ЕВОЛЮЦІЯ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

  • Наталія Прохар Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0002-3087-1793
  • Наталія Педченко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0001-5093-2453
  • Олена Гасій Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» https://orcid.org/0000-0002-5116-0448
Ключові слова: пільгове оподаткування, податки, мито, реформа оподаткування, податкове навантаження

Анотація

У статті досліджено розвиток пільгового оподаткування в Україні з стародавніх часів, у ХІV-ХХ століттях, по теперішній час. Виділено характерні етапи розвитку пільгового оподаткування, доповнено їх періодом вторгнення військ РФ на територію України та охарактеризовано значення держави при стягненні податків у ці періоди. Виділено податки, які стягувалися у різні періоди пільгового оподаткування та визначено характерні особливості їх обчислення. Узагальнено й охарактеризовано види пільг, що притаманні етапам розвитку системи пільгового оподаткування. Акцентовано увагу на останніх змінах нормативно-правових актів, що регулюють адміністрування податків, обчислення і сплати податків, подання звітності у період воєнного стану в Україні. Здійснено поділ існуючих у законодавстві пільг на пільги для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб.

Посилання

Василик О. Д. Податкова система України. Київ : ВАТ «Поліграфкнига», 2004. 447 с.

Злупко С. М. Три геополітичних цикли економічного розвитку України. Державність. 1998. № 20.

Озеров И.Х. Основы финансовой науки. Москва : Типография Т-ва И. Д. Ситина, 1917. 171 с.

Податкова система України: навч. посіб. / О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська, С. М. Кокшарова та ін.; за заг. ред. О. М. Тимченко. Київ : ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. 656 с.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 26.08.2022).

Ясеновська Т.Б. Історія становлення оподаткування в Україні: ретроспективна періодизація та національні досягнення. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/157584304.pdf (дата звернення: 26.08.2022).

Vasylyk O. D. (2004) Podatkova systema Ukrainy [Tax system of Ukraine]. Kyiv: VAT «Polihrafknyha». 447 р. (in Ukrainian)

Zlupko S. M. (1998) Try heopolitychnykh tsykly ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Three geopolitical cycles of economic development of Ukraine]. Derzhavnist, no 20.

Ozerov Y. Kh. (1917) Osnovu fynansovoi nauky [Fundamentals of Financial Science]. Moskva: Typohrafyia T-va Y.D. Sytyna. 171 p. (in Russian)

Podatkova systema Ukrainy (2012) [Tax system of Ukraine] / O. M. Tymchenko, Yu. V. Sybirianska, S. M. Koksharova ta in.; za zah. red. O. M. Tymchenko. Kyiv: DNNU «Akad. fin. upravlinnia». 656 р. (in Ukrainian)

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (accessed August 26, 2022)

Yasenovska T. B. Istoriia stanovlennia opodatkuvannia v Ukraini: retrospektyvna periodyzatsiia ta natsionalni dosiahnennia [The history of taxation in Ukraine: retrospective periodization and national achievements]. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/157584304.pdf (accessed August 26, 2022)

Переглядів статті: 214
Завантажень PDF: 142
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Прохар, Н., Педченко, Н., & Гасій, О. (2022). ЕВОЛЮЦІЯ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-51
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ