КОНКУРЕНТНА КОНЦЕПЦІЯ ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ

Ключові слова: торгівельно-економічні відносини, економічне співробітництво, зовнішня торгівля, експорт, імпорт

Анотація

У статті проаналізовано особливості торгівельно-економічних відносин та співробітництва та країнами Близького Сходу. Визначено, що завдяки потужному продовольчому експорту Україна виступає гарантом продовольчої безпеки багатьох країн. Проаналізовано зміни показників зовнішньої торгівлі товарами і послугами між Україною та країнами Близького Сходу. Проведено узагальнений SWOT-аналіз факторів розвитку торгівельно-економічних відносин та співробітництва між Україною та країнами Близького Сходу. Визначено характерні риси торгівельно-економічних відносин та співробітництва між Україною та країнами Близького Сходу. Авторкою окреслено стримуючі фактори торгівельно-економічних відносин та співробітництва між Україною та країнами Близького Сходу. В дослідженні обґрунтовано перспективні напрями розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та країнами Близького Сходу.

Посилання

Ломачинська І. А., Подгорна І. Ю. Зовнішньоекономічна діяльність України з Йорданією: проблеми та перспективи розвитку. Бізнес Інформ. 2017. № 12. С. 86–92.

Міжнародне торговельно-економічне співробітництво України з країнами Близького Сходу в глобальних умовах розвитку. URL: http://international-relations-tourism.karazin.ua/themes/irtb/resources/5cf0f7c66fa6858b984c1003a447d8cb.pdf

Небаба Н. О., Колпіна А. Г. Особливості лібералізації торгово-економічного співробітництва між Україною та країнами Близького Сходу. Економiка та держава. 2020. № 4. С. 210–214.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/

Стан торговельно-економічного співробітництва між Урядом України та Урядом Йорданії. URL: https://jordan.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/259-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-jordanijeju/stan-torgovelno-ekonomichnogo-spivrobitnictva

Торговельне співробітництво між Україною та Королівством Бахрейн. URL: https://uae.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/korolivstvo-bahrejn/torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo-ukrayini-z-bahrejnom

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Арабською Республікою Єгипет. URL: https://egypt.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/397-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-jegiptom/torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Державою Катар. URL: https://qatar.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrayinoyu-ta-derzhavoyu-katar

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Єменською Республікою. URL: https://saudiarabia.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/3167-trade

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Ліваном. URL: https://lebanon.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/427-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-livanom/-torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrayinoyu-ta-livanom

Торговельно-економічне співробітництво. Посольство України в Республіці Кіпр. URL: https://cyprus.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/328-torgovelyno-jekonomichni-vidnosini-mizh-ukrajinoju-ta-kiprom

Торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво між Україною та Кувейтом. URL: https://kuwait.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/421-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-kuvejtom

Торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво України з Королівством Саудівська Аравія. URL: https://saudiarabia.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/532-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-saudivsykoju-aravijeju/torgovelno-ekonomichne-ta-investicijne-spivrobitnictvo-ukrayini-z-korolivstvom-saudivska-araviya

Торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво України з Султанатом Оман. URL: https://saudiarabia.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/3170-trade/torgovelno-ekonomichne-ta-investicijne-spivrobitnictvo-ukrayini-z-sultanatom-oman

Українсько-еміратське торговельно-економічне співробітництво. URL: https://uae.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/obyednani-arabski-emirati/torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo-ukrayini-z-oae/tes

Lomachynska I. A., & Podhorna I. Yu. (2017) Zovnishnoekonomichna diialnist Ukrainy z Yordaniieiu: problemy ta perspektyvy rozvytku [Foreign economic activity of Ukraine with Jordan: Problems and prospects of development]. Business Inform, no. 12, рр. 86–92.

Mizhnarodne torhovelno-ekonomichne spivrobitnytstvo Ukrainy z krainamy Blyzkoho Skhodu v hlobalnykh umovakh rozvytku [International trade and economic cooperation of Ukraine with the countries of the Middle East in global conditions of development]. Available at: http://international-relations-tourism.karazin.ua/themes/irtb/resources/5cf0f7c66fa6858b984c1003a447d8cb.pdf

Nebaba N. O., Kolpina A. H. (2020) Osoblyvosti liberalizatsii torhovo-ekonomichnoho spivrobitnytstva mizh Ukrainoiu ta krainamy Blyzkoho Skhodu [Features of the liberalization of trade and economic cooperation between Ukraine and the countries of the Middle East]. Economy and State, no. 4, pp. 210–214.

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Stan torhovelno-ekonomichnoho spivrobitnytstva mizh Uriadom Ukrainy ta Uriadom Yordanii [The state of trade and economic cooperation between the Government of Ukraine and the Government of Jordan]. Available at: https://jordan.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/259-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-jordanijeju/stan-torgovelno-ekonomichnogo-spivrobitnictva

Torhovelne spivrobitnytstvo mizh Ukrainoiu ta Korolivstvom Bakhrein [Trade cooperation between Ukraine and the Kingdom of Bahrain]. Available at: https://uae.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/korolivstvo-bahrejn/torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo-ukrayini-z-bahrejnom

Torhovelno-ekonomichne spivrobitnytstvo mizh Ukrainoiu ta Arabskoiu Respublikoiu Yehypet [Trade and economic cooperation between Ukraine and the Arab Republic of Egypt]. Available at: https://egypt.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/397-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-jegiptom/torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo

Torhovelno-ekonomichne spivrobitnytstvo mizh Ukrainoiu ta Derzhavoiu Katar [Trade and economic cooperation between Ukraine and the State of Qatar]. Available at: https://qatar.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrayinoyu-ta-derzhavoyu-katar

Torhovelno-ekonomichne spivrobitnytstvo mizh Ukrainoiu ta Yemenskoiu Respublikoiu [Trade and economic cooperation between Ukraine and the Republic of Yemen]. Available at: https://saudiarabia.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/3167-trade

Torhovelno-ekonomichne spivrobitnytstvo mizh Ukrainoiu ta Livanom [Trade and economic cooperation between Ukraine and Lebanon]. Available at: https://lebanon.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/427-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-livanom/-torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrayinoyu-ta-livanom

Torhovelno-ekonomichne spivrobitnytstvo. Posolstvo Ukrainy v Respublitsi Kipr [Trade and economic cooperation. Embassy of Ukraine in the Republic of Cyprus]. Available at: https://cyprus.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/328-torgovelyno-jekonomichni-vidnosini-mizh-ukrajinoju-ta-kiprom

Torhovelno-ekonomichne ta investytsiine spivrobitnytstvo mizh Ukrainoiu ta Kuveitom [Trade, economic and investment cooperation between Ukraine and Kuwait]. Available at: https://kuwait.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/421-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-kuvejtom

Torhovelno-ekonomichne ta investytsiine spivrobitnytstvo Ukrainy z Korolivstvom Saudivska Araviia [Trade, economic and investment cooperation of Ukraine with the Kingdom of Saudi Arabia]. Available at: https://saudiarabia.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/532-torgovelyno-jekonomichne-spivrobitnictvo-mizh-ukrajinoju-ta-saudivsykoju-aravijeju/torgovelno-ekonomichne-ta-investicijne-spivrobitnictvo-ukrayini-z-korolivstvom-saudivska-araviya

Torhovelno-ekonomichne ta investytsiine spivrobitnytstvo Ukrainy z Sultanatom Oman [Trade, economic and investment cooperation of Ukraine with the Sultanate of Oman]. Available at: https://saudiarabia.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/3170-trade/torgovelno-ekonomichne-ta-investicijne-spivrobitnictvo-ukrayini-z-sultanatom-oman

Ukrainsko-emiratske torhovelno-ekonomichne spivrobitnytstvo [Ukrainian-Emirati trade and economic cooperation]. Available at: https://uae.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/obyednani-arabski-emirati/torgovelno-ekonomichne-spivrobitnictvo-ukrayini-z-oae/tes

Переглядів статті: 148
Завантажень PDF: 184
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Залізнюк, В. (2022). КОНКУРЕНТНА КОНЦЕПЦІЯ ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ БЛИЗЬКОГО СХОДУ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-39
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ