МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ключові слова: методи прийняття управлінських рішень, методи теорії ігор, методи теорії статистичних рішень, експертні методи, методи активізації, евристичні методи

Анотація

У статті поглиблено теоретико-методичні засади та розроблено рекомендації щодо використання методів прийняття управлінських рішень в умовах недостатньої інформації для забезпечення адаптації та стабілізації діяльності підприємств в сучасних умовах функціонування. Здійснено класифікацію методів прийняття управлінських рішень за ступенем наявної інформації. Вивчено методи, що застосовуються в умовах недостатньої інформації: надано характеристику та особливості методів теорії ігор, методів теорії статистичних рішень, експертних методів, методів активізації та евристичних методів. Визначено, що для ефективного прийняття рішення в умовах недостатньої інформації необхідно застосовувати комплексний підхід до вирішення проблеми. Одночасне використання методів, що відносяться до різних груп забезпечують вищу ймовірність прийняття правильного рішення, обрання оптимальної стратегії та загалом сприяють стабілізації ринкової діяльності суб’єктів господарювання.

Посилання

Борщ В.В., Осоченко І.В. Методи прийняття рішень у менеджменті. Наукові праці МАУП. 2006. № 2 (14). C. 61–63.

Шурпенкова Р. К., Демко І. І. Евристичні методи генерування, оцінки і вибору альтернатив. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. 2016. № 2 (118). C. 151–154.

Тодосійчук В. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. URL: http://sophus.at.ua/publ/2012_12_11_12_kampodilsk/sekcija_7_2012_12_11_12/klasifikacija_metodiv_ob_runtuvannja_upravlinskikh_rishen/17-1-0-383 (дата звернення: 10.08.2022).

Aumann R.J. Lectures on Game Theory. San Francisco: Westview Press, 1989. 120 c.

Шиян А.А. Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2009. 164 с.

Караєва Н.В., Войтко С.В., Сорокіна Л.В. Ризик-менеджмент сталого розвитку енергетики: інформаційна підтримка прийняття рішень : навчальний посібник. Київ : Альфа Реклама, 2013. 308 с.

Borshch V., Osochenko I. (2006) Metody pryiniattia rishen u menedzhmenti [Methods of making administrative decisions]. Naukovi pratsi MAUP, no 2 (14), pp. 61–63.

Shurpenkova R., Demko I. (2016) Evrystychni metody heneruvannia, otsinky i vyboru alternatyv [Heuristic methods for the generation, evaluation and selection of alternatives]. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, no 2 (118), pp. 151–154.

Todosiichuk V. Klasyfikatsiia metodiv obgruntuvannia upravlinskykh rishen [Classification of methods of justifying management decisions]. Available at: http://sophus.at.ua/publ/2012_12_11_12_kampodilsk/sekcija_7_2012_12_11_12/klasifikacija_metodiv_ob_runtuvannja_upravlinskikh_rishen/17-1-0-383 (accessed Augest 10, 2022).

Aumann R.J. (1989) Lectures on Game Theory. San Francisco: Westview Press, 120 p.

Shyian A.A. (2009) Teoriia ihor: osnovy ta zastosuvannia v ekonomitsi ta menedzhmenti: navchalnyi posibnyk [Game theory: basics and applications in economics and management]: navchalnyi posibnyk [a tutorial]. Vinnytsia: VNTU, 164 p. (in Ukrainian)

Karaieva N.V., Voitko S.V., Sorokina L.V. (2013) Ryzyk-menedzhment staloho rozvytku enerhetyky: informatsiina pidtrymka pryiniattia rishen [Risk management of sustainable energy development: information support for decision-making]: navchalnyi posibnyk [a tutorial]. Kyiv: Alfa Reklama, 308 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 264
Завантажень PDF: 547
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Левіна-Костюк, М., Мельничук, О., & Телічко, Н. (2022). МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕДОСТАТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-40
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ