ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА РИЗИКИ ДЛЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ

  • Вікторія Бойко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Кропивницький) https://orcid.org/0000-0002-8032-5731
  • Людмила Бойко Херсонський державний аграрно-економічний університет (м. Кропивницький) https://orcid.org/0000-0003-3699-6906
Ключові слова: продовольча безпека, економічна безпека, ризики, аграрне виробництво, рослинницька та тваринницькі галузі, логістичні проблеми

Анотація

Продовольча безпека є однією з найважливіших складових національної безпеки будь-якої держави. У минулому 2021 р. майже 400 мільйонів людей у світі були забезпечені продуктами харчування за рахунок експорту Україною на світовий ринок продукції сільськогосподарського виробництва. Війна в Україні розв’язана РФ зруйнувала системи виробництва, переробки та постачання сільськогосподарського продовольства на міжнародний ринок. У зв’язку з наближенням зимового періоду та збільшення ризиків скорочення обсягів проведення посівної компанії озимих культур, виникає нагальне питання в багатьох країнах світу щодо створення необхідного запасу продовольства. Від успішного проведення посівної компанії озимих культур та надійної логістики з постачання продукції місцевих товаровиробників сільськогосподарської продукції залежить не тільки продовольча безпека України, а і безпека інших країн світу. У статті досліджено сучасний стан продовольчої безпеки та ризики для аграрного виробництва які виникають під час війни в Україні. Запропоновані можливі шляхи вирішення наявних проблем які передбачають посилення міжнародної співпраці.

Посилання

Світ перебуває на початку продовольчої кризи, або який врожай вангує NASA Harvest Україні. URL: https://kurkul.com/spetsproekty/1338-svit-perebuvaye-na-pochatkoviy-stadiyi-prodovolchoyi-krizi-yakiy-vrojay-vanguye-nasa-harvest-ukrayini

Шевченко О. Екологічна та продовольча безпека як складові забезпечення економічної безпеки України у стратегічному форматі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. № 68 (2021). С. 110–117. URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/253935/251195

Стариченко Є. М. Продовольча безпека країни як соціально-економічна категорія. Агросвіт. 2018. № 13. С. 42–48.

Skydan O., Hrynyshyn V. Risks and threats to ensuring food security of Ukraine: methodological foundations and practical evaluation. Economics & Education. 2020. Vol. 5, № 2. Р. 96–101.

Коваленко В. В. Ризики в системі економічної безпеки підприємства та засоби їх нейтралізації. Вчені записки Університету «КРОК». 2019. Вип. 3 (51). С. 175–180. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-175-180

Верховод Л. Війна та економіка: легальні та нелегальні практики отримання доходів. Науково-теоретичний альманах «Грані». 2020. Вип. 23 (8). С. 14–25. DOI: https://doi.org/10.15421/172071

Данилишин Б. Поствоєнна економіка переможця. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/postvojenna-ekonomika-peremozhtsja.html

Україна 2022. Як не втратити свій шанс стати сильною державою. URL: https://uifuture.org/publications/ukrayina-2022-yak-ne-vtratyty-svij-shans-staty-sylnoyu-derzhavoyu/

Економіка України під час війни: оперативна оцінка, квітень 2022. URL: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/UKR_Економіка-України-під-час-війни.pdf

Як війна – 2022 змінює ринок молока в Україні. URL: https://zemliak.com/biznes/2590-yak-viyna-2022-zminyuye-rinok-moloka-v-ukrajini

Державна служба статистики. URL: https://ukrstat.gov.ua

Rusnak A., Boiko V. (2018). Logistics as a competitive advantage in the development of the agricultural sector in Ukraine. «Evropský časopis ekonomiky a management». Svazek 4. Vydani 4, pp. 55–61.

Гасанова К., Бойко Л. О. Податковий due diligence як ефективний спосіб усунення або зменшення податкових донарахувань та спорів з податковою службою. Ефективна економіка. 2021. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9587 (дата звернення: 03.08.2022). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.11.201

Бойко Л. О. Пріоритети розвитку підприємництва зі створенням інноваційних продуктів. Агросвіт. 2020. № 15. С. 41–47. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.15.41

Бойко В. О. Діагностика бізнес-середовища та стратегії підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04. Миколаїв, 2014. 22 с.

Boiko V. Algorithm of developing competitive strategies and the trends of realizing them for agricultural enterprises. ScienceRise. 2016. T. 2, № 1 (19). P. 30–34. DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.60349

Boiko V., Kwilinski A., Misiuk M., & Boiko L. Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland. Economic Annals-XXI. 2019. № 175 (1–2). Р. 68–72. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V175-12

Бойко В. О., Бойко Л. О. Сучасні підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність аграрних підприємств». Фінансовий простір. 2019. № 3 (35). С. 23–31. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190153

Boiko V. O., Boiko L. O. Features of farm functioning under conditions of a competitive environment. Економіка АПК. 2018. № 3. С. 56–62.

Бойко Л. Перспективи розвитку сімейних фермерських господарств в умовах конкурентного ринку. Таврійський науковий вісник. Серія «Економіка». 2020. № 2. С. 78–85.

Svit perebuvaie na pochatku prodovolchoi kryzy, abo yakyi vrozhai vanhuie NASA Harvest Ukraini [The globe is at the beginning of food crisis or what yield NASA Harvest forecasts for Ukraine]. Available at: https://kurkul.com/spetsproekty/1338-svit-perebuvaye-na-pochatkoviy-stadiyi-prodovolchoyi-krizi-yakiy-vrojay-vanguye-nasa-harvest-ukrayini (accessed 02 August 2022) (in Ukrainian)

Shevchenko О. (2021) Ekolohichna ta prodovolcha bezpeka yak skladovi zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy u stratehichnomu formati [Environmental and food security as components of ensuring economic security of Ukraine in a strategic format]. Naukovyi visnyk Uzhhorordskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo [Scientific bulletin of Uzhhorod National University: Series: Law], vol. 68, pp. 110–117. Available at: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/253935/251195 (accessed 02 August 2022) (in Ukrainian).

Starychenko Ye. (2018) Prodovolcha bezpeka krainy yak sotsialno-ekonomichna katehoriia [Food security of the country as a socio-economic category]. Ahrosvit [Agrosvit], vol. 13, pp. 42–48. (in Ukrainian)

Skydan O., Hrynyshyn V. (2020) Risks and threats to ensuring food security of Ukraine: methodological foundations and practical evaluation. Economics & Education, vol. 5, № 2, pp. 96–101.

Kovalenko V. V. (2019) Ryzyky v systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva ta zasoby yich neitralizatsii [Risks in the system of economic security of an enterprise and means of neutralizing them]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK» [Scientific proceedings of the University “KROK”], vol. 3 (51), pp. 175–180. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-175-180 (accessed 05 August 2022) (in Ukrainian)

Verkhovod L. (2020) Viina ta ekonomika: lehalni ta nelehalni praktyky otrymannia dokhodiv [War and economy: legal and illegal practices of income generation]. Scientific and theoretical almanac «Grani», vol. 23 (8), pp. 14–25. DOI: https://doi.org/10.15421/172071

Danylyshyn B. Postvoienna ekonomika peremozhtsia [Postwar economy of a winner]. Available at: https://zn.ua/ukr/macrolevel/postvojenna-ekonomika-peremozhtsja.html (accessed 07 August 2022) (in Ukrainian)

Ekonomika Ukrainy pid chas viiny: operatyvna otsinka, kviten 2022 [Ukraine’s economy during the war: the current estimation, April 2022]. Available at: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2022/04/UKR_Економіка-України-під-час-війни.pdf (accessed 07 August 2022) (in Ukrainian)

Ukraina 2022. Yak ne vtratyty svii shans staty sylnoiu derzhavoiu [Ukraine 2022. How not to lose the chance to become a strong country]. Available at: https://uifuture.org/publications/ukrayina-2022-yak-ne-vtratyty-svij-shans-staty-sylnoyu-derzhavoyu/ (accessed 08 August 2022) (in Ukrainian)

Yak viina – 2022 zminiuie rynok moloka v Ukraini [How the war – 2022 changes the dairy market in Ukraine]. Available at: https://zemliak.com/biznes/2590-yak-viyna-2022-zminyuye-rinok-moloka-v-ukrajini (accessed 08 August 2022) (in Ukrainian).

Derzhavna sluzhba statystyky [State Statistics Service]. Available at: https://ukrstat.gov.ua (accessed 03 August 2022) (in Ukrainian)

Rusnak A., Boiko V. (2018) Logistics as a competitive advantage in the development of the agricultural sector in Ukraine. «Evropský časopis ekonomiky a management». Svazek 4. Vydani 4, pp. 55–61.

Hasanova K., Boiko L. (2021) Podatkovyi due diligence yak efektyvnyi sposib usunennia abo zmenshennia podatkovykh donarakhuvan ta sporiv z podatkovoiu sluzhboiu [Tax due diligence as an effective method for eliminating or reducing extra tax charges and disputes with tax authorities], Efektyvna ekonomika [Efficient economy], [Online], vol. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9587 (accessed 09 August 2022). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.11.201 (in Ukrainian)

Boiko L. (2020) Priorytety rozvytku pidpryiemnytstva zi stvorenniam innovatsiinykh produktiv [Priorities of entrepreneurial development with the creation of innovative products], Ahrosvit [Agrosvit], vol. 15, pp. 41–47. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.15.41 (in Ukrainian)

Boiko V. O. (2014) Diahnostyka biznes-seredovyshcha ta stratehii pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ahrarnykh pidpryiemstv: aftoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekon. nauk: 08.00.04 [Diagnostic sofabusiness environment and strategies of increasing competitiveness of agrarianenterprises: an author’s summaryof the dissertation for the scientific degree of a candidate of economic sciences]. Mykolaiv. (in Ukrainian)

Boiko V. (2016) Algorithm of developing competitive strategies and the trends of realizing them for agricultural enterprises. ScienceRise. T. 2, № 1 (19), 30–34. DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2016.60349

Boiko V., Kwilinski A., Misiuk M., Boiko L. (2019) Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland. Economic Annals-XXI, vol. 175 (1–2), pp. 68–72. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V175-12

Boiko V. and Boiko L. (2019) Suchasni pidkhody do vyznachennia poniattia «konkurentospromozhnist ahrarnykh pidpryiemstv» [Modern approaches to defining the concept “competitiveness of agrarian enterprises”], Finansovyi prostir [Financial space], vol. 3 (35), pp. 23–31. DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190153 (in Ukrainian)

Boiko V. O., Boiko L. O. (2018) Features of farm functioning under conditions of a competitive environment. Ekonomika APK [Economics of AIC], vol. 3, pp. 56–62.

Boiko L. (2020) Perspektyvy rozvytku simeinykh fermerskykh hospodarstv v umovakh konkurentnoho rynku [Prospects of the development of family farms under conditions of a competitive market]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika [Tauride scientific bulletin. Series: Economics], vol. 2, pp. 78–85. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 694
Завантажень PDF: 884
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Бойко, В., & Бойко, Л. (2022). ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ТА РИЗИКИ ДЛЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-27
Розділ
ЕКОНОМІКА