РОЗВИТОК СФЕРИ ТУРИЗМУ ІЗРАЇЛЮ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: сфера туризму, військовий конфлікт, туристичні ресурси, актуальні види туризму

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблеми розвитку сфери туризму держави Ізраїль в умовах постійних військових конфліктів. Ця ситуація поглиблюється через економічні негаразди, обумовлені COVID-19. Зазначено, що в світі та регіоні Європа, який є основним постачальником туристів до Ізраїлю, після зняття заборони на подорожі, фіксується тенденція швидкого відновлення туристичних потоків. Висвітлено досвід Ізраїлю з відновлення сфери туризму у 2021-2022 р. Основні увага уряду була зосереджена на підтримці внутрішнього ринку, який виступив стабілізатором сфери туризму. Зазначено, що метою подорожей іноземних відвідувачів до країни є: відвідання друзів та родичів, огляд визначних пам’яток, паломництво, відпочинок. Значна увага приділена необхідності підтримці як традиційних видів туризму, так і створенню нових туристичних пропозицій з активними засобами пересування для окремих категорій відвідувачів.

Посилання

UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, July 2022 Released: July 2022. URL: https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng. 2022.20.1.4 (дата звернення: 30.07.2022)

International Tourism Highlights, 2001 Edition. P. 7. URL: https://tourlib.net/wto.htm (дата звернення: 10.08.2022)

International Tourism Highlights, 2011 Edition. P. 6 URL: https://tourlib.net/wto.htm (дата звернення: 10.08.2022)

International Tourism Highlights, 2020 Edition. P. 18. URL: https://tourlib.net/wto.htm (дата звернення: 10.08.2022)

Калмиков Олексій. Скільки коштує Ізраїлю конфлікт з палестинцями. Чи може він розорити країну. РБК-Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-57335692.(lfnf (дата звернення: 05.08.2022)

40 Israel Travel & Tourism Statistics for 2022. URL: https://www.touristisrael.com/israel-travel-tourism-statistics/53929/ (дата звернення: 30.07.2022)

Eyal Lichter, Travel and tourism in Israel – statistics & facts. Jun 27, 2022. URL: https://www.statista.com/topics/9300/travel-and-tourism-in-israel (дата звернення: 30.07.2022)

Национальная тропа Израиля – Israel National Trail. Энциклопедия. URL: https://wikicsu.ru/wiki/Israel_National_Trail (дата звернення: 29.07.2022)

Воронин И.Н. Туристское страноведение. Симферополь : Оригинал-М. 2008. 408 с.

Дорошко М.С. Країнознавство. В.П. Крижанівський, М.С. Дорошко (ред.), В.І. Головченко. Київ : Знання. 2012. 439 с.

Семенов В.Ф. Туристичне країнознавство. Херсон : Грінь Д.С. ,2013. 392 с.

Стафійчук В., Малиновська О. Туристичне країнознавство : навч. посіб. у 4-х томах; Т. 1. Європа. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. 282 с.

Любіцева О.О., Романчук С.П. Паломництво та релігійний туризм. Київ : Альтерпрес, 2011. 416 с.

Киптенко В.К., Кузьменко К.П. Туристична політика та програми розвитку туризму в Ізраїлі. Географія та туризм. 2012. № 18. С. 85–91. URL: http://www.geolgt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=38&lang=uk (дата звернення: 10.08.2022)

UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, July 2022 Released: July 2022. Available at: https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/wtobarometereng. 2022.20.1.4

International Tourism Highlights, 2001 Edition. P. 7. Available at: https://tourlib.net/wto.htm

International Tourism Highlights, 2011 Edition. P. 6. Available at: https://tourlib.net/wto.htm

International Tourism Highlights, 2020 Edition. P. 18. Available at: https://tourlib.net/wto.htm

Kalmikov Oleksіy. Skіlki koshtuє Іzraїlyu konflіkt z palestintsyami. Chi mozhe vіn rozoriti kraїnu. [How much is the conflict with the Palestinians costing Israel? Can he ruin the country] RBK-Ukraina. Available at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-57335692 (in Ukrainian)

40 Israel Travel & Tourism Statistics for 2022. Available at: https://www.touristisrael.com/israel-travel-tourism-statistics/53929/

Eyal Lichter, Travel and tourism in Israel – statistics & facts. Jun 27, 2022. Available at: https://www.statista.com/topics/9300/travel-and-tourism-in-israel

Natsionalnaya tropa Izrailya – Israel National Trail. Entsiklopediya. Available at: https://wikicsu.ru/wiki/Israel_National_Trail (in Russian)

Voronin I.N. (2008) Turistskoe stranovedenie [Tourist country studies]. Simferopol: Original-M., 408 p. (in Russian)

Doroshko M.S. (2012) Krainoznavstvo [Local studies] V.P. Krizhanіvskiy, M.S. Doroshko (red.), V.І. Golovchenko. Kyiv: Znannya, 439 p. (in Ukrainian)

Semenov V.F. (2013) Turistichne kraїnoznavstvo [Tourist country studies]. Kherson: Grіn D.S., 392 p. (in Ukrainian)

Stafіychuk V., Malinovska O. (2021) Turistichne kraїnoznavstvo [Tourist country studies]: navch. posіb. u 4-kh tomakh; T.1. Єvropa. Kherson: OLDІ-PLYuS, 282 p. (in Ukrainian)

Lyubіtseva O.O., Romanchuk S.P. (2011) Palomnitstvo ta relіgіyniy turizm [Pilgrimage and religious tourism]. Kyiv: Alterpres, 416 p. (in Ukrainian)

Kiptenko V.K., & Kuzmenko K.P. (2012) Turistichna polіtika ta programi rozvitku turizmu v Іzrailі [Turistichna politika ta programi rozvitku turizmu v Israel]. Geografіya ta turizm, 18, 85–91. Available at: http://www.geolgt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=38&lang=uk (in Ukrainian)

Переглядів статті: 167
Завантажень PDF: 590
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Фастовець, О. (2022). РОЗВИТОК СФЕРИ ТУРИЗМУ ІЗРАЇЛЮ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-11