НАНОСЕКТОР ЕКОНОМІКИ ЯК СУКУПНІСТЬ СУСПІЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ, ВІДНОСИН ТА ІНСТИТУТІВ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ

Ключові слова: наноекономіка, бебіекономіка, економіка людини, економіка нанотехнологій, зв’язки, відносини, інститути, військові дії

Анотація

Економічні системи мають різні сектори, які їх характеризують з різних боків. Зокрема виділяються різноманітні рівні: від глобального до нанорівня. У світі є декілька мільярдів жителів і необхідно враховувати значення індивідуума для формування економічного розвитку. Природа наноекономіки передбачає виділення та тлумачення певних зв‘язків, відносин та інститутів. У дослідженні зазначається, що ці складові наноекономічної системи відрізняються у мирний час та протягом військових дій. Україна переживає складні військові часи з агресією з боку росії і необхідно зважати на специфіку наноекономічного розвитку в цих умовах. Автор вводить поняття наноекономічна інституціональна система (НЕІС) для тлумачення особливостей інститутів наноекономіки. Вони дозволили обґрунтувати необхідність тлумачення наноекономічного сектору економічної системи та зробити відповідні висновки.

Посилання

Решетняк Н.Б. Економічний конституціоналізм: постановка проблеми. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2022. Том 33 (72) № 1. С. 1–6. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/72-1-1

Краус Н.М., Краус К.М., Манжура О.В. Управління інститутом довіри: принципи побудови структури і методи покращення. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2021. Том 32 (71) № 1. С. 1–8. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/71-1-1

Лабінська Г.М., Шевчук І.Б. Специфіка інформаційно-технологічного забезпечення талого розвитку України. Проблеми системного підходу в економіці. 2022. Випуск № 2 (88)/22. С. 13–21. DOI: https://doi.org/10/32782/2520-2200/2022-2-2

Соколова О.М. Структурна трансформація зайнятості за секторами економіки: Україна та країни ЄС. Проблеми системного підходу в економіці. 2022. Випуск № 2 (88)/22. С. 48–55. DOI: https://doi.org/10/32782/2520-2200/2022-2-26

Смерічевський С.Ф., Михальченко О.А. Військова економіка авіаційно-космічного комплексу України як об’єкт інституціональних трансформацій. Проблеми системного підходу в економіці. 2022. Випуск № 1 (87)/22. С. 31–37. DOI: https://doi.org/10/32782/2520-2200/2022-1-24

Якість економічного зростання / В. Томас, М. Дайламі, А. Дарешвар та ін.; наук. ред., пер. з англ. О. Кілієвич. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2022. 350 с.

Alchian A.A., Demsetz H. Production, Information Costs and Economic Organization. The American Economic Review. 1972. Vol. 62, Iss. 5, p. 777–795.

Asheim B., Boschma R., Cooke P. Constructing Regional Advantage: Platform Policies Based on Related Variety and Differentiated Knowledge Bases. Regional Studies. 2011. Vol. 45 (7), p. 893–904.

Boschma R. Constructing regional advantage: related variety and regional innovation policy: Report for the Dutch Scientific Counsil for Government Policy. Utrecht: University of Utrecht, 2008. 31 p.

Wolfensohn J.D. Remarks of the comprehensive development framework. Washington, D.C.: World Bank Group, 2000. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/418091468197088670/remarks-of-the-comprehensive-development-framework-by-James-D-Wolfensohn-President

Остапенко Т.Г. Глобальний інституціоналізм як передумова розвитку глобального ринку високих технологій. Стратегія розвитку України: економіка, соціологія, право. 2015. № 2. C. 67–73.

Reshetniak N.B. (2022) Ekonomichnyi konstytutsionalizm: postanovka problemy [Economic constitutionalism: statement of the problem]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 33 (72) № 1, pp. 1–6. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/72-1-1

Kraus N.M., Kraus K.M., Manzhura O.V. (2021) Upravlinnia instytutom doviry: pryntsypy pobudovy struktury i metody pokrashchennia [Trust institute management: principles of structure building and methods of improvement]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 32 (71) № 1, pp. 1–8. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/71-1-1

Labinska H.M., Shevchuk I.B. (2022) Spetsyfika informatsiino-tekhnolohichnoho zabezpechennia taloho rozvytku Ukrainy [The specifics of information technology support for the current development of Ukraine]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 2 (88)/22, pp. 13–21. DOI: https://doi.org/10/32782/2520-2200/2022-2-2

Sokolova O.M. (2022) Strukturna transformatsiia zainiatosti za sektoramy ekonomiky: Ukraina ta krainy YeS [Structural transformation of employment by economic sector: Ukraine and EU countries]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 2 (88)/22, pp. 48–55. DOI: https://doi.org/10/32782/2520-2200/2022-2-26

Smerichevskyi S.F., Mykhalchenko O.A. (2022) Viiskova ekonomika aviatsiino-kosmichnoho kompleksu Ukrainy yak obiekt instytutsionalnykh transformatsii [The military economy of the aviation and space complex of Ukraine as an object of institutional transformations]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 1 (87)/22, pp. 31–37. DOI: https://doi.org/10/32782/2520-2200/2022-1-24

Yakist ekonomichnoho zrostannia [The quality of economic growth] / V. Tomas, M. Dailami, A. Dareshvar ta in.; nauk. red., per. z anhl. O. Kiliievych. Kyiv: Vyd-vo Solomii Pavlychko «Osnovy», 2022. 350 p.

Alchian A.A., Demsetz H. (1972) Production, Information Costs and Economic Organization. The American Economic Review. Vol. 62, Iss. 5, p. 777–795.

Asheim B., Boschma R., Cooke P. (2011) Constructing Regional Advantage: Platform Policies Based on Related Variety and Differentiated Knowledge Bases. Regional Studies. Vol. 45 (7), p. 893–904.

Boschma R. (2008) Constructing regional advantage: related variety and regional innovation policy: Report for the Dutch Scientific Counsil for Government Policy. Utrecht: University of Utrecht, 31 p.

Wolfensohn J.D. Remarks of the comprehensive development framework. Washington, D.C.: World Bank Group, 2000. Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/418091468197088670/remarks-of-the-comprehensive-development-framework-by-James-D-Wolfensohn-President

Ostapenko T.H. (2015) Hlobalnyi instytutsionalizm yak peredumova rozvytku hlobalnoho rynku vysokykh tekhnolohii [Global institutionalism as a prerequisite for the development of the global high-tech market]. Stratehiia rozvytku Ukrainy: ekonomika, sotsiolohiia, pravo, vol. 2, pp. 67–73.

Переглядів статті: 153
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Остапенко, Т. (2022). НАНОСЕКТОР ЕКОНОМІКИ ЯК СУКУПНІСТЬ СУСПІЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ, ВІДНОСИН ТА ІНСТИТУТІВ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-64
Розділ
ЕКОНОМІКА