КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАСКРІЗНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

  • Наталія Педченко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0001-5093-2453
  • Наталія Прохар Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0002-3087-1793
  • Микола Любимов Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0001-7551-5939
Ключові слова: університет, компетенція, наскрізна підготовка, здобувачі вищої освіти, стандарт, спеціальність, облік і оподаткування

Анотація

За результатами дослідження окреслено сучасний портрет випускника за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». За основу взято ступневість вищої освіти «молодший бакалавр-бакалавр-магістр-PhD», прийняті стандарти вищої освіти та виділення оподаткування у складі класичного набору компетентностей з обліку, аналізу, контролю та аудиту. Доведено, що науково-педагогічними працівниками кафедри бухгалтерською обліку і аудиту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» реалізується компетентнісний підхід у підготовці здобувачів вищої освіти рівня магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Результати дослідження дозволять поліпшити якість підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Посилання

Артюх О. В. Податковий аудит у системі фінансового контролю : автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: спеціальність 08.00.09. Одеса, 2015. 41 с.

Гейєр Е. С. Методологія та організація взаємозв’язку бухгалтерського обліку й оподаткування прибутку підприємства: автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: спеціальність 08.00.09. Кривий Ріг, 2015. 40 с.

Інформація сайту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». URL: http://www.buhoblic.puet.edu.ua/nmetod.php

Інформація сайту Національного університету біоресурсів і природокористування України. URL: https://nubip.edu.ua/node/85351

Інформація сайту Чернівецького торговельно-економічного інституту. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/ua/oblikdiplomm/

Малишкін О. І. Облік і аудит податків: теорія, методологія, розвиток: автореф. дис. на здобуття ступеня д-ра екон. наук : 08.00.09 / О. І. Малишкін; Національна академія статистики, обліку та аудиту. Київ, 2014. 38 с.

Найбільш затребувані професії в Україні в 2022. URL: https://naurok.ua/student/blog/naybilsh-zatrebuvani-profesi-v-ukra-ni-v-2022-roci

Найбільш популярні професії та спеціальності за кордоном. URL: https://kudapostupat.ua/najbilsh-zatrebuvani-profesii-za-kordonom-iaku-spetsialnist-obraty/

Найпопулярніші професії світу. URL: https://eduhub.in.ua/news/naypopulyarnishi-profesiji-svitu

Паспорт спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). URL: https://knute.edu.ua/file/MTc=/d943bb96e1a80eccbd3a59c9f3288f72.pdf

Паспорт спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. URL: https://knute.edu.ua/file/MTc=/9b10057209c61814f5fa256fc33b0fb9.pdf

Cтандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 13.11.2018 р. N 1244. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07-Управлння та адміністрування, спеціальності 072-Фінанси, банківська справа та страхування, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 20.06.2019 р. N 866. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07-Управлння та адміністрування, спеціальності 071-Облік і оподаткування, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 10.07.2019 р. N 958. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 13.11.2018 р. N 1243. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07-Управлння та адміністрування, спеціальності 072-Фінанси, банківська справа та страхування, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 24.05.2019 р. N 729. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Стандарт вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 071 Облік і оподаткування, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 06.06.2022 р. N 526. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Стандартом вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Тенденції у сфері зайнятості у 2022 році. URL: https://karandash.ua/ua/articles/samye-vostrebovannye-professii/

ТОП-30 професій, які будуть потрібні в Україні через 10 років. URL: https://radiotrek.rv.ua/articles/top30_profesiy_yaki_budut_potribni_v_ukraini_cherez_10_rokiv_264953.html

Федчишина В. В. Облікове забезпечення експертного дослідження розрахунків з податку на додану вартість : автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спеціальність : 08.00.09. Житомир, 2011. 23 с.

Artyuh O. V. (2015) Podatkovij audit u sistemi finansovogo kontrolyu : avtoreferat disertaciya na zdobuttya naukovogo stupenya doktora ekonomichnih nauk: specialnist 08.00.09. Odesa, 41 s.

Gejyer E. S. (2015) Metodologiya ta organizaciya vzayemozv’yazku buhgalterskogo obliku j opodatkuvannya pributku pidpriyemstva: avtoreferat disertaciya na zdobuttya naukovogo stupenya doktora ekonomichnih nauk: specialnist 08.00.09. Krivij Rig, 40 s.

Informaciya sajtu Vishogo navchalnogo zakladu Ukoopspilki «Poltavskij universitet ekonomiki i torgivli». Available at: http://www.buhoblic.puet.edu.ua/nmetod.php

Informaciya sajtu Nacionalnogo universitetu bioresursiv i prirodokoristuvannya Ukrayini. Available at: https://nubip.edu.ua/node/85351

Informaciya sajtu Cherniveckogo torgovelno-ekonomichnogo institutu. Available at: http://chtei-knteu.cv.ua/ua/oblikdiplomm/

Malishkin O. I. (2014) Oblik i audit podatkiv: teoriya, metodologiya, rozvitok: avtoref. dis. na zdobuttya stupenya d-ra ekon. nauk : 08.00.09 ; Nacionalna akademiya statistiki, obliku ta auditu. Kyiv, 38 s.

Najbilsh zatrebuvani profesiyi v Ukrayini v 2022. Available at: https://naurok.ua/student/blog/naybilsh-zatrebuvani-profesi-v-ukra-ni-v-2022-roci

Najbilsh populyarni profesiyi ta specialnosti za kordonom. Available at: https://kudapostupat.ua/najbilsh-zatrebuvani-profesii-za-kordonom-iaku-spetsialnist-obraty/

Najpopulyarnishi profesiyi svitu. Available at: https://eduhub.in.ua/news/naypopulyarnishi-profesiji-svitu

Pasport specialnosti 08.00.09 – buhgalterskij oblik, analiz ta audit (za vidami ekonomichnoyi diyalnosti). Available at: https://knute.edu.ua/file/MTc=/d943bb96e1a80eccbd3a59c9f3288f72.pdf

Pasport specialnosti 08.00.08 – groshi, finansi i kredit. Available at: https://knute.edu.ua/file/MTc=/9b10057209c61814f5fa256fc33b0fb9.pdf

Ctandart vishoyi osviti pershogo (bakalavrskogo) rivnya galuzi znan 05 Socialni ta povedinkovi nauki, specialnosti 051 Ekonomika, zatverdzhenogo Nakazom Ministerstva osviti i nauki Ukrayini 13.11.2018 r. N 1244. Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Standart vishoyi osviti drugogo (magisterskogo) rivnya galuzi znan 07-Upravlnnya ta administruvannya, specialnosti 072-Finansi, bankivska sprava ta strahuvannya, zatverdzhenogo Nakazom Ministerstva osviti i nauki Ukrayini 20.06.2019 r. N 866. Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Standart vishoyi osviti drugogo (magisterskogo) rivnya galuzi znan 07-Upravlnnya ta administruvannya, specialnosti 071-Oblik i opodatkuvannya, zatverdzhenogo Nakazom Ministerstva osviti i nauki Ukrayini 10.07.2019 r. N 958. Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Standart vishoyi osviti pershogo (bakalavrskogo) rivnya galuzi znan 07 «Upravlinnya ta administruvannya», specialnosti 076 «Pidpriyemnictvo, torgivlya ta birzhova diyalnist», zatverdzhenogo Nakazom Ministerstva osviti i nauki Ukrayini 13.11.2018 r. N 1243. Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Standart vishoyi osviti pershogo (bakalavrskogo) rivnya galuzi znan 07-Upravlnnya ta administruvannya, specialnosti 072-Finansi, bankivska sprava ta strahuvannya, zatverdzhenogo Nakazom Ministerstva osviti i nauki Ukrayini 24.05.2019 r. No 729. Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Standart vishoyi osviti tretogo (osvitno-naukovogo) rivnya galuzi znan 07 Upravlinnya ta administruvannya, specialnosti 071 Oblik i opodatkuvannya, zatverdzhenogo Nakazom Ministerstva osviti i nauki Ukrayini 06.06.2022 r. N 526. Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Standartom vishoyi osviti drugogo (magisterskogo) rivnya galuzi znan 05 Socialni ta povedinkovi nauki, specialnosti 051 Ekonomika. Available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti

Tendenciyi u sferi zajnyatosti u 2022 roci. Available at: https://karandash.ua/ua/articles/samye-vostrebovannye-professii/

TOP-30 profesij, yaki budut potribni v Ukrayini cherez 10 rokiv. Available at: https://radiotrek.rv.ua/articles/top30_profesiy_yaki_budut_potribni_v_ukraini_cherez_10_rokiv_264953.html

Fedchishina V. V. (2011) Oblikove zabezpechennya ekspertnogo doslidzhennya rozrahunkiv z podatku na dodanu vartist : avtoreferat disertaciya na zdobuttya naukovogo stupenya kandidata ekonomichnih nauk: specialnist : 08.00.09. Zhitomir, 23 s.

Переглядів статті: 163
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Педченко, Н., Прохар, Н., & Любимов, М. (2022). КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАСКРІЗНІЙ ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ». Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-9
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають