ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРІОРИТЕТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМИ ВІДНОСИНАМИ

  • Костянтин Артюшок ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» https://orcid.org/0000-0003-2724-5385
Ключові слова: екологічна система, економічна система, еколого-економічні відносини, управління, економічний розвиток

Анотація

Стаття присвячена визначенню теоретичних аспектів та пріоритетів управління еколого-економічними відносинами в умовах різноманіття трактувань категорій еколого-економічної взаємодії суспільства і природи. У статті досліджено та уточнено категорійний апарат управління еколого-економічними відносинами, щодо змісту понять «еколого-економічні відносини», «екологічна система», «еколого-економічна система», «еколого-економічна політика», «соціо-еколого-економічна система» тощо. Автором запропоновано загальна модель структури пріоритетів забезпечення еколого-економічного розвитку, що базується на концепції економічного потенціалу, а також подано їх розгорнуту характеристику. Сформульовано визначення поняття «управління еколого-економічними відносинами» з точки зору комплексності його складових та орієнтацією на збалансування запитів життєдіяльності людини, можливостей природи і технологій виробництва.

Посилання

Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем : навч. посіб. Київ : ВД «Професіонал», 2006. 272 с.

Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С. Аналіз характеристик існуючих екосистем. Екологічні науки. 2017. № 3(4). С. 77–85.

Яциковський Б.І. Еколого-економічний розвиток в системі національного господарства : дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Київ, 2017. 300 с.

Розум Р.І., Буряк М.В., Любезна І.В. Еколого-економічні системи: основні аспекти. Науковий огляд. 2015. № 6 (16). С. 33–49.

Лемешев М.Я. Эколого-экономическая модель природопользования. Всесторонний анализ окружающей природной среды. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. С. 266–276.

Демченко Н.В., Касатонова І.А. Еколого-економічна політика і національний механізм природокористування: напрями вдосконалення. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/piprp/2012_1/8_Demchenko.pdf (дата звернення: 15.06.2022).

Заржицький О.С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) : монографія. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2012. 200 с.

Кліменко О.В. Формування соціо-еколого-економічної системи в регіоні в контексті сталого розвитку. Коммунальное хозяйство городов. Сер. Экономические науки. 2008. № 82. С. 137–141.

Павленко О.О., Алібекова Ю.Т. Складові екологоорієнтованого управління соціо-економічними системами. Вісник Сумського державного університету управління. Сер. Економіка. 2011. № 2. С. 13–21.

Якімцов В.В. Теоретико-методологічні засади синергетичної ефективності функціонування соціо-еколого-економічних систем. Збалансоване природокористування. 2018. № 4. С. 20–26.

Григорук П.М., Федорова Т.Ю. Складові регіональної соціально-еколого-економічної системи в умовах сталого розвитку. Вісник ЖДТУ. Сер. Економіка, управління та адміністрування. 2014. № 4(70). С. 48-52.

Пестель Э. За пределами роста / Эдуард Пестель. – пер. с англ. Е. В. Нетесовой; общ. ред. и вступ. ст. [с. 5-29] Д.М. Гвишиани. Москва : Прогресс, 1988. 268 с.

Бородіна О.М. Системний підхід у сучасних агроекономічних дослідженнях. Економіка і прогнозування. 2004. № 4. С. 39–48.

Буркинский В.Б., Лазарева Є.В. Інноваційна стратегія у соціально-економічному розвитку регіону : монографія. Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2007. 140 с.

Dobrovolskyi V.V. (2006) Osnovy teorii ekolohichnykh system [Fundamentals of the theory of ecological systems]. Kyiv: VD «Profesional». (in Ukrainian)

Azarov, S.I., Sydorenko, V.L. & Zadunai, O.S. (2017) Analiz kharakterystyk isnuiuchykh ekosystem [Analysis of existing ecosystem characteristics] Ekolohichni nauky, vol. 3(4). (in Ukrainian)

Yatsykovskyi, B.I. (2017) Ekoloho-ekonomichnyi rozvytok v systemi natsionalnoho hospodarstva [Ecological and economic development in the national economy system]. Kyiv. (in Ukrainian)

Rozum, R.I., Buriak, M.V. & Liubezna, I.V. (2015) Ekoloho-ekonomichni systemy: osnovni aspekty [Ecological and economic systems: main aspects]. Naukovyi ohliad, vol. 6 (16). (in Ukrainian)

Lemeshev, M.Ia. (1976) Ekoloho-ekonomicheskaia model pryrodopolzovaniia. Vsestoronnii analiz okruzhaiushchei prirodnoi sredy [Ecological and economic model of environmental management. Comprehensive environmental analysis]. Leningrad: Gidrometeoizdat. (in Russian)

Demchenko, N.V. & Kasatonova, I.A. Ekoloho-ekonomichna polityka i natsionalnyi mekhanizm pryrodokorystuvannia: napriamy vdoskonalennia [Ecological and economic policy and national mechanism for environmental protection: straight to the point]. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/piprp/2012_1/8_Demchenko.pdf (in Ukrainian)

Zarzhytskyi, O.S. (2012) Aktualni problemy pravovoho zabezpechennia ekolohichnoi polityky Ukrainy (teoretychni aspekty) [Current problems of legal support of Ukraine's environmental policy (theoretical aspects)]. Donetsk: Natsionalnyi hirnychyi universytet. (in Ukrainian)

Klimenko, O.V. (2008) Formuvannia sotsio-ekoloho-ekonomichnoi systemy v rehioni v konteksti staloho rozvytku [Formation of socio-ecological-economic system in the region in the context of sustainable development] Kommunalnoie khoziaistvo horodov. Seriia «Ekonomycheskie nauki», vol. 82. (in Ukrainian)

Pavlenko, O.O. & Alibekova Yu.T. (2015) Skladovi ekolohooriientovanoho upravlinnia sotsio-ekonomichnymy systemamy [Components of eco-oriented management of socio-economic systems]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu upravlinnia. Seriia «Ekonomika», vol. 2. (in Ukrainian)

Yakimtsov, V.V. (2015) Teoretyko-metodolohichni zasady synerhetychnoi efektyvnosti funktsionuvannia sotsio-ekoloho-ekonomichnykh system [Theoretical and methodological principles of synergetic efficiency of socio-ecological-economic systems] Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 4. (in Ukrainian)

Hryhoruk P.M. & Fedorova T.Iu. (2014) Skladovi rehionalnoi sotsialno-ekoloho-ekonomichnoi systemy v umovakh staloho rozvytku [Components of the regional socio-ecological-economic system in the conditions of sustainable development] Visnyk ZhDTU. Seriia «Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia», vol. 4(70). (in Ukrainian)

Pestel, E. (1988) Za priedielami rosta [Beyond the limits to growth]. Moscow: Prohriess. (in Russian)

Borodina, O.M. (2004) Systemnyi pidkhid u suchasnykh ahroekonomichnykh doslidzhenniakh [System approach in modern agroeconomic research]. Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 4. (in Ukrainian)

Burkynskyi, V.B. & Lazareva, Ye.V. (2007) Innovatsiina stratehiia u sotsialnoekonomichnomu rozvytku rehionu [Innovative strategy in socio-economic development of the region]. Odesa: IPREED NAN Ukrainy. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 100
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Артюшок, К. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРІОРИТЕТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМИ ВІДНОСИНАМИ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-33
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ