КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Ключові слова: регіональний заклад освіти, здобувачі освіти, стейкхолдери, повоєнне відновлення, система освіти, регіональний освітній простір, академія прикладних наук

Анотація

У статті обґрунтовано роль освітньої системи в повоєнній відбудові національної економіки. Здійснено аналіз місця національних закладів освіти в глобальному просторі за результатами міжнародних рейтингів. Проведено аналітичний огляд кількісних показників діяльності закладів вищої освіти та окреслено ряд факторів, що впливають на зменшення їх кількості в Україні. На прикладі Черкаської області здійснено розподіл комунальних закладів освіти за кількістю здобувачів освіти та доведено доцільність укрупнення закладів освіти шляхом створення Академії прикладних наук на базі прогресивних та найбільш успішних регіональних закладів освіти. Окреслено пріоритетні напрями реформування освітньої системи на регіональному рівні з обов’язковим урахуванням стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки.

Посилання

Загальна сума прямих збитків інфраструктури зросла до 114.5 млрд. дол. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-infrastrukturi-zrosla-do-114-5-mlrd/ (дата звернення: 30.09.2022).

Кремень В.Г., Луговий В.І., Саух П.Ю., Таланова Ж.В. Мережа державних закладів Вищої освіти України: аналітичний огляд конкурентоспроможності. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2022. № 4(1). С. 1–8. DOI: https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4122

Проніков О.К. Менеджмент закладів вищої освіти та його вплив на якість знань студентів. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Вип. 13 (169) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т.Г. Шевченка; голов. ред. М.О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2021. C. 16–20. (Серія: Педагогічні науки). DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5069190

Отрощенко Л.С. Досвід менеджменту системи вищої освіти Німеччини. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності. 2018. №2. С. 120–133. DOI: https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4122

Куклін О.В. Трансформація інституту вищої освіти в умовах становлення економіки знань (Дис. д-ра екон. наук: 08.01.01). ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”. Київ, 2011. 456 с.

Reichert, S. (2019). The role of universities in regional innovation ecosystems. EUA study, European University Association, Brussels, Belgium. URL: https://www.reichert-consulting.de/wp-content/uploads/2021/11/EUA_-TheRoleofUniversitiesinRegionalInnovationEcosystem_report_final_2019.pdf (дата звернення: 5.10.2022).

Костюк О. Містоутворююча роль університетів. Чому це потрібно Україні. ZN,UA. URL: https://zn.ua/ukr/EDUCATION/mistoutvorjujucha-rol-universitetiv-chomu-tse-potribno-ukrajini.html (дата звернення 29.07.2022).

Бахрушин В. Про ідеї, що обговорюються в Нацраді з відновлення України. ZN,UA. URL: https://zn.ua/ukr/EDUCATION/jak-budut-vidnovljuvati-osvitu-ta-nauku-pislja-vijni.html (дата звернення 29.07.2022).

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (дата звернення: 06.09.2022).

The Good Country Index. URL: https://index.goodcountry.org/ (дата звернення: 15.09.2022).

Times Higher Education. URL: https://www.timeshighereducation.com (дата звернення: 15.09.2022).

QS World University Rankings® 2023. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings (дата звернення: 15.09.2022).

Round University Ranking. URL: https://roundranking.com/ дата звернення: 15.09.2022).

UI GreenMetric World University Rankings 2022. URL: https://greenmetric.ui.ac.id/ (дата звернення: 15.09.2022).

Top Universities in 2022. URL: https://www.adscientificindex.com (дата звернення: 15.09.2022).

World Economic Forum. Reports. URL: https://www.weforum.org/reports (дата звернення: 15.09.2022).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html/ (дата звернення: 16.08.2022).

Звіт з моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої та фахової передвищої освіти. 2022. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/02/03/01/Zvit.z.monitorynhu.pratsevlashtuvannya-2022-02-03.pdf (дата звернення: 5.11.2022).

Українська система вищої освіти в умовах воєнної агресії РФ: проблеми й перспективи розвитку. URL: https://niss.gov.ua/news/statti/ukrayinska-systema-vyshchoyi-osvity-v-umovakh-voyennoyi-ahresiyi-rf-problemy-y (дата звернення: 17.08.2022).

Єдина державна електронна база з питань освіти (2022). Реєстр суб’єктів освітньої діяльності. URL: https://registry.edbo.gov.ua/ (дата звернення: 18.09.2022).

Universities of applied sciences in Germany URL: https://www.mygermanuniversity.com/articles/university-of-applied-sciences-in-germany-uas (дата звернення: 25.08.2022).

Людський капітал 2030. Глобальні навички майбутнього. URL: https://nqa.gov.ua/news/ludskij-kapital-2030-globalni-navicki-majbutnogo/ (дата звернення: 22.09.2022).

Zahalna suma priamykh zbytkiv infrastruktury zrosla do $114.5 mlrd. KShE [The total amount of direct damage to infrastructure increased to 114.5 billion dollars]. Retrieved from: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-infrastrukturi-zrosla-do-114-5-mlrd/ (in Ukrainian)

Kremen, V.H., Luhovyi, V.I., Saukh, P.Yu. & Talanova, Zh.V. (2022). Merezha derzhavnykh zakladiv Vyshchoi osvity Ukrainy: analitychnyi ohliad konkurentospromozhnosti [Network of state higher education institutions in Ukraine: an analytical review of competitiveness]. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy – The Herald of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 4(1), 1–8. DOI: https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4122 (in Ukrainian)

Pronikov, O.K. (2021). Menedzhment zakladiv vyshchoi osvity ta yoho vplyv na yakist znan studentiv [Management of higher education institutions and its influence on the quality of students' knowledge]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskyi kolehium» imeni T.H. Shevchenka-Bulletin of the T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”, 13 (169), 16–20. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.5069190 (in Ukrainian)

Otroshchenko, L.S. (2018) Dosvid menedzhmentu systemy vyshchoi osvity Nimechchyny [Experience of higher education system management in Germany]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv. Seriia: Menedzhment sotsiokulturnoi diialnosti – Bulletin of the Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Management of Socio-Cultural Activities, 2, 120–133. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7573.2.2018.149475 (in Ukrainian)

Kuklin, O.V. (2011). Transformatsiia instytutu vyshchoi osvity v umovakh stanovlennia ekonomiky znan [Transformation of the institute of higher education in the conditions of the formation of the knowledge economy]. Doctor’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Reichert, S. (2019). The role of universities in regional innovation ecosystems. EUA study, European University Association, Brussels, Belgium. Available at: https://www.reichert-consulting.de/wp-content/uploads/2021/11/EUA_TheRoleofUniversitiesinRegionalInnovationEcosystem_report_final_2019.pdf (in Ukrainian)

Kostiuk, O. (2022) Mistoutvoriuiucha rol universytetiv. Chomu tse potribno Ukraini [The city-forming role of universities. Why Ukraine needs it]. Available at: https://zn.ua/ukr/EDUCATION/mistoutvorjujucha-rol-universitetiv-chomu-tse-potribno-ukrajini.html (in Ukrainian)

Bakhrushyn, V. (2022). Pro idei, shcho obhovoriuiutsia v Natsradi z vidnovlennia Ukrainy [About the ideas discussed in the National Council for the restoration of Ukraine]. Available at: https://zn.ua/ukr/EDUCATION/jak-budut-vidnovljuvati-osvitu-ta-nauku-pislja-vijni.html (in Ukrainian)

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021-2031 roky [Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2021-2031]. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (in Ukrainian)

Zaklady vyshchoi osvity (1990–2020) [Institutions of higher education (1990–2020)]. Official site of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html/ (in Ukrainian)

The Good Country Index. Available at: https://index.goodcountry.org/

Times Higher Education. Available at: https://www.timeshighereducation.com

QS World University Rankings® 2023. Available at: https://www.topuniversities.com/university-rankings

Round University Ranking. Available at: https://roundranking.com/

UI GreenMetric World University Rankings 2022. Available at: https://greenmetric.ui.ac.id/

Top Universities in 2022. Available at: https://www.adscientificindex.com

World Economic Forum. Reports. Available at: https://www.weforum.org/reports

Zvit z monitorynhu pratsevlashtuvannia vypusknykiv zakladiv vyshchoi ta fakhovoi peredvyshchoi osvity (2022). [Report on monitoring the employment of graduates of higher and professional institutions pre-higher education]. Available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/02/03/01/Zvit.z.monitorynhu.pratsevlashtuvannya-2022-02-03.pdf (in Ukrainian)

Ukrainska systema vyshchoi osvity v umovakh voiennoi ahresii RF: problemy y perspektyvy rozvytku. (2022). [The Ukrainian system of higher education in the conditions of military aggression of the Russian Federation: problems and prospects for development]. Available at: https://niss.gov.ua/news/statti/ukrayinska-systema-vyshchoyi-osvity-v-umovakh-voyennoyi-ahresiyi-rf-problemy-y (in Ukrainian)

Iedyna derzhavna elektronna baza z pytan osvity. Reiestr subiektiv osvitnoi diialnosti. [The only state electronic database on education. Register of subjects of educational activity]. Available at: https://registry.edbo.gov.ua/ (in Ukrainian)

Universities of applied sciences in Germany. Available at: https://www.mygermanuniversity.com/articles/university-of-applied-sciences-in-germany-uas

Liudskyi kapital 2030. Hlobalni navychky maibutnoho. [Human capital 2030. Global skills of the future]. Available at: https://nqa.gov.ua/news/ludskij-kapital-2030-globalni-navicki-majbutnogo/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 216
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Куклін, О., Азьмук, Н., & Дернова, І. (2022). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-32
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ