ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Ключові слова: транспортні підприємства, прибуток, логістика, сталий розвиток, інновації, стратегія, проект

Анотація

Стаття присвячена особливостям інноваційного розвитку транспортних підприємств України. Досліджено суб’єктивні ризики, що виникають в процесі створення інновацій. Окреслено головні чинники низького рівня активності інноваційної діяльності транспортних підприємств. Зазначені фактори, які впливають на розвиток інноваційних процесів. Описано суть і роль екологічних інновацій. Також перелічено завдання, які забезпечать динамічне впровадження інноваційних процесів. Вказані принципи державної інноваційної політики. А також визначені напрями активізації інноваційної активності вітчизняних транспортних підприємств, серед них: посилення пільгового режиму для підприємств, що запроваджують інновації та замаються виготовленням інноваційних продуктів; удосконалення порядку кредитування інноваційної діяльності підприємств; стимулювання прямих іноземних інвестицій; сприяння переорієнтації зовнішньоекономічної діяльності на високотехнологічний експорт.

Посилання

Вовк О. М., Абдулгусейнова А. Р., Дмитрик Х. Ю. Економічна ефективність інноваційних процесів на транспортних підприємствах в умовах інтелектуалізації. Економіка та суспільство. 2021. № 32. C. 1–6.

Гречан П. Ю. Інноваційна активність підприємств автомобільного транспорту в Україні. Інтелект ХХІ. 2019. № 5. С. 114–117.

Іжевський В. В. Економічна суть інновації та інноваційної діяльності підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.3. С. 121–127.

Ілляшенко С. М. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія. Суми : ТОВ «Друкарський дім» «Папірус», 2010. 623 с.

Комчатних О. В. Екологічні інновації як інструмент сталого розвитку транспортних підприємств. Економічний простір. 2021. № 171. С. 32–36.

Комчатних О. В. Фінансування інноваційного розвитку транспортних підприємств України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 402–407.

Новальська Н. І., Клименко В. В. Інвестиційно-інноваційна діяльність транспортно-логістичних підприємств в умовах сучасного бізнес-середовища. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Економіка і управління. 2021. Т. 32 (71). № 4. С. 64–69.

Шатіло О. В. Вплив інновацій на розвиток автотранспортних підприємств України. Розвиток регіонів і галузей. Стратегія економічного розвитку України. 2018. № 43. С. 118–128.

Vovk O. M., Abdulguseinova, A. R., Dmytryk, H. Yu. (2021). Ekonomichna efektyvnist innovatsiinykh protsesiv na transportnykh pidpryiemstvakh v umovakh intelektualizatsii [Economic efficiency of innovative processes at transport enterprises in conditions of intellectualization]. Ekonomika ta suspilstvo, no 32, p. 1–6.

Grechan P. (2019) Yu. Innovatsiina aktyvnist pidpryiemstv avtomobilnoho transportu v Ukraini [Innovative activity of road transport enterprises in Ukraine]. Intelekt XXI, no 5, p. 114–117.

Izhevskyi V. V. (2010) Ekonomichna sut innovatsii ta innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv [The economic essence of innovation and innovative activity of enterprises]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, no 20.3, pp. 121–127.

Ilyashenko S. M. (2010). Marketynh. Menedzhment. Innovatsii [Marketing. Management. Innovations]. Monographiya [A monograph]. Sumy: LLC «Printing house» «Papyrus». 623 p.

Komchatnih O. V. (2021). Ekolohichni innovatsii yak instrument staloho rozvytku transportnykh pidpryiemstv [Environmental innovations as a tool for sustainable development of transport enterprises]. Ekonomichnyi prostir, no. 171, p. 32–36.

Komchatnykh O. V. (2018) Finansuvannia innovatsiinoho rozvytku transportnykh pidpryiemstv Ukrainy [Financing of innovative development of transport enterprises of Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no. 22, p. 402–407.

Novalska N. I., Klymenko V. V. (2021) Investytsiino-innovatsiina diialnist transportno-lohistychnykh pidpryiemstv v umovakh suchasnoho biznes-seredovyshcha [Investment and innovation activity of transport and logistics enterprises in the conditions of the modern business environment]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Ekonomika i upravlinnia. T. 32 (71), no. 4, p. 64–69.

Shatilo O. V. (2018) Vplyv innovatsii na rozvytok avtotransportnykh pidpryiemstv Ukrainy [The influence of innovations on the development of motor vehicle enterprises of Ukraine]. Rozvytok rehioniv i haluzei. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy, no. 43, p. 118–128.

Переглядів статті: 337
Завантажень PDF: 321
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Кукушка, І. (2022). ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-17
Розділ
ЕКОНОМІКА