ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, стратегічні цілі, цифрова економіка

Анотація

У статті досліджуються особливості обліково-аналітичного забезпечення реалізації стратегічних цілей діяльності підприємства в умовах цифрової економіки. Встановлено, що цифровізація визначається як діяльність, заснована на інноваціях, точніше, на інформаційних технологіях. Визначено, що науковці під поняттям «обліково-аналітичне забезпечення» розуміють концептуальну модель, яка складається із взаємопов’язаних обліково-аналітичних процедур та використовується для забезпечення апарату управління підприємством необхідною інформацією. В результаті проведеного дослідження встановлено, що систему обліково-аналітичного забезпечення реалізації стратегічних цілей діяльності підприємства в умовах цифрової економіки слід розглядати як єдність підсистеми обліку та аналізу, що взаємодіють через інформаційні потоки в процесі формування і передачі оперативної та якісної обліково-аналітичної інформації.

Посилання

Akhmadeev R. G., Kosov M. E., Bykanova O. A., Turishcheva T. B. Development of venture financing to ensure economic security of a country. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, 2020. Pp. 51–56.

Shoakhmedova N. X., Khashimova D. P., Belalova G. A. Digitalization of the economy during a pandemic: accelerating the pace of development. Journal of Critical Reviews. 2020. №7 (15). Pp. 2491–2498.

Савченко В. М., Юрченко О. В., Кононенко Л. В. Зміна облікової парадигми та її вплив на перспективи формування моделі обліку діяльності некомерційних комунальних підприємств – закладів охорони здоров’я в умовах глобалізації. Економічний простір: Збірник наукових праць. 2021. № 172. C. 81–86.

Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 105–112.

Будько О. В. Обліково-аналітична інформація в системі інформаційного забезпечення сталого розвитку. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2019. №3. С. 252–257.

Букало Н. А. Автоматизація обліку в сучасних умовах. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія «Економіка». 2013. Вип. 33. Ч. ІІ. С. 56–59.

Петіна Л. В. Особливості автоматизації управлінського та бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія «Економіка». 2010. Вип. 25. Ч. І. С. 26–29.

Пономарьова Т. В. Автоматизація обліку розрахунків з ПДВ: підходи та практичні рішення. Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Технічний прогрес і ефективність виробництва». Харків: НТУ «ХПІ». 2013. № 61(1040) С. 22–29.

Полянська О. А. Проблемні аспекти автоматизації управлінського обліку. Вісник Львівської комерційної академії. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. 2011. Вип. 35. С. 286–290.

Славкова О. П., Гаркуша С. А. Автоматизація обліково-аналітичних процедур отримання інформації. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Полтава : ПДАА. 2013. Вип. 2 (7). Т. 1. С. 19–25.

Нагірська К. Є. Обліково-аналітичне забезпечення вибору стратегії підприємства: систематизація наукових поглядів. Економічні науки. Cерія: «Облік і фінанси». 2015. № 12. С. 206–215.

Краснікова Н. Г. Шляхи вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення діяльності комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я. Бізнес Інформ. 2020. № 9. C. 212–218.

Назарова Г., Волошин С. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю комунальних некомерційних підприємств сфери охорони здоров’я. Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем : Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 грудня 2021 р. Кропивницький: ЦНТУ, 2021. С. 199–204.

Кононенко Л. В., Юрченко О. В. Нефінансова (соціальна) звітність підприємств та цілі сталого розвитку. Advances in Technology and Science. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Berlin, Germany 2021. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=6RUlEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA62&ots=_yDWBbEu-Y&sig=WU85eNQ0brTXF6y_9s2Gb5UKyBA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Рябенко Л. М. Особливості обліково-аналітичного забезпечення стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. № 12. С. 207–212.

Akhmadeev, R. G., Kosov, M. E., Bykanova, O. A. & Turishcheva, T. B. (2018) Development of venture financing to ensure economic security of a country. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, 51–56.

Shoakhmedova, N. X., Khashimova, D. P., Belalova, G. A. (2020) Digitalization of the economy during a pandemic: accelerating the pace of development. Journal of Critical Reviews, 7 (15), 2491–2498.

Savchenko, V. M., Yurchenko, O. V., Kononenko, L. V. (2021) Zmina oblikovoi paradyhmy ta yii vplyv na perspektyvy formuvannia modeli obliku diialnosti nekomertsiinykh komunalnykh pidpryiemstv – zakladiv okhorony zdorovia v umovakh hlobalizatsii [Changing the accounting paradigm and its impact on the prospects for the formation of a model of accounting for non-profit utilities – health care facilities in the context of globalization]. Ekonomichnyi prostir: Zbirnyk naukovykh prats, 172, 81–86. (in Ukrainian)

Koliadenko, S. V. (2016) Tsyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennia v Ukraini i u sviti [Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, 6, 105–112. (in Ukrainian)

Budko, O. V. (2019) Oblikovo-analitychna informatsiia v systemi informatsiinoho zabezpechennia staloho rozvytku [Accounting and analytical information in the system of information support for sustainable development]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, 3, 252–257. (in Ukrainian)

Bukalo, N. A. (2013) Avtomatyzatsiia obliku v suchasnykh umovakh. [Automation of accounting in modern conditions]. Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. Seriia «Ekonomika», 33(II), 56–59. (in Ukrainian)

Petina, L. V. (2010) Osoblyvosti avtomatyzatsii upravlinskoho ta bukhhalterskoho obliku na silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Features of automation of management and accounting in agricultural enterprises]. Zbirnyk naukovykh prats ChDTU. Seriia «Ekonomika», 25(I), 26–29. (in Ukrainian)

Ponomarova, T. V. (2013) Avtomatyzatsiia obliku rozrakhunkiv z PDV: pidkhody ta praktychni rishennia. [Automation of accounting for VAT calculations: approaches and practical solutions]. Visnyk NTU «KhPI». Seriia «Tekhnichnyi prohres i efektyvnist vyrobnytstva». Kharkiv: NTU «KhPI», 61 (1040), 22–29. (in Ukrainian)

Polianska, O. A. (2011) Problemni aspekty avtomatyzatsii upravlinskoho obliku [Problematic aspects of automation of management accounting]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi komertsiinoi akademii, 35, 286–290. (in Ukrainian)

Slavkova, O. P., Harkusha, S. A. (2013). Avtomatyzatsiia oblikovo-analitychnykh protsedur otrymannia informatsii [Automation of accounting and analytical procedures for obtaining information]. Naukovi pratsi Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Poltava: PDAA, 2(7), 19–25. (in Ukrainian)

Nahirska, K. Ie. (2015) Oblikovo-analitychne zabezpechennia vyboru stratehii pidpryiemstva: systematyzatsiia naukovykh pohliadiv [Accounting and analytical support for the choice of enterprise strategy: systematization of scientific views]. Ekonomichni nauky. Ceriia: «Oblik i finansy», 12, 206–215. (in Ukrainian)

Krasnikova, N. H. (2020). Shliakhy vdoskonalennia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia diialnosti komunalnykh nekomertsiinykh pidpryiemstv okhorony zdorovia [Ways to improve the accounting and analytical support of municipal non-profit health care enterprises]. Biznes Inform, 9, 212–218. (in Ukrainian)

Nazarova, H., Voloshyn, S. (2021) Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia diialnistiu komunalnykh nekomertsiinykh pidpryiemstv sfery okhorony zdorovia [Accounting and analytical support for the management of municipal non-profit enterprises in the field of health care]. Rozvytok obliku, audytu ta opodatkuvannia v umovakh innovatsiinoi transformatsii sotsialno-ekonomichnykh system : Materialy IKh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 17 hrudnia 2021 r. Kropyvnytskyi: TsNTU, рр. 199–204. (in Ukrainian)

Kononenko, L. V., Yurchenko, O. V. (2021) Nefinansova (sotsialna) zvitnist pidpryiemstv ta tsili staloho rozvytku [Non-financial (social) reporting of enterprises and goals of sustainable development]. Advances in Technology and Science. Abstracts of XII International Scientific and Practical Conference. Berlin, Germany. Retrieved from: https://books.google.com.ua/books?hl=ru&lr=&id=6RUlEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA62&ots=_yDWBbEu-Y&sig=WU85eNQ0brTXF6y_9s2Gb5UKyBA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (in Ukrainian)

Riabenko, L. M. (2015) Osoblyvosti oblikovo-analitychnoho zabezpechennia stratehichnoho upravlinnia silskohospodarskymy pidpryiemstvamy [Features of accounting and analytical support of strategic management of agricultural enterprises]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 12, 207–212. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 244
Завантажень PDF: 180
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Пелех, У. (2022). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-36
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ