ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ: РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЙОГО ПОКРАЩЕННІ

Ключові слова: екологічний стан, державне управління, регіональне управління, місцеве самоврядування, підприємство, сталий розвиток

Анотація

У статті проведено аналіз екологічного стану на прикладі Сумської області, виявлення основних проблем, в тому числі обумовлених воєнним станом і поглибленням соціально-економічної кризи та розробка шляхів подолання негативних явищ. Визначено, що на сьогоднішній день екологічна ситуація в Україні достатньо напружена. Визначено, що існує багато проблем з викидами в атмосферу на душу населення, переробкою сміття та його захоронення і іншими негативними явищами що становить пряму екологічну небезпеку. Зроблено висновок по те, що досягнення цілей сталого розвитку неможливе без поглибленого вивчення кожної його складової та розробки рекомендацій щодо їх покращення. Встановлено, що всі природоохоронні заходи відбуваються в рамках програм державного та регіонального розвитку. Аналіз показав, що в умовах воєнного стану вони потребують вдосконалення. Вважаємо, що для покращення екологічного стану в нормативні та програмні документи необхідно внести зміни в частині розширення джерел залучення коштів за рахунок благодійних внесків, в тому числі міжнародних грандів. Виділено два основні шляхи покращення екологічної ситуації а саме розвиток екологічного підприємництва та посилення екологічної складової в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

Посилання

Звіти про результати здійснення державного нагляду (контролю) Таблиця-звіт за 2021 рік. URL: http://deisumy.gov.ua/?page_id=25

Ефективність здійснення державного нагляду (контролю) територіальними органами Держекоінспекції за 2021 рік. URL: https://www.dei.gov.ua/posts?category_id=19&post_type_id=2

Butenko V., Baidala V., Slavkova O., Sukhostavets A. Economic Strategic fundamentals of bioeconomy development in Ukraine. Sciences for Agribusiness and Rural Economy Proceedings of the 2020 International Scientific Conference Warsaw University of Life Sciences – SGGW Institute of Economics and Finance Warsaw, 21–22 September 2020. № 4. 2020. р. 30–37.

Славкова О.П., Запара С.І., Соколов М.О. Біоекономіка як складова сталого розвитку природи та суспільства її державне і законодавче регулювання. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Економіка і менеджмент". 2020. Випуск 2 (84). C. 3–6.

Сухоставець А.І. Підприємницька діяльність в аграрному секторі. Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2021. р. 65–74.

Косович Б. Екологічне підприємництво як важлива складова сучасної економіки України. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 3. С. 109–118.

Бобкова А., Павлюченко Ю. Учасники відносин у сфері екологічного підприємництва. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 9. С. 58. URL: https://www.pgpjournal.kiev.ua/archive/2017/9/12.pdf.

Екологічний бізнес. Словник – довідник з екології : навч.-метод. посіб. уклад. О.Г. Лановенко, О.О. Остапішина. Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2013. С. 78–79.

Zvity pro rezultaty zdiisnennia derzhavnoho nahliadu (kontroliu) Tablytsia-zvit za 2021 rik [Reports on the results of state supervision (control) Table-report for 2021]. Available at: http://deisumy.gov.ua/?page_id=25. (accessed 25 june 2022). [in Ukrainian]

Efektyvnist zdiisnennia derzhavnoho nahliadu (kontroliu) terytorialnymy orhanamy Derzhekoinspektsii za 2021 rik [Effectiveness of state supervision (control) by territorial bodies of the State Inspectorate for 2021] .Available at: https://www.dei.gov.ua/posts?category_id=19&post_type_id=2 (accessed 30 june 2022). [in Ukrainian]

Butenko V., Baidala V., Slavkova O., Sukhostavets A. (2020) Economic Strategic fundamentals of bioeconomy development in Ukraine. Sciences for Agribusiness and Rural Economy Proceedings of the 2020 International Scientific Conference Warsaw University of Life Sciences – SGGW Institute of Economics and Finance Warsaw, 21–22 September. № 4, pр. 30–37.

Slavkova O.P., Zapara S.I., Sokolov M.O. (2020) Bioekonomika yak skladova staloho rozvytku pryrody ta suspilstva yii derzhavne i zakonodavche rehuliuvannia. [Bioeconomy as a component of sustainable development of nature and society, its state and legislative regulation]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia "Ekonomika i menedzhment", no 2 (84), pp. 3–6. [in Ukrainian]

Sukhostavets A.I. (2021) Pidpryiemnytska diialnist v ahrarnomu sektori. [Entrepreneurial activity in the agricultural sector]. Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, pр. 65–74. [in Ukrainian]

Kosovych B. (2020) Ekolohichne pidpryiemnytstvo yak vazhlyva skladova suchasnoi ekonomiky Ukrainy [Ecological entrepreneurship as an important component of the modern economy of Ukraine]. Ekonomichnyi analiz. Tom 30. № 3, pp. 109–118. [in Ukrainian]

Bobkova A., Pavliuchenko Y. (2017) Uchasnyky vidnosyn u sferi ekolohichnoho pidpryiemnytstva. [Participants of relations in the field of ecological entrepreneurship]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. № 9, p. 58. Available at: https://www.pgpjournal.kiev.ua/archive/2017/9/12.pdf. (accessed 25 June 2022). [in Ukrainian]

Ekolohichnyi biznes (2013) Slovnyk – dovidnyk z ekolohii [The dictionary is a guide to ecology]: navch.-metod. posib. uklad. O.H. Lanovenko, O.O. Ostapishyna. Kherson: PP Vyshemyrskyi V.S., pp. 78–79. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 162
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Славкова, О., & Сухоставець, А. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ: РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЙОГО ПОКРАЩЕННІ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-10
Розділ
ЕКОНОМІКА