РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НORECA: АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • Вікторія Світлична Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0002-5135-0006
  • Світлана Александрова Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова https://orcid.org/0000-0001-9842-436X
Ключові слова: HoReCa, бізнес-процеси, сфера гостинності, реінжиніринг, менеджмент, кардинальна перебудова, інформаційні технології

Анотація

Вивчаються основні аспекти здійснення реінжинірингу бізнес-процесів підприємств НoReCa. Увагу сконцентровано на питаннях змісту, принципів та послідовності проведення реінжинірингу. Підкреслюється важливість реінжинірингу бізнес-процесів, як ефективного заходу із забезпечення подальшого ефективного розвитку підприємств HoReCa. Автори акцентують увагу, що реінжиніринг є основою радикальної зміни функціонування підприємств, забезпечення істотних конкурентних переваг та досягнення поліпшення їх фінансового стану. Автор досліджує основні характеристики реінжинірингу бізнес-процесів підприємств сфери HoReCa, а саме його цілі, завдання, позитивні наслідки. Аналізуються інструментальні засоби побудови бізнес-моделі для впровадження реінжинірингу бізнес-процесів у сфері гостинності. Досліджуються аспекти використання інформаційних технологій в процесі здійснення реінжинірингу бізнес-процесів підприємств НoReCa.

Посилання

Бабак О. А. Реінжиніринг як сучасний інструмент інноваційної діяльності підприємств. Економічний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ. 2011. № 17/1. С. 55–60.

Дідух В. В. Методичні підходи до процедур проведення реінжинірингу на підприємстві крізь призму циклічності розвитку. Бізнес-Інформ. 2013. № 11. С. 292–297.

Кривов’язюк І. В., Кулик Ю. М. Реінжиніринг логістичних бізнес-процесів і систем як основа їх самовдосконалення та розвитку. Економіка: реалії часу. 2013. № 2(7). С. 87–94.

Ладонько Л. С., Солошин Л. С. Х-інжиніринг як новий напрям менеджменту змін. Науковий вісник Полісся. 2015. № 2(2). С. 115–120.

Мельниченко С. В., Шеєнкова К. А. Управління бізнес-процесами в туризмі : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 264 с.

Олексин С. М. Використання бенчмаркінгу в моделі реінжинірингу бізнес-процесів оптового підприємства. Вісник ЛТЕУ. 2018. Вип. 54. С. 120–125.

Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. Harper Business. 2001. 272 р.

Davenport T. Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology. Boston: Harvard Business School Press, 1993. 352 p.

Крупа К. В. Реінжиніринг – гідна відповідь на виклики оточення. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 10. С. 443–446.

Anand A. A. Literature Review on Business Process Management, Business Process Reengineering, and Business Process Innovation. ResearchGate. 2013. URL: https://www.researchgate.net/publication/256062412 (дата звернення: 19.08.2022).

Д’яконова А. К., Трішин Ф. А., Коротич О. М. Реінжиніринг бізнес-процесів як сучасний інструмент успішного розвитку ресторанного господарства. Економіка та суспільство. 2021. № 29. С. 111–119. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-28

J. Sungau, P. Ndunguru, J. Kineme. Business Process Re-engineering: The Technique to Improve Delivering Speed of Service Industry in Tanzania. IJM & P. 2013. № 1. V. 4. P. 208–227.

Яковенко С. І. Реінжиніринг бізнес-процесів шляхом інформатизації управління на підприємствах України. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 9. С. 118–130.

Таранюк Л. М., Запорожченко О. М. Організаційні засади проведення реінжинірингу бізнес-процесів підприємства. Механізм регулювання економіки. 2011. № 4. С. 122–133.

Babak O. A. (2011) Reinzhynirynh yak suchasnyi instrument innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv [Reengineering as a modern tool of innovative activity of enterprises]. Ekonomichnyi visnyk Pereiaslav-Khmelnytskoho DP, no. 17/1, pp. 55–60. (in Ukrainian)

Didukh V. V. (2014) Metodychni pidkhody do protsedur provedennia reinzhynirynhu na pidpryiemstvi kriz pryzmu tsyklichnosti rozvytku [Methodical approaches to reengineering procedures at the enterprise through the prism of cyclical development]. Biznes-Inform, no. 11, рр. 292–297. (in Ukrainian)

Kryvoviaziuk I. V., Kulyk Yu.M. (2013) Reinzhynirynh lohistychnykh biznes-protsesiv i system yak osnova yikh samovdoskonalennia ta rozvytku [Reengineering of logistics business processes and systems as a basis for their self-improvement and development]. Ekonomika: realii chasu, no. 2 (7), рр. 87–94. (in Ukrainian)

Ladonko L. S., Soloshyn L. S. (2015) X-inzhynirynh yak novyi napriam menedzhmentu zmin [X-engineering as a new direction of change management]. Naukovyi visnyk Polissia, no. 2(2), рр. 115–120. (in Ukrainian)

Melnychenko S. V., Sheienkova K. A. (2015) Upravlinnia biznes-protsesamy v turyzmi: monohrafiia [Management of business processes in tourism]. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t. 264 р. (in Ukrainian)

Oleksyn S. M. (2018) Vykorystannia benchmarkinhu v modeli reinzhynirynhu biznes-protsesiv optovoho pidpryiemstva [The use of benchmarking in the reengineering model of business processes of a wholesale enterprise]. Visnyk LTEU, no. 54, рр. 120–125. (in Ukrainian)

Hammer M., Champy J. (2001) Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. Harper Business. 272 р.

Davenport T. (1993). Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology. Boston: Harvard Business School Press, 352 p.

Krupa K. V. (2011) Reinzhynirynh – hidna vidpovid na vyklyky otochennia [Reengineering is a worthy response to environmental challenges]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 10, рр.443–446. (in Ukrainian)

Anand A. A. (2013) Literature Review on Business Process Management, Business Process Reengineering, and Business Process Innovation // ResearchGate. Available at: https://www. researchgate.net/publication/256062412 (accessed: 19.08.2022).

Diakonova A. K., Trishyn F. A., Korotych O. M. (2021) Reinzhynirynh biznes-protsesiv yak suchasnyi instrument uspishnoho rozvytku restorannoho hospodarstva [Reengineering of business processes as a modern tool for the successful development of the restaurant industry]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 29, рр. 111–119. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-28 (in Ukrainian)

Sungau J., P. Ndunguru, J. Kineme (2013) Business Process Re-engineering: The Technique to Improve Delivering Speed of Service Industry in Tanzania. IJM &P. №1, vol. 4. рр. 208–227.

Yakovenko S. I. (2004) Reinzhynirynh biznes-protsesiv shliakhom informatyzatsii upravlinnia na pidpryiemstvakh Ukrainy [Reengineering of business processes by informatization of management at enterprises of Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky, no. 9, рр. 118–130. (in Ukrainian)

Taraniuk L. M., Zaporozhchenko O. M. (2011) Orhanizatsiini zasady provedennia reinzhynirynhu biznes-protsesiv pidpryiemstva [Organizational principles of reengineering business processes of the enterprise]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, no. 4, рр. 122–133. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 168
Завантажень PDF: 243
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Світлична, В., & Александрова, С. (2022). РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НORECA: АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-24
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають