РОЗВИТОК ОНЛАЙН АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: аудит персоналу, людський капітал, кадровий потенціал, управління персоналом, оцінка персоналу

Анотація

Автором розкрито сутність аудиту персоналу та його види, переваги та недоліки проведення аудиту для управління підприємством. Значну увагу приділено аудиту кадрового потенціалу працівника, сутність якого полягає у оцінці персоналу для обробки інформації про їхні компетенції та трудовий потенціал. Перелічені основні економічні методи, які доцільно застосовуватись при аудиті персоналу. Виділені основні завдання технології аудиту персоналу, яка передбачає реалізацію стратегічної мети підприємства – отримання достатнього прибутку та задоволення потреб працівників. Розкриті основні етапи проведення аудиту персоналу, зокрема: підготовчий, інформаційний, аналітичний, дослідницький, коригуючий, завершальний. Перспектива розвитку онлайн аудиту персоналу є необхідною умовою для прозорого менеджменту персоналу та недопущення помилок з управління людським капіталом особливо в умовах війни.

Посилання

Рачинський А.П. Аудит персоналу як технологія забезпечення ефективності систем управління персоналом органів влади : навч.-метод. матеріали / уклад Н.А. Коняшина. Київ : НАДУ, 2013. 36 с.

Гуцаленко Л.В., Марченко С.О. Реалії аудиту у вітчизняній та зарубіжній практиці. Економіка і суспільство. 2016. Випуск № 6. С. 349–354. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/6_ukr/60.pdf (дата звернення: 25.07.2022)

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. №2258-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text (дата звернення: 1.08.2022)

Положення про Державну службу України з питань праці: Постанова КМУ від 11.02.2015 №96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 1.08.2022)

Розгляд аудитором безперервності діяльності під час аудиту фінансової звітності: Інформаційний лист Аудиторської палати України від 06.05.2022 р. URL: https://document.vobu.ua/doc/12710 (дата звернення: 1.08.2022)

Гаман Г.В. Аудит персоналу як основа оптимізації управління підприємством. Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу : матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4-5 листопада 2021 р.) у 2-х ч. ∕ за заг. ред. В.М. Лича. Ч. 1. Київ : КНУБА, 2021. С. 104–107.

Писаревська Г.І. Формування системи аудиту персоналу на підприємстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 13. Частина 4. С. 153–157.

Rachynskyi A.P. & Koniashyna N.A. (2013) Audyt personalu yak tekhnolohiia zabezpechennia efektyvnosti system upravlinnia personalom orhaniv vlady: navch.-metod. materialy [Audit for workers as a technology for ensuring the effectiveness of personnel management systems of authorities]. Kyiv, 36. [in Ukrainian]

Hutsalenko L.V. Marchenko S.O. (2016) Realii audytu u vitchyznianii ta zarubizhnii praktytsi [Audit realities in domestic and foreign practice]. Ekonomika i Suspilstvo – Economy and Society, 6, 349–354. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/6_ukr/60.pdf [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy Pro audyt finansovoi zvitnosti ta audytorsku diialnist vid 21.12.2017 no 2258-VІІІ [About the audit of financial statements and audit activity]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text [in Ukrainian]

Postanova KMU Polozhennia pro derzhavnu sluzhbu Ukrainy z pytan pratsi 11.02.2015 no 96 [Regulations on the State Service of Ukraine on labor issues]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-%D0%BF#Text [in Ukrainian]

Informatsiinyi lyst Audytorskoi palaty Ukrainy Rozghliad audytorom bezperervnosti diialnosti pid chas audytu finansovoi zvitnosti 06.05.2022. [Consideration by the auditor of business continuity during the audit of financial statements]. Available at: https://document.vobu.ua/doc/12710 [in Ukrainian]

Haman H. (2021) Audyt personalu yak osnova optymizatsii upravlinnia pidpryiemstvom [Audit for workers as a basis for optimization of enterprise management]. Problemy henezysu ekonomiky intelektualno-innovatsiinoho kapitalu Materialy Dopovidei II Mizhnarodnoi Naukovo-Praktychnoi Konferentsii. In Lych V.M. (Ed.) (Part 1-2). (Part 1 рр.104–107). Kyiv. November 4-5, 2021. Kyiv KNUCA [in Ukrainian]

Pysarevska H.I. (2015) Formuvannia systemy audytu personalu na pidpryiemstvi [Formation of the audit for workers system at the enterprise]. Naukovyi Visnyk Khersonskoho Derzhavnoho Universytetu – Scientific Bulletin of Kherson State University, 13, Part 4, 153–157. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 206
Завантажень PDF: 178
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Гаман, Г. (2022). РОЗВИТОК ОНЛАЙН АУДИТУ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-13
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ