ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ФРАНШИЗИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: франчайзинг, бізнес, соціальна складова, імпакт-інвестування

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку соціального франчайзингу як сучасної моделі бізнесу. Проаналізовано основні риси соціальної франшизи та благодійного проекту, визначено спільне та специфічне. Наведені типи соціальної франшизи на національному ринку. Особливий акцент зроблено на франчайзинговому імпакт-інвестуванні. Розглянуто основні сфери його реалізації в Україні на підставі критеріїв Global Impact Investing Network. Визначено ключові фактори впливу на розвиток соціальної франшизи в Україні. Аргументовано актуальність використання моделі франчайзингу на прикладі США. Досліджено основні показники, які визначають умови придбання франшизи на національному ринку. Наведено фінансові джерела створення такого бізнесу. Здійснено висновки про наявність економічних підстав для подальшого розвитку соціальної франшизи.

Посилання

Словник франчайзингу та бізнесу. Franchising.ua. URL: http://surl.li/chsci (дата звернення: 13.06.2022).

What is a Franchise? International Franchise Association (IFA). URL: http://surl.li/chsce (дата звернення: 13.06.2022).

Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України від 05.06.2012 р. № 5073-VI : станом на 16 черв. 2022 р. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2022. 3 лют. Ст. 252. URL: http://surl.li/agkhe (дата звернення: 13.06.2022).

«Тепле місто» платформа для ініціатив і синергії між ними. Teple Misto. URL: https://warm.if.ua/about_us (дата звернення: 13.06.2022).

Козачук М. На всьому готовому: як в Україні розвивається ринок франчайзингу. Franchise Group. URL: http://surl.li/chrsb (дата звернення: 16.06.2022).

Фопономіка. Економіка українських фопів в реальному часі. Опендатабот. URL: http://surl.li/chscx (дата звернення: 16.06.2022).

Q4 2020 RESULTS. Deutsche Post DHL Group. URL: http://surl.li/chrsk (дата звернення: 16.06.2022).

FedEx is ranked #95 in Global Top 100 Brands. Comparably. URL: http://surl.li/chscy (date of access: 16.06.2022).

Купити франшизу Justin. Інформація про франчайзера. Franchise Capital. URL: http://surl.li/chsbz (дата звернення: 16.06.2022).

Звіт про управління ТОВ «Нова пошта» за 2020 рік. ТОВ «Нова Пошта». Офіційний сайт. URL: http://surl.li/chrsf (дата звернення: 16.06.2022).

Річний звіт 2020. Головна пошта країни. Укрпошта. Офіційний сайт. URL: http://surl.li/chsbx (дата звернення: 16.06.2022).

Niu C. 2022 Economic Outlook for Franchising. International Franchise Association (IFA). URL: https://cutt.ly/2KGnnia (дата звернення: 28.06.2022).

Каталог франшиз. Franchise group. URL: http://surl.li/chrry (дата звернення: 21.06.2022).

Соціально-економічний розвиток України за 2021 рік. Державна служба статистики України. URL: http://surl.li/cghsc (дата звернення: 21.06.2022).

Соціальний франчайзинг. Franchise Capital. URL: http://surl.li/chscj (дата звернення: 13.06.2022).

Солонина Є. «Маленькі» інвестори, які змінюють світ. Радіо Свобода. Економіка. URL: http://surl.li/chsbj (дата звернення: 10.06.2022).

Impact center CXID.UA. Інформаційна платформа «Громадськість». URL: http://surl.li/chsbn (дата звернення: 11.06.2022).

Про ХАБ. Impact Hub Odessa. URL: http://surl.li/chsbs (дата звернення: 17.06.2022).

Core Characteristics of Impact Investing. Global Impact Investing Network. URL: http://surl.li/chrrv (дата звернення: 19.06.2022).

Почему стоит инвестировать во франчайзинг в 2022 году? In Venture. URL: http://surl.li/cghtf (дата звернення: 21.06.2022).

Urban Space. Громадський ресторан Urban Space 500. URL: http://surl.li/chsbv (дата звернення: 10.06.2022).

Slovnyk franchayzynhu ta biznesu [Dictionary of franchising and business] Available at: http://surl.li/chsci (in Ukrainian)

What is a Franchise? Available at: http://surl.li/chsce

Pro blahodiynu diyalnist ta blahodiyni orhanizatsiyi: Zakon Ukrayiny (2012) № 5073-VI: stanom na 16 cherv. 2022 r. [About charitable activities and charitable organizations: Law of Ukraine] Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR). Available at: http://surl.li/agkhe (in Ukrainian)

«Teple misto» platforma dlya initsiatyv i synerhiyi mizh nymy [«Warm City» as a platform for initiatives and synergies between them] Teple Misto. Available at: https://warm.if.ua/about_us (in Ukrainian)

Kozachuk, M. (2021). Na vsomu hotovomu: yak v Ukraini rozvyvaietsia rynok franchaizynhu [Everything is ready: how the franchising market is developing in Ukraine]. Available at: http://surl.li/chrsb (in Ukrainian)

Foponomika. Ekonomika ukrainskykh fopiv v realnomu chasi (2022) [Phoponomics. Economy of Ukrainian fops in real time] Opendatabot. Available at: http://surl.li/chscx (in Ukrainian)

Q4 2020 RESULTS. Deutsche Post DHL Group (2021). Available at: http://surl.li/chrsk

FedEx is ranked #95 in Global Top 100 Brands. (2022). Available at: http://surl.li/chscy

Kupyty franshyzu Justin. Informatsiia pro franchaizera. [How to buy a Justin franchise. Information about the franchisor]. Franchise Capital. Available at: http://surl.li/chsbz (in Ukrainian)

Zvit pro upravlinnia TOV «Nova poshta» za 2020 rik (2021). [Management report of Nova Poshta LLC 2020]. Available at: http://surl.li/chrsf (in Ukrainian)

Richnyi zvit 2020. Holovna poshta krainy. Ukrposhta. (2021). [Annual report 2020. Main post office of the country. Ukrposhta]. Available at: http://surl.li/chsbx (in Ukrainian)

Niu, C. (2022). Economic Outlook for Franchising. International Franchise Association (IFA). Available at: https://cutt.ly/2KGnnia

Kataloh franshyz. (2022). [Catalog of franchises]. Franchise group. Available at: http://surl.li/chrry (in Ukrainian)

Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok Ukrainy za 2021 rik (2022). [Socio-economic development of Ukraine – 2021]. Available at: http://surl.li/cghsc (in Ukrainian)

Sotsialnyi franchaizynh (2020). [Social franchising]. Franchise Capital. Available at: http://surl.li/chscj (in Ukrainian)

Solonyna, Ye. “Malenki” investory, yaki zminiuiut svit (2020) [“Small” investors who change the world]. Radio Svoboda. Ekonomika. Available at: http://surl.li/chsbj (in Ukrainian)

Impact center CXID.UA. Informatsiina platforma «Hromadskist». [Impact center CXID.UA. “Publicity” information platform]. Available at: http://surl.li/chsbn (in Ukrainian)

Pro KhAB. Impact Hub Odessa. [About KhAB. Impact Hub Odessa] Available at: http://surl.li/chsbs (in Ukrainian)

Core Characteristics of Impact Investing. Global Impact Investing Network. Available at: http://surl.li/chrrv

Pochemu stoyt ynvestyrovat vo franchaizynh v 2022 hodu? (2022). [Why should you invest in franchising in 2022?] In Venture. Available at: http://surl.li/cghtf (in Ukrainian)

Urban Space. Hromadskyi restoran Urban Space 500. [Urban Space. Public restaurant]. Available at: http://surl.li/chsbv (in Ukrainian)

Переглядів статті: 179
Завантажень PDF: 279
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Аровіна, М. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ФРАНШИЗИ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-26
Розділ
ЕКОНОМІКА