МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ КОНТРАГЕНТІВ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: ризик, ризик-орієнтований підхід, контрагент, фінансовий моніторинг, фінансово-економічна безпека

Анотація

У досліджені визначені фактори надійності та платоспроможності контрагентів різними аспектами діяльності в ході здійснення звичайної діяльності та систематизовані критеріальні ознаки порогових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу в ході забезпечення національної безпеки. Запропоновано методичний підхід до оцінки контрагентів підприємства в системі фінансового моніторингу. Особлива увага приділена формуванню бази аналітичних показників в розрізі стану розміру статутного капіталу, індикаторів ризику втрати ділових відносин та фінансового стану підприємства. Запропонований методичний підхід дозволяє забезпечувати безризиковий чи допустимий рівень фінансово-економічної безпеки підприємства, впливати на ризик зниження фінансової стійкості, ризик неплатоспроможності, інвестиційний ризик, кредитний ризик та ризик упущеної вигоди за умови безперервності процесу фінансового моніторингу.

Посилання

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Закон України від 6 грудня 2019 року № 361-IX в редакції від 02.09.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text (дата звернення: 11.09.2022).

Онешко С. В., Кучінік Н. І., Гринчук Н. М. Податкове стимулювання бізнесу в умовах воєнного стану. Наукові перспективи. 2022. № 5(23). С. 259–273. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-5(23)-259-272

Онешко С., Башлай С., Короленко О. Особливості збереження та підтримання економічного потенціалу України в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. № 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-4

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: Постанова Правління Національного банку України 19.05.2020р. № 65 в редакції від 15.01.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text (дата звернення: 25.08.2022).

Про затвердження Порядку формування переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення: Постанова Кабміну від 05.08.2020 р. № 677. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 13.08.2022).

Щодо переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму: Наказ Держфінмоніторингу від 01.10.2012 р. № 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0139827-12#Text (дата звернення: 13.08.2022).

Про віднесення держав до переліку офшорних зон: Розпорядження Кабміну від 23.02.2011 р. №143-р. в редакції від 29.09.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-%D1%80#Text (дата звернення: 13.08.2022).

Щодо виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу на період воєнного стану (на заміну рекомендацій від 11.03.2022 року) від 27.05.2022 р. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/news/shhodo-vikonannya-vimog-zakonodavstva-u-sferi-finansovogo-monitoringu-na-period-vojennogo-chasu-24-05-2022.html (дата звернення: 13.08.2022).

Глущенко О. О., Семеген І. Б. Антилегалізаціний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід : монографія. Львів : Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ, 2015. 429 с.

Рекуненко І. І., Кобець Ж. О., Швидько І. О. Особливості формування та застосування системи фінансового моніторингу в Україні. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2020. № 1. С. 104–117. DOI: https://doi.org/10.21272/1817-9215.2020.1-11

Смагло О. В. Оцінка ризику легалізації злочинних доходів суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2015. № 4 (74). С. 201–212.

Шишкова Н. Л. Обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками з контрагентами підприємства. Ефективна економіка. 2014. №3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2869

Гавловська Н. І. Оцінювання процесів взаємодії підприємства та потенційних контрагентів у контексті забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 127–135.

Oneshko S., Ilchenko S. (2017). Financial monitoring of the port industry companies on the basis of risk-oriented approach. Investment Management and Financial Innovations. Volume 14, Issue #1, рр. 191–199. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.14(1-1).2017.05

Онищенко В. Фінансовий моніторинг 2022. URL: https://www.golovbuh.com.ua/article/7558-fnansoviy-montoring (дата звернення: 13.08.2022).

Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженому постановою правління НБУ від 02.01.2019 р. № 8 у редакції від 01.07.2021р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008500-19#Text (дата звернення: 13.08.2022).

Державна податкова служба України: офіційний сайт. URL: https://tax.gov.ua/businesspartner (дата звернення: 25.08.2022).

Українське бюро кредитних історій: офіційний сайт. URL: https://www.ubki.ua/about-company?curtab=0 (дата звернення: 25.08.2022).

Опендатабот: офіційний сайт. URL: https://opendatabot.ua/open/counterparty-check (дата звернення: 25.08.2022).

ПриватБанк: офіційний сайт. «СтатусКонтрагента». URL: https://privatbank.ua/business/status-kontragenta (дата звернення: 25.08.2022).

Державна служба фінансового моніторингу України: офіційний сайт. URL: https://fiu.gov.ua/

Zakon Ukrainy 361-IX [Verkhovna Rada Ukrainy]. Pro zapobihannia ta protydiiu lehalizatsii (vidmyvanniu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, abo finansuvanniu teroryzmu. 06.12.2019. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text (accessed August 11, 2022).

Oneshko S. V., Kuchinik N. I., Hrynchuk N. M. (2022) Podatkove stymuliuvannia biznesu v umovakh voiennoho stanu [Tax incentives for business under martial law]. Naukovi perspektyvy, no 5(23), рр. 259–273. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-5(23)-259-272 (in Ukrainian)

Oneshko S., Bashlai S., & Korolenko O. (2022) Osoblyvosti zberezhennia ta pidtrymannia ekonomichnoho potentsialu Ukrainy v umovakh viiny [Peculiarities of preserving and maintaining the economic potential of Ukraine in the conditions of war]. Ekonomika ta suspilstvo, no 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-4 (in Ukrainian)

Postanova 65 [Natsionalnyi bank Ukrainy]. Polozhennia pro zdiisnennia bankamy finansovoho monitorynhu. 19.05.2020. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text (accessed August 25, 2022).

Postanova 677 [Kabinet ministriv Ukrainy]. Pro zatverdzhennia Poriadku formuvannia pereliku derzhav (iurysdyktsii), shcho ne vykonuiut chy nenalezhnym chynom vykonuiut rekomendatsii mizhnarodnykh, mizhuriadovykh orhanizatsii, zadiianykh u sferi borotby z lehalizatsiieiu (vidmyvanniam) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, abo finansuvanniam teroryzmu chy finansuvanniam rozpovsiudzhennia zbroi masovoho znyshchennia. 05.08.2020. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2020-%D0%BF#Text (accessed August 13, 2022).

Nakaz 13 [Derzhfinmonitorynhu]. Shchodo pereliku krain (terytorii), shcho ne vykonuiut chy nenalezhnym chynom vykonuiut rekomendatsii mizhnarodnykh, mizhuriadovykh orhanizatsii, shcho zdiisniuiut diialnist u sferi borotby z lehalizatsiieiu (vidmyvanniam) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shliakhom, abo finansuvanniam teroryzmu. 01.10.2012. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0139827-12#Text (accessed August 13, 2022).

Rozporiadzhennia 143-р [Kabinet ministriv Ukrainy]. Pro vidnesennia derzhav do pereliku ofshornykh zon: 23.02.2011. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-%D1%80#Text (accessed August 13, 2022).

Shchodo vykonannia vymoh zakonodavstva u sferi finansovoho monitorynhu na period voiennoho stanu (na zaminu rekomendatsii vid 11.03.2022 roku). 27.05.2022. Available at: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/news/shhodo-vikonannya-vimog-zakonodavstva-u-sferi-finansovogo-monitoringu-na-period-vojennogo-chasu-24-05-2022.html (accessed August 13, 2022).

Hlushchenko, O. O. and Semehen, I. B. (2015) Antylehalizatsiinyi finansovyi monitorynh: ryzyk-oriientovanyi pidkhid [Anti-laundring financial monitoring: risk-based approach]. Lviv : Lviv Institute of Banking, NBU University Banking, 429 p. (in Ukrainian)

Rekunenko I. I., Kobets Zh. O., Shvydko I. O. (2020) Osoblyvosti formuvannia ta zastosuvannia systemy finansovoho monitorynhu v Ukraini [Peculiarities of the formation and application of the financial monitoring system in Ukraine]. Visnyk SumDU. Seriia «Ekonomika», no 1, рр. 104–117. DOI: https://doi.org/10.21272/1817-9215.2020.1-11 (in Ukrainian)

Smaglo O. V. (2015) Otsinka ryzyku lehalizatsii zlochynnykh dokhodiv subiektiv pervynnoho finansovoho monitorynhu [Assessment of the risk of criminalization of criminal incomes of subjects of initial financial monitoring]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu – Bulletin of the Zhytomyr State Technological University, no 4(74), pp. 201–212. (in Ukrainian)

Shyshkova N. L. (2014) Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia rozrakhunkamy z kontrahentamy pidpryiemstva [Accounting and analytical support for management of settlements with counterparties of the enterprise]. Efektyvna ekonomika, no 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2869 (in Ukrainian)

Havlovska N. I. (2016) Otsiniuvannia protsesiv vzaiemodii pidpryiemstva ta potentsiinykh kontrahentiv u konteksti zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Evaluation of processes of interaction between the enterprise and potential counterparties in the context of ensuring the economic security of foreign economic activity]. Problemy ekonomiky, no 3, рр. 127–135. (in Ukrainian)

Oneshko S., Ilchenko S. (2017) Financial monitoring of the port industry companies on the basis of risk-oriented approach. Investment Management and Financial Innovations. Volume 14, Issue #1, рр. 191–199. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/imfi.14(1-1).2017.05

Onyshchenko V. (2022) Finansovyi monitorynh 2022 [Financial monitoring 2022].Available at: https://www.golovbuh.com.ua/article/7558-fnansoviy-montoring (accessed August 13, 2022). (in Ukrainian)

Postanova 8 [Natsionalnyi bank Ukrainy]. Polozhennia pro poriadok zdiisnennia upovnovazhenymy ustanovamy analizu ta perevirky dokumentiv (informatsii) pro valiutni operatsii, zatverdzhenomu postanovoiu pravlinnia NBU. 02.01.2019. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008500-19#Text (accessed August 13, 2022).

Derzhavna podatkova sluzhba Ukrainy [State Tax Service of Ukraine]: офіційний сайт. Available at: https://tax.gov.ua/businesspartner (accessed August 25, 2022).

Ukrainske biuro kredytnykh istorii [Ukrainian bureau of credit histories]: official website. Available at: https://www.ubki.ua/about-company?curtab=0 (accessed August 25, 2022).

Opendatabot: official website. Available at: https://opendatabot.ua/open/counterparty-check (accessed August 25, 2022).

PryvatBank: official website. «StatusKontrahenta». Available at: https://privatbank.ua/business/status-kontragenta (accessed August 25, 2022).

Derzhavna sluzhba finansovoho monitorynhu Ukrainy [State Financial Monitoring Service of Ukraine]: official website. Available at: https://fiu.gov.ua/

Переглядів статті: 266
Завантажень PDF: 134
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Ширяєва, Л., Бойко, М., & Базутко, О. (2022). МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ КОНТРАГЕНТІВ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-50
Розділ
ЕКОНОМІКА