівлі як необхідна умова ефективного функціонування споживчого ринку. Збірник наукових праць. Економічні науки. Луцький національний технічний університет. 2012. Випуск 9 (33). Ч. 3. С. 461–470.

Яремко А.О. Полівекторність інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового менеджменту торговельно підприємств. Збірник наукових праць. Економічні науки. Луцький національний технічний університет. 2012. Випуск 9 (33). Ч. 3. С. 531–538.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed October 27, 2022).

Andrii Zhuk. RAU: Odyn iz napriamkiv vidnovlennia ukrainskoho riteilu – vykhid na polskyi rynok [RAU: One of the directions for the recovery of Ukrainian retail is to enter the Polish market]. Available at: https://rau.ua/novyni/andrij-zhuk-rau-polskij-rinok/ (accessed October 27, 2022).

Ukrainskyi biznes v umovakh viiny: analityka stanu za piat misiatsiv [Ukrainian business in the conditions of war: analysis of the situation for five months]. Available at: https://business.diia.gov.ua/cases/novini/ukrainskij-biznes-v-umovah-vijni-analitika-stanu-za-pat-misaciv (accessed October 27, 2022).

Perebudova lohistyky v umovakh viiny – u fokusi Mizhnarodnoi Konferentsii «Ievropa Karpat» [Reconstruction of logistics in the conditions of war is the focus of the International Conference "Europe of the Carpathians"]. Available at: https://mtu.gov.ua/news/33544.html (accessed October 27, 2022).

Vid konserv do elektroskuteriv: yak zminiuvavsia spozhyvchyi popyt ukraintsiv pid chas viiny [From canned goods to electric scooters: how the consumer demand of Ukrainians changed during the war]. Available at: https://rau.ua/novyni/novini-partneriv/vid-konserv-do-elektroskuteriv/ (accessed October 27, 2022).

Spetsproekt: yaki haluzi riteilu ta yaki kompanii naibilshe vtratyly z pochatku vtorhennia rf (infohrafika) [Special project: which retail industries and which companies have lost the most since the beginning of the Russian invasion (infographics)]. Available at: https://rau.ua/novyni/zbitki-ritejleriv/ (accessed October 27, 2022).

Udar po ploshchakh: top-10 produktovykh merezh Ukrainy za sumarnoiu torhovoiu ploshcheiu [Impact on square footage: top 10 grocery chains of Ukraine by total retail space]. Available at: https://rau.ua/novyni/novini-kompanij/top-10-merezh-ploshheju-2/ (accessed October 27, 2022).

Prohrama relokatsii: 761 pidpryiemstvo peremishcheno v bilsh bezpechni rehiony [Relocation program: 761 enterprises were relocated to safer regions]. Available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d152dcfe-7bde-49df-a69a-8d7f9586fc13&title=ProgramaRelokatsii (accessed October 27, 2022).

Apopii V., Sytnyk N. (2012) Kharakter suchasnoho rozvytku vnutrishnoi torhivli Ukrainy [Character of modern development of internal trade of Ukraine.]. Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo: zbirnyk naukovykh prats, no 13, pp. 5–9.

Kavun O. (2010) Pidpryiemnytski merezhi u rozdribnii torhivli Ukrainy: sutnist, klasyfikatsiia i perspektyvy formuvannia [Business networks in retail trade of Ukraine: essence, classification and prospects of formation]. Aktualni problemy ekonomiky, no 5 (107), p. 97.

Mazaraki A.A., Psheslinskyi D.M., Smolin I.V. (2010) Torhovelne pidpryiemstvo: stratehiia, polityka, konkurentospromozhnist [Commercial enterprise: strategy, policy, competitiveness]. Monohrafiia [monograph]. Kyiv : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 125 p. (in Ukrainian)

Blank I.O. (2008) Finansovyi menedzhment [Financial management]. Navchalnyi posibnyk [study guide]. Kyiv : Elha, 724 p. (in Ukrainian)

Tarasiuk M.V. (2010) Kontrolinh v upravlinni torhovelnymy merezhamy : teoriia, metodolohiia, praktyka [Controlling in the management of trade networks: theory, methodology, practice]. Monohrafiia [monograph]. Kyiv : KNTEU, 548 p. (in Ukrainian)

Furtalo T.V. (2006) Formuvannia konkurentnykh system u sferi torhivli [Formation of competitive systems in the field of trade]. Monohrafiia [monograph]. Lviv: Vyd-vo LKA, 292 p. (in Ukrainian)

Shymko O.V. (2012) Rozvytok konkurentsii u sferi torhivli yak neobkhidna umova efektyvnoho funktsionuvannia spozhyvchoho rynku [The development of competition in the field of trade as a necessary condition for the effective functioning of the consumer market]. Zbirnyk naukovykh prats. Ekonomichni nauky. Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, no 9 (33), vol. 3. pp. 461–470.

Iaremko A.O. (2012) Polivektornist informatsiino-analitychnoho zabezpechennia finansovoho menedzhmentu torhovelno pidpryiemstv [Polyvector nature of information and analytical support for financial management of trade enterprises]. Zbirnyk naukovykh prats. Ekonomichni nauky. Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, no 9 (33), vol. 3, pp. 531–538.

Переглядів статті: 948
Завантажень PDF: 1243
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Пашкуда, Т., & Афенді, А. (2022). НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-73
Розділ
ЕКОНОМІКА