ВПЛИВ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ НА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ

Ключові слова: мотивація, мотив, механізм мотивації, теорія поколінь, управління персоналом, організація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу теорії поколінь на формування мотивації працівників у сучасних умовах. Розглянуто сутність та основні критерії теорії поколінь. Здійснено структурний аналіз робочої сили України за віковими групами та розраховано орієнтовну частку поколінь у робочій силі у 2021 р. Узагальнено характерні особливості різних поколінь працездатного віку. Їх основні мотиви до діяльності виокремлено за допомогою проведення соціологічного опитування, в якому взяли участь 164 респонденти. Результати опитування показали, що найкращою мотивацією для бебі-бумерів є шанобливе ставлення, повага, корпоративність, нагороди, наявність соціального пакету; для покоління X – виклики, стабільність у роботі, визнання, зворотний зв’язок; для покоління Y – цілепокладання, відповідальність, командна робота, увага на результатах, залученість; для покоління Z – оплата та умови зайнятості, гнучкий графік, можливість віддаленої роботи, командна робота, корпоративна культура.

Посилання

Соколовська В. В., Іванченко Г. В. Мотивація співробітників на основі теорії поколінь: теоретичний підхід. Економіка та держава. 2018. № 10. С. 58–62.

Денисенко М. П., Давиденко Н. В. Теорія поколінь та який її вплив на сучасний бізнес. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 46–49.

Щетініна Л. В., Рудакова С. Г., Даниляк М. І. Управління персоналом з урахуванням положень теорії поколінь. Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 277–283.

Близнюк Т. П. Оцінка поколінських цінностей покоління бебі-бумерів та покоління X в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 27 (1). С. 118–122.

Кащук К. М. Особливості управління співробітниками X, Y та Z поколінь. Економіка. Управління. Інновації. 2018. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_9 (дата звернення: 12.08.2022).

Литвиненко О. М., Приходько К. В. Проблеми підбору та утримання покоління Z у реаліях кадрового голоду в Україні. Нобелівський вісник. 2020. № 1 (13). С. 65–73.

Колот А. М., Герасименко О. О. Покоління Z і соціально-трудова платформа «Праця 4.0»: імперативи взаємодії. Демографія та соціальна економіка. 2020. № 2 (40). С. 103–138.

Боришкевич І. І., Якубів В. М., Романюк Х. Р. Використання теорій мотивації людської діяльності у сфері державної служби. Наукові праці МАУП. Політичні науки та публічне управління. 2022. № 1 (61). С. 12–18.

Strauss W., Howe N. The Fourth Turning: An American Prophecy – What the Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny. N. Y. : Broadway Books, 1997.

Коваль Н. В., Биба В. А. Використання теорії поколінь в менеджменті персоналу. Ефективна економіка. 2020. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8262 (дата звернення: 14.08.2022).

Робоча сила за статтю, типом місцевості та віковими групами у 2021 р. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 14.08.2022).

Sokolovska V. V., Ivanchenko H. V. (2018) Motyvatsiya spivrobitnykiv na osnovi teoriyi pokolinʹ: teoretychnyy pidkhid [Employee motivation based on generational theory: a theoretical approach]. Ekonomika ta derzhava, no 10, pp. 58–62.

Denysenko M. P., Davydenko N. V. (2020) Teoriya pokolinʹ ta yakyy yiyi vplyv na suchasnyy biznes [The theory of generations and its impact on modern business]. Ekonomika ta derzhava, no 1, pp. 46–49.

Shchetinina L. V., Rudakova S. H., Danylyak M. I. (2017) Upravlinnya personalom z urakhuvannyam polozhenʹ teoriyi pokolinʹ [Personnel management taking into account the provisions of the theory of generations]. Problemy ekonomiky, no 1, pp. 277–283.

Blyznyuk T. P. (2017) Otsinka pokolinsʹkykh tsinnostey pokolinnya bebi-bumeriv ta pokolinnya X v Ukrayini [Assessment of generational values of the baby boomers and generation X in Ukraine]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, no 27 (1), pp. 118–122.

Kashchuk K. M. (2018) Osoblyvosti upravlinnya spivrobitnykamy X, Y ta Z pokolinʹ [Peculiarities of managing employees of the X, Y and Z generations]. Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi, no 1. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_9 (accessed August 12, 2022).

Lytvynenko O. M., Prykhodʹko K. V. (2020) Problemy pidboru ta utrymannya pokolinnya Z u realiyakh kadrovoho holodu v Ukrayini [Problems of recruitment and retention of generation Z in the realities of personnel hunger in Ukraine]. Nobelivsʹkyy visnyk, no 1 (13), pp. 65–73.

Kolot A. M., Gerasymenko O. O. (2020) Pokolinnya Z i sotsialʹno-trudova platforma “Pratsya 4.0”: imperatyvy vzayemodiyi [Generation Z and social and labor platform “Labor 4.0”: imperatives of interaction]. Demohrafiya ta sotsialʹna ekonomika, no 2 (40), pp. 103–138.

Boryshkevych I. I., Yakubiv V. M., Romaniuk Kh. R. (2022) Vykorystannya teoriy motyvatsiyi lyudsʹkoyi diyalʹnosti u sferi derzhavnoyi sluzhby [The use of theories of motivation of human activity in the field of public service]. Naukovi pratsi MAUP. Politychni nauky ta publichne upravlinnya, no 1 (61), pp. 12–18.

Strauss W., Howe N. (1997) The Fourth Turning: An American Prophecy –What the Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny. N. Y. : Broadway Books (in English).

Koval N. V., Byba V. A. (2020) Vykorystannya teoriyi pokolinʹ v menedzhmenti personalu [Use of generational theory in personnel management]. Efektyvna ekonomika, no 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8262 (accessed August 14, 2022).

Robocha syla za stattyu, typom mistsevosti ta vikovymy hrupamy u 2021 r. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [Labor force by gender, type of area and age groups in 2021. State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/ (accessed August 14, 2022).

Переглядів статті: 302
Завантажень PDF: 358
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Боришкевич, І., & Якубів, В. (2022). ВПЛИВ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ НА ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-12
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ