ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • Ганна Соболєва Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0003-2375-3665
Ключові слова: антикризове управління, механізм управління, підприємство, ефективність, стратегія

Анотація

У статті, антикризове управління підприємством розглядається невід’ємною частиною об’єднаною системи управління підприємством і системою заходів, які спрямовані не тільки на вихід підприємства з кризи, а й ще на запобігання його входження в таку ситуацію, яка є загрозою фінансової нестабільності підприємства. Нестабільне ринкове середовище вимагає постійної діагностики та впровадження спеціальних антикризових заходів для забезпечення успішної діяльності підприємства. Надзвичайного значення в умовах нестабільного економічного зростання набув процес розробки та застосування ефективних антикризових методів та форм управління підприємством. Тому тема антикризового управління є важливою, оскільки кожне підприємство, яке здійснює комерційну, господарську діяльність, опиняється в середовищі постійних змін, як внутрішніх, так і зовнішніх.

Посилання

Адонін С. Теоретичні підході до побудова системи антикризового управління підприємством. Економічний аналіз. 2011. Вип. 8. Ч. 2. С. 19–22.

Пушкар А.І. Антикризове управління: стратегії, моделі, механізми. Харків : ХДЕУ, 2001. 452 с.

Трененков Е.М. Діагностика в антикризовому управлінні. Менеджмент в країні і за кордоном. 2012. № 1. С. 3–25.

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій : монографія. Київ : КНТЕУ, 2004. 580 с.

Воронов О.О., Зябрева Е.А., Соломаха С.І. Спосіб оцінки якості антикризового управління діяльністю промислового підприємства. Економіка. Управління. Право. 2011. № 1–3. С. 60–63.

Антикризове управління: теорія, практика, інфраструктура: Навчально-практичний посібник / відп. ред. Г.А. Александров. Київ, 2012. 544 с.

Adonin S. (2012) Teoretychni pidkhodi do pobudova systemy antykryzovoho upravlinnya pidpryyemstvom [Theoretical approaches to building a system of crisis management]. Economic analysis, vol. 8, no 2, рр. 19–22.

Pushkar A.I. (2001) Antykryzove upravlinnya: stratehiyi, modeli, mekhanizmy [Crisis management: strategies, models, mechanisms]. Kharkiv: KhDEU. (in Ukrainian)

Trenenkov E.M. (2012) Diahnostyka v antykryzovomu upravlinni [Diagnosis in crisis management]. Management at home and abroad, no 1, рр. 3–25.

Ligonenko L.O. (2004) Antykryzove upravlinnya pidpryyemstvom: teoretyko-metodolohichni zasady ta praktychnyy instrumentariy [Anti-crisis management of the enterprise: theoretical and methodological principles and practical tools]. Kyiv: KNTEU. (in Ukrainian)

Voronov O.O, Zyabreva E.A, Solomakha S.I. (2011) Sposib otsinky yakosti antykryzovoho upravlinnya diyalʹnistyu promyslovoho pidpryyemstva [The method of assessing the quality of crisis management of an industrial enterprise]. Economy. Management. Lawyer, no 1–3, рр. 60–63.

Aleksandrov H.A. (ed.) (2012) Antykryzove upravlinnya: teoriya, praktyka, infrastruktura [Anti-crisis management: theory, practice, infrastructure], Kyiv. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 245
Завантажень PDF: 275
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Соболєва, Г. (2022). ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-54
Розділ
ЕКОНОМІКА