ВПЛИВ РИНКУ ПРАЦІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • Наталія Богацька Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-7546-7428
Ключові слова: підприємство, соціальне підприємство, ринок праці, безробіття, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність соціального підприємства

Анотація

Стаття присвячена важливим питанням визначення конкурентоспроможності соціального підприємства під впливом ринку праці. Досліджено стан ринку праці в Україні та його тенденції, а також можливість залучення кваліфікованого персоналу на підприємство з метою підвищення його конкурентоспроможності. Важливим показником ефективності діяльності підприємства є його рівень конкурентоспроможності, а особливо для соціального підприємства. Аналіз та дослідження конкурентоспроможності як на зовнішньому так і на внутрішньому ринках дозволить оцінити ефективність діяльності підприємства, виявити чинники, що впливають на його роботу та обрати правильні стратегії розвитку конкурентоспроможності. В статті вивчено стратегію покращення рівня конкурентоспроможності, що допоможе соціальному підприємству покращити ефективність своєї діяльності, вийти на нові ринки та отримати більші прибутки.

Посилання

Бондар Г. Ринок праці в Україні: попит на роботу вищий за пропозицію. 2022. URL: https://www.unian.ua/society/rinok-praci-v-ukrajini-popit-na-robotu-vishchiy-za-propoziciyu-novini-ukrajini-11827308.html (дата звернення: 03.10.2022).

Що відбувається на ринку праці в Україні: основні тенденції. URL: https://texty.org.ua/fragments/106893/sho-vidbuvayetsya-na-rynku-praci-v-ukrayini-osnovni-tendenciyi/ (дата звернення: 03.10.2022).

Ринок праці України: сьогодення і тенденції майбутнього. URL:

https://eba.com.ua/rynok-pratsi-ukrayiny-sogodennya-i-tendentsiyi-majbutnogo/ (дата звернення: 03.10.2022).

Баришполь Н. С., Бондаренко С. М. Підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2017. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5610 (дата звернення: 03.10.2022).

Портер М. Конкуренция. Москва : Вильямс, 2001. 495 с.

Богацька Н. М., Вітковська А. С., Крупська В. А. Напрями підвищення конкурентоспроможностi підприємств в сучасних умовах. ΛΌГOΣ. 2020. № 15. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6088 (дата звернення: 03.10.2022).

Швед Т. В., Біла І. С. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Випуск № 8. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/70.pdf (дата звернення: 03.10.2022).

Злидень І. М. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Економіка: проблеми теорії і практики. 2014. Вип. 213: Том І. C. 75–81.

Bondar, H. (2022) Rynok pratsi v Ukrayini: popyt na robotu vyshchyy za propozytsiyu [The labor market in Ukraine: the demand for work is higher than the supply]. Available at: https://www.unian.ua/society/rinok-praci-v-ukrajini-popit-na-robotu-vishchiy-za-propoziciyu-novini-ukrajini-11827308.html

Shcho vidbuvayetʹsya na rynku pratsi v Ukrayini: osnovni tendentsiyi [What is happening on the labor market in Ukraine: the main trends]. Available at: https://texty.org.ua/fragments/106893/sho-vidbuvayetsya-na-rynku-praci-v-ukrayini-osnovni-tendenciyi/

Rynok pratsi Ukrayiny: sʹohodennya i tendentsiyi maybutnʹoho [Labor market of Ukraine: present and future trends]. Available at: https://eba.com.ua/rynok-pratsi-ukrayiny-sogodennya-i-tendentsiyi-majbutnogo/

Baryshpolʹ, N. S. & Bondarenko, S. M. (2017). Pidkhody do otsinky konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Approaches to assessing the competitiveness of the enterprise]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5610 (in Ukrainian).

Porter, M. (2001). Konkurentsiya [Competition]. Moscow: Williams. (in Russian)

Bohatsʹka, N. M., Vitkovsʹka, A. S. & Krupsʹka, V. A. (2020). Napryamy pidvyshchennya konkurentospromozhnosti pidpryyemstv v suchasnykh umovakh [Directions of increasing the competitiveness of enterprises in modern conditions]. LÓHOS – ΛΌГOΣ, 15. Available at: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6088 (in Ukrainian)

Shved, T.V. & Bila, I.S. (2017). Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Evaluation of the competitiveness of the enterprise]. Ekonomika i suspilʹstvo – Economy and society, 8. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/70.pdf (in Ukrainian)

Zlydenʹ, I.M. (2014). Metodychni pidkhody do otsinky konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Methodical approaches to assessing the competitiveness of the enterprise]. Ekonomika: problemy teoriyi i praktyky – Economics: problems of theory and practice, 213(І), 75–81. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 322
Завантажень PDF: 330
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Богацька, Н. (2022). ВПЛИВ РИНКУ ПРАЦІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-1
Розділ
ЕКОНОМІКА