ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ключові слова: наноекономіка, бебіекономіка, економіка людини, економіка нанотехнологій, зв’язки, відносини, інститути, військові дії

Анотація

Цифрове середовище вимагає певних трансформацій як в усіх сферах суспільно-політичного життя, так і в управлінні господарськими процесами, здійсненні документообігу та формуванні звітності. Це дало змогу довести актуальність застосування цифрових технологій при відображенні операцій в обліку. У статті розглянуті концептуальні питання стану та перспектив розвитку діджиталізації бухгалтерського обліку у вітчизняному бізнесі. Визначено теоретичні засади та наукові підходи щодо формування гіпотези цифрового розвитку бухгалтерського обліку, сформовано авторське трактування дефініції «діджиталізація бухгалтерського обліку». Обґрунтовано етапність створення діджитал системи бухгалтерського обліку. У процесі дослідження були виявлені системні недоліки, які перешкоджають активному впровадженню діджиталізації в бухгалтерському обліку.

Посилання

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. World Economic Forum. 2016. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ (дата звернення: 11.02.2022).

ACCA (2021). Professional accountants – the future: generation next. URL: https://www.accaglobal.com/in/en/technical-activities/technical-resources-search/2016/november/generation-next.html (дата звернення: 11.02.2022).

Назарова К. О., Мойсеєнко О. М. (2020). COVID-криза як драйвер диджиталізації бухгалтерських процедур. Бізнес-Інформ. 2020. № 6. С. 227–234. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-6_0-pages-227_234.pdf (дата звернення: 14.04.2022).

Панасюк B., Бурденюк T., Мужевич H. Особливості цифрової трансформації обліку. Галицький економічний вісник. 2021. № 1 (68). С. 70–76.

Гусєва О. Ю., Легомінова С.В. Діджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1 (23). С. 33-39 (дата звернення: 14.04.2022).

Лобода Н., Чабанюк О., Кольба Р. Діджиталізація як функція облікової діяльності: коронакриза як контекст. 2021. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/337.pdf (дата звернення: 14.04.2022).

Артем’єва О.О., Томша А.О. Бухгалтерський облік в умовах діджиталізації. 2020. С. 50–54. URL: http://eprints.kname.edu.ua/57711/1/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98%D0%A1%D0%AB%202020%281%29-50-54.pdf (дата звернення: 14.04.2022).

Багацька К., Гейдор А. Бізнес-процеси в умовах діджиталізації економіки. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2019. № 5. С. 23–32.

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text (дата звернення: 14.04.2022).

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 14.04.2022).

Zhyvets A. Evolution of Professional Competencies of Accountants of Small Enterprises in the Digital Economy of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4, pp. 87–93.

Belfo F., Trigo A. Accounting Information Systems: Traditions and Future Directions. Accounting Information Systems – Traditionand Future Directions. 2013. P. 536–546.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах: використання мережі Інтернет, послуг хмарних обчислень, робототехніки. Статистична інформація. Інформаційне суспільство. Державна служба статистики України: веб сайт. URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/arh_ikt_u.html (дата звернення: 25.06.2022).

Kuznetsov А., Kiian А., Babenko V., Smirnov O., Zhosan G., Prokopovych-Tkachenko D. Soft Decoding Method for Turbo- Productive Codes. International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT). 2-6 July 2019. Lviv. URL: https://ieeexplore.ieee.org/abstract /document/8847747 (дата звернення: 11.02.2022).

Schwab, K. (2016) The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ (accessed 11.02.2022).

ACCA (2021) Professional accountants – the future: generation next. URL: https://www.accaglobal.com/in/en/technical-activities/technical-resources-search/2016/november/generation-next.html (дата звернення: 11.02.2022).

Nazarova, K.O., Moiseenko, O.M. (2020) COVID-crisis as a driver of digitalization of accounting procedures. Biznes-Inform. No 6, pp. 227–234. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-6_0-pages-227_234.pdf (accessed 14.04.2022).

Panasyuk, B., Burdenyuk, T., Muzhevich, H. (2021) Features of digital transformation of accounting. Galician economik journal. No 1 (68), pp. 70–76.

Huseva, O., Legominova, S. (2018) Didzhitalizatsiia iak instrument udoskonalennia biznes protsesiv Digitalization as an instrument of improvement the business processes . Economics. Management. Business, № 1, pp. 33–39 (accessed 14.04.2022).

Loboda, N., Chabanyuk, O., Kolba, R. (2021) Digitalization as a function of accounting: corona crisis as a context. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/337.pdf (accessed 14.04.2022).

Artemyeva, O.O., Tomsha, A.O. (2020) Accounting in the context of digitalization. pp. 50-54. Available at: http://eprints.kname.edu.ua/57711/1/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98%D0%A1%D0%AB%202020%281%29-50-54.pdf (accessed 14.04.2022).

Bahatska, K., Heydor, A. (2019) Business processes in the digitalization of the economy. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. No 5, pp. 23-32.

On electronic documents and electronic document management: Law of Ukraine from 22.05.2003 No 851-IV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text (accessed 14.04.2022).

On Accounting and Financial Reporting in Ukraine: Law of Ukraine from 16.07.1999 No 996-XIV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (accessed 14.04.2022).

Zhyvets A. (2018) Evolution of Professional Competencies of Accountants of Small Enterprises in the Digital Economy of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4, pp. 87–93.

Belfo F., Trigo A. (2013) Accounting Information Systems: Traditions and Future Directions. Accounting Information Systems – Traditionand Future Directions, pp. 536–546.

Use of information and communication technologies at enterprises: use of the Internet, cloud computing services, robotics. (2022) Statistical information. Information society : web site of the State Statistics Service of Ukraine. Available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zv/ikt/arh_ikt_u.html (accessed: 25.06.2022).

Kuznetsov, А., Kiian, А., Babenko, V., Smirnov, O., Zhosan, G., Prokopovych-Tkachenko, D. (2019).Soft Decoding Method for Turbo-Productive Codes. International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT). Lviv. Available at: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8847747 (accessed 11.02.2022).

Переглядів статті: 614
Завантажень PDF: 994
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Тенюх, З., & Пелех, У. (2022). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-66
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ