ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: цінова політика, ціноутворення, торговельні підприємства, фактори ціноутворення, цінність товару

Анотація

У статті розглянуто сучасні особливості ціноутворення на торговельних підприємствах. Визначено, що лише об’єктивний і економічно обґрунтований підхід до формування ціни товару, дозволяє торговельним підприємствам забезпечувати належний рівень рентабельності та забезпечує суттєву перевагу в конкурентній боротьбі. Зазначається, що цінова політика торговельних підприємств пов’язана з необхідністю забезпечення ефективного функціонування усіх наявних каналів реалізації товарної продукції. Визначено ряд проблемних чинників, які потребують вирішення задля забезпечення належного рівня прибуткового функціонування суб’єктів господарювання. Врахування потреби щодо вирішення проблем, пов’язаних з цими чинниками дасть змогу підприємствам сформувати дієвий інструментарій подолання факторів ризику та ринкових змін. При цьому необхідно також враховувати специфіку сфери діяльності підприємства та товарних груп, з якими воно працює. Досліджено, що існує об’єктивна потреба щодо формування та забезпечення на рівні управлінського апарату підприємства належного функціонування комплексної системи інформаційного забезпечення процесу ціноутворення.

Посилання

Власова Н.О., Смольнякова Н.М., Волосов А.М. Зміст та особливості цінової політики підприємства роздрібної торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2010. № 2. С. 141–148.

Кудлай В. Актуальні проблеми ціноутворення на підприємствах в сучасних умовах. Український соціум. 2006. № 6. С. 73–80.

Окландер М.А. Ціноутворення як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі. Економіка: реалії часу. 2013. № 1(6). С. 65–70.

Vlasova, N. O., Smolniakova, N. M., Volosov, A. M. (2010). Zmist ta osobly`vosti tsinovoyi polityky pidpryiemstva rozdribnoyi torgivli. [The content and features of the pricing policy of the retail enterprise]. Ekonomichna strategiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta poslug – Economic strategy and prospects for the development of trade and services, (2), 141–148. (in Ukrainian)

Kudlay V. (2006). Aktualni problemy tsinoutvorennia na pidpryiemstvah v suchsnykh umovah [Actual problems of pricing at the enterprises in modern conditions]. Ukrainskyi sotsium – Ukrainian society, 6, 73–80. (in Ukrainian)

Oklander, M. A. (2013). Tsinoutvorennia iak chynnyk pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Pricing as a factor in increasing the competitiveness of retail enterprises]. Ekonomika: realiyi chasu – Economics: Realities of Time, 1(6), 65–70. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 915
Завантажень PDF: 548
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Мишко, О., & Камінська, І. (2021). ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-25
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ