ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ТА ОПЛАТИ ТРУДОВИХ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ

Ключові слова: трудовий договір, цивільно-правовий договір, гіг-контракт, оплата праці, гіг-спеціаліст

Анотація

У статті розглянуто особливості укладання та оплати трудових та цивільно-правових договорів. Проведено аналіз трудового і цивільно- правового законодавства в Україні. Наведено категоріальний апарат, в частині розмежування та виокремлення видів договорів, залежно від домовленостей між сторонами та умов їх підписання. Систематизовано та узагальнено основні складові елементи договорів, розкрито їх порівняльну характеристику, що впливає на умови співпраці, особливості відображення в бухгалтерському обліку та звітності, а також отримання оплати праці чи винагороди фізичними особами. Виокремлено їх спільні та відмінні риси. Оцінено нововведення та зміни чинного законодавства з питань регулювання оплати виконаних робіт (наданих послуг) в умовах спеціального правового та податкового режиму «Дія Сіті», запровадженого в Україні для сприяння розвитку ІТ-бізнесу. Розкрито особливості, проблемні питання оформлення та оплати винагороди гіг-спеціалістам за гіг-контрактами, як інструменту оформлення співпраці та виконання певного обсягу робіт (надання послуг) в галузі ІТ-індустрії, та як результату симбіозу трудового та цивільно-правового законодавства.

Посилання

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата звернення: 17.07.2022).

Податковий Кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 15.07.2022).

Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 17.07.2022).

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text (дата звернення: 14.07.2022).

Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 14.07.2022).

Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні: Закон України від 15.07.2021 р. № 1667-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text (дата звернення: 14.07.2022).

Краснов Є. В. Порядок укладення трудового договору з роботодавцем – фізичною особою: переваги та недоліки. Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. пр. Серія : Юридичні науки. Херсон, 2015. Вип. 5. Т. 2. С. 41–44.

Ліневіч В. Гіг-контракт: укладення та оплата праці. Заробітна плата №3. 2022. URL: https://profpressa.com/articles/gig-kontrakt-ukladennia-ta-oplata-pratsi (дата звернення: 07.07.2022).

Машевська А. А. Організаційно-методичне забезпечення обліку і оподаткування оплати праці. Ефективна економіка. 2021. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9759 (дата звернення: 07.07.2022). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.12.205

Очеретько Л. М., Удовиченко Г. І. Удосконалення обліку заробітної плати на підприємстві. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8436 (дата звернення: 07.07.2022). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.12.101

Подолянчук О. А. Оплата праці та розрахунки з працівниками в умовах воєнного стану: трудові відносини та обліковий аспект. Ефективна економіка. 2022. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10290 (дата звернення: 11.07.2022). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.5.81

Радіонова-Водяницька В. О., Морозов Я. І. Окремі аспекти розвитку трудових відносин з фізичними особами – роботодавцями в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. URL: http://www.lsej.org.ua/8_2020/57.pdf (дата звернення: 06.07.2022).

Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy vid 10.12.1971 № 322-VIII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (accessed 17 July 2022).

Podatkovyj Kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 №2755-VI. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (accessed 15 July 2022).

Tsyvilnyj Kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 № 435-IV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (accessed 17 July 2022).

Pro zbir ta oblik iedynoho vnesku na zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia: Zakon Ukrainy vid 8 lypnia 2010 roku № 2464-VI. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text (accessed 14 July 2022).

Pro oplatu pratsi: Zakon Ukrainy vid 24.03.1995 № 108/95-VR. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 (accessed 14 July 2022).

Pro stymuliuvannia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 15.07.2021 № 1667-IX. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text (accessed 14 July 2022).

Krasnov Ye. V. (2015) Poriadok ukladennia trudovoho dohovoru z robotodavtsem – fizychnoiu osoboiu: perevahy ta nedoliky. Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu : zb. nauk. pr. Seriia : Yurydychni nauky. Kherson, 2015. Vyp. 5. T. 2. S. 41–44.

Linevich, V. (2022). Hih-kontrakt: ukladennia ta oplata pratsi. Zarobitna plata, vol.3. Retrieved from: https://profpressa.com/ articles/gig-kontrakt-ukladennia-ta-oplata-pratsi [in Ukrainian]

Mashevska A. (2021) Orhanizatsijno-metodychne zabezpechennia obliku i opodatkuvannia oplaty pratsi. Efektyvna ekonomika, vol. 12. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9759 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.12.205 [in Ukrainian]

Ocheretko L., Udovychenko H. (2020) Udoskonalennia obliku zarobitnoi platy na pidpryiemstvi. Efektyvna ekonomika, vol. 12. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8436 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.12.101 [in Ukrainian]

Podolianchuk O. (2022) Oplata pratsi ta rozrakhunky z pratsivnykamy v umovakh voiennoho stanu: trudovi vidnosyny ta oblikovyj aspekt. Efektyvna ekonomika, vol. 5. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=10290 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2022.5.81 [in Ukrainian]

Radionova-Vodianytska V. O., Morozov Ya. I. (2020) Okremi aspekty rozvytku trudovykh vidnosyn z fizychnymy osobamy – robotodavtsiamy v Ukraini. Yurydychnyj naukovyj elektronnyj zhurnal, vol. 8. Retrieved from: http://www.lsej.org.ua/8_2020/57.pdf [in Ukrainian]

Переглядів статті: 177
Завантажень PDF: 194
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Склярук, І. (2022). ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ТА ОПЛАТИ ТРУДОВИХ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-17
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ