СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В МАРКЕТИНГОВОМУ АУДИТІ ТА КОНТРОЛІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: маркетинговий аудит, контроль, статистика, аграрне підприємство, методи, дослідження, ефективність

Анотація

У статті досліджено важливість використання статистичних методів при проведенні маркетингового аудиту та контролю в аграрному підприємстві. Для дослідження використовували системний аналіз, аналітичні та порівняльні методи. Проведено аналіз та класифікацію маркетингових методів і моделей. Визначено комплекс статистичних методів, який використовується в практиці проведення маркетингового аудиту та контрою, в основі якого є методи дослідження сукупностей, тенденцій, взаємозв’язків. Зазначено, що основна функція статистичних методів полягає в зборі та обробці інформації. Це дозволяє аудиторам зробити правильні висновки, та передбачати потреби аграрного підприємства, забезпечуючи конкурентні переваги. Для якісного проведення маркетингового аудиту та контролю пропонується використання статистичних інструментів, орієнтованих на маркетинг.

Посилання

Абрамович І.А. Маркетингова діяльність підприємства та контроль за її реалізацією. Агросвіт. 2020. № 10. С. 52-56. URL: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789 (дата звернення: 15. 08.2022)

Амонс С.Е. Красняк О.П. Маркетингові дослідження ринку і його структурних елементів: теоретичний аспект. Ефективна економіка. 2020. № 5. С. 10-15. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24977.pdf (дата звернення: 15. 08.2022)

Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Статистичні методи прогнозування макроекономічних показників та способи їх оцінки. Університетські наукові записки. 2014. № 14. С. 283-295. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis (дата звернення: 15. 08.2022)

Котлер Ф., Келлер К., Павленко А.Ф. Маркетинговий менеджмент : підручник. Київ : Видавництво «Хімджест», 2008. 720 с.

Романчук А.Л. Статистичні методи і прийоми в системі економічного аналізу. Облік, аналіз, аудит. 2017. Випуск I-II (65-66). С. 115–121. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua (дата звернення: 15. 08.2022)

Онопрієнко І.М. Формування маркетинг-статистики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва» в Україні. 2017, Ірпінь. Ч. 1. С. 543–545.

Kitchenko, O., & Kuchina, S. (2018). Enterprise communication policy indicators analysis as a part of marketing audit. Technology Audit and Production Reserves, vol. 3(4(47), pp. 51–54. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.170686 (дата звернення: 20.08.2022)

Abramovych I.A. (2020) Marketynhova diialnist pidpryiemstva ta kontrol za yii realizatsiieiu [Marketing activity of the enterprise and control over its implementation]. Agroworld, vol. 10, pp. 52–56. Available at: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789 (accessed August 15, 2022)

Аmmons S.E. & Krasnyak O.P. (2020) Marketynhovi doslidzhennia rynku i yoho strukturnykh elementiv: teoretychnyi aspekt [Marketing rese arch of the market and its structural elements: theoretical aspect]. Efficient economy, vol. 5, pp. 10–15. Available at: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/24977 (accessed August 15, 2022)

Kulinich O.I., & Kulinich R.O. (2014) Statystychni metody prohnozuvannia makroekonomichnykh pokaznykiv ta sposoby yikh otsinky [Statistical methods of forecasting macroeconomic indicators and methods of their assessment]. University scientific notes, vol. 14, pp. 283–295. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv (accessed August 15, 2022)

Kotler F., Keller K., Pavlenko A.F.(2008) Marketynhovyi menedzhment: [Marketing management]. Kyiv: Publishing House «Khimdzhest», 720 p.

Romanchuk A.L. (2017) Statystychni metody i pryiomy v systemi ekonomichnoho analizu [Statistical methods and techniques in the system of economic analysis]. Accounting, analysis, audit. Issue I-II (65-66), pp. 115–121. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua (accessed August 15, 2022)

Onoprienko I.M. (2017) Formuvannia marketynh-statystyky [Formation of marketing statistics]. Materials of the international scientific and practical conference "Economic prospects of entrepreneurship" in Ukraine, Irpin. vol. 1. pp. 543–545.

Kitchenko, O., & Kuchina, S. (2018). Enterprise communication policy indicators analysis as a part of marketing audit. Technology Audit and Production Reserves, vol. 3(4(47), pp. 51–54. DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.170686 (accessed August 20, 2022)

Переглядів статті: 156
Завантажень PDF: 118
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Макаренко, Н., & Онопрієнко, І. (2022). СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В МАРКЕТИНГОВОМУ АУДИТІ ТА КОНТРОЛІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-19
Розділ
МАРКЕТИНГ