ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Валентина Постова Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-0056-5648
Ключові слова: ресторанний бізнес, якість продукції, якість послуг, обслуговування споживачів, система управління якістю, система ТQМ, ефективність

Анотація

У статті визначено, що у сучасній ринковій економіці проблеми якості є одними із найважливіших чинників підвищення рівня життя. Визначено поняття якості, системи якості, якості продукції та послуг, які надаються на підприємствах ресторанного бізнесу. Проаналізовано сучасну літературу щодо поняття якості. Визначено, що структура поняття «якість послуги» в закладах ресторанного господарства формується як комплекс поєднань якості продукції та послуг, яка в свою чергу складається із наступних частин: якість потенціалу; якість процесу; якість культури. Також у статті було визначено, що створена система якості, що включає керування процесами, почала працювати, потрібно: використовувати засоби мотивації для персоналу ресторанного бізнесу; навчати його як по професійних питаннях, так і з питань менеджменту якості надання послуг; вибудувати правильні відносини зі споживачами ресторанних послуг; навчитися так керувати постачальниками, щоб вчасно одержувати від них необхідну продукцію заздалегідь установленої якості, згідно норм НАССР.

Посилання

Гадецька З.М. Сучасні мультимедійні засоби просування готельно-ресторанних та туристичних послуг. Молодий вчений. 2015. № 2 (6). С. 41–44.

Завальнюк В.В. Методика проектування підсистеми інформаційного забезпечення стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. № 8(1). С. 82–85.

Завальнюк В.В. Принципи управління інноваційною діяльністю. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Хмельницький. 2013. № 5 (1). С. 182–185.

Онуфрієвич Д.Р., Куклін О.В. Інтернет-комунікації як засіб підвищення рівня лояльності споживачів на ринку ресторанних послуг. Наукові розробки молоді на сучасному етапі. Київ: КНУТД, 2016. С. 126–131.

Левицька І.В., Постова В.В. Основні поняття та значення підвищення економічної ефективності інноваційної діяльності підприємств машинобудування. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. № 4 (04), частина 1. С. 103–108.

Рудь Н.Т. Нові методичні підходи до аналізу інноваційного потенціалу підприємства. Економічний форум. 2015. № 3. С. 323–332.

Hadetska Z.M. (2015) Suchasni multymediini zasoby prosuvannia hotelno-restorannykh ta turystychnykh posluh [Modern multimedia means of promoting hotel-restaurant and tourist services]. Molodyi vchenyi, no. 2 (6), pp. 41–44. (in Ukrainian)

Zavalniuk V.V. (2016) Metodyka proektuvannia pidsystemy informatsiinoho zabezpechennia stratehichnoho upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstva [Methods of designing the subsystem of information support of strategic management of innovation activities of the enterprise]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 8 (1), pp. 82–85. (in Ukrainian)

Zavalniuk V.V. (2013) Pryntsypy upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu [Principles of innovation management]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 5 (1), pp. 182–185. (in Ukrainian)

Onufriievych D.R., Kuklin O.V. (2016) Internet-komunikatsii yak zasib pidvyshchennia rivnia loialnosti spozhyvachiv na rynku restorannykh posluh [Internet communication as a means of increasing consumer loyalty in the market of restaurant services]. Naukovi rozrobky molodi na suchasnomu etapi. Kyiv: KNUTD, pp. 126–131. (in Ukrainian)

Levytska I.V., Postova V.V. (2016) Osnovni poniattia ta znachennia pidvyshchennia ekonomichnoi efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv mashynobuduvannia [Basic concepts and significance of increasing the economic efficiency of innovation activities of mechanical engineering enterprises]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, vol. 4 (04), 1, pp. 103–108. (in Ukrainian)

Rud N.T. (2015) Novi metodychni pidkhody do analizu innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva [New methodological approaches to the analysis of the innovative potential of the enterprise]. Ekonomichnyi forum, vol. 3, pp. 323–332. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 165
Завантажень PDF: 106
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Постова, В. (2022). ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-49
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА