РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ПЛАТФОРМІЗАЦІЇ

Ключові слова: цифрова економіка, цифрова платформа, платформізація, розвиток, цифрові трансформації, цифрові технології, інновації

Анотація

Доведено значущість цифрових платформ для розвитку економіки. Розглянуто підходи до визначення терміну «цифрова платформа». Особливу увагу приділено багатостороннім платформам, які є значно складнішими, але надають більший простір для інноваційного розвитку. Виокремлено основні їх риси. Розглянуто типи цифрових платформ в залежності від функціональних особливостей. Відзначено позитивні ефекти від поширення платформ для економіки. Досліджено проблеми, які пов’язані з їх запровадженням в Україні. Відзначено, що успішний розвиток цифрової економіки та поширення цифрових платформ потребує формування відповідної державної політики, яка має бути спрямована на підтримку цифрових трансформацій. Сформовано основні пріоритетні напрями розвитку цифрової економіки в Україні на основі платформізації.

Посилання

Україна 2030е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (дата звернення: 15.07.2022).

Вишневський О.С. Цифрова платформізація стратегічного управління економікою України. Економіка промисловості. 2021. № 3 (95). С. 5–24. DOI: http://doi.org/10.15407/econindustry.2021.03.005

Гриценко А., Липов В. Информационные платформы как сетевая институциональная трансформация. Journal of Institutional Studies. 2020. № 12(2). С. 132–148. DOI: http://doi.org/10.17835/2076-6297.2020.12.2.132-148

Westerman G., Bonnet D., McAfee A. Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. USA: Harvard Business School Publisher, 2014. 292 p.

Шиманська К.В., Бондарчук В.В. Пріоритетні напрями та механізми розвитку цифрової економіки в Україні. Економіка, управління та адміністрування. 2021. № 1 (95). С. 17–22.

Берназюк О. Роль та місце цифрових технологій у сфері публічного управління. Інформаційне право. 2017. № 10. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/10/35.pdf (дата звернення: 11.07.2022).

Brynjolfsson E., Kahin B. Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research [reprint]. USA: MIT Press, 2002. 407 p.

Galkin A., Popova Y., Chuprina E., Shapovalenko D. Interaction of logistics 4.0 and consumer oriented marketing using ICT. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, 2019. Р. 6751–6760.

Єгоров І.Ю., Грига В.Ю. Порівняльний аналіз наявності індикаторів цифровізації в Україні та інших країнах Східного партнерства ЄС. Статистика України. 2019. № 3. С. 56–62.

Семеног А.Ю. Аналіз світових рейтингів оцінки формування та розвитку цифрової економіки та місце України в них. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. Вип. 43. С. 38–43.

Територіальний розвиток і регіональна політика. Стратегування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації: наукова доповідь / наук. ред. д.е.н., проф. Сторонянська І.З. Львів : ІРД НАНУ, 2020. 141 с.

Evans D.S. Platform Economics: Essays on Multi-Sided Businesses. Chicago, Competition Policy International (CPI), 2011. 449 p.

Parker Geoffrey G., Alstyne Marshall W. Van and Choudary Sangeet Paul. Platform Revolution. W. W. Norton & Company. 2016, 352 р.

Rochet J., Tirole J. Two-Sided Markets: a Progress Report. The RAND Journal of Economics. 2006. Vol. 37. No. 3. Pp. 645–667.

Spagnoletti P., Resca A., Lee G. A design theory for digital platforms supporting online communities: a multiple case study. Journal of Information Technology. 2015. No 30(4). Pp. 364–380.

Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку : монографія. Київ : Ін-т економіки промисловості НАН України, 2018. 252 с.

Окландер М.А., Романенко О.О. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2015. № 3. С. 362–371.

Про утворення Міжгалузевої ради з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації: Постанова КМУ від 08.07.2020 р. № 595. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-2020-п#Text (дата звернення: 15.07.2022).

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМУ від 17.01.2018 № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13 (дата звернення: 18.07.2022).

Ukranskyi instytut maibutnoho (2021) Ukraina 2030e – kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu [Ukraine in the 2030s is a country with a developed digital economy]. Available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (accessed 15.07.2022). [in Ukrainian]

Vyshnevskyi O.S. (2021) Tsyfrova platformizatsiia stratehichnoho upravlinnia ekonomikoiu Ukrainy [Digital platformization of strategic management of the Ukrainian economy]. Ekonomika promyslovosti, no 3 (95), рр. 5–24. DOI: http://doi.org/10.15407/econindustry2021.03.005 [in Ukrainian]

Gritsenko A., Lipov V. (2020) Informatsionnyye platformy kak setevaya institutsional'naya transformatsiya [Information platforms as a networked institutional transformation]. Journal of Institutional Studies, no 12(2), рр. 132–148. DOI: http://doi.org/10.17835/2076-6297.2020.12.2.132-148 [in Russian]

Westerman G., Bonnet D. & McAfee A. (2014) Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. USA: Harvard Business School Publisher, 292 p.

Shymanska K.V., Bondarchuk V.V. (2021) Priorytetni napriamy ta mekhanizmy rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini [Priority directions and mechanisms of digital economy development in Ukraine]. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, no 1 (95), pp. 17–22. [in Ukrainian]

Bernaziuk O. (2017) Rol ta mistse tsyfrovykh tekhnolohii u sferi publichnoho upravlinnia [he Role and place of digital technologies in the sphere of Public Administration]. Informatsiine pravo, no 10. Available at: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/10/35.pdf (accessed 11.07.2022). [in Ukrainian]

Brynjolfsson E., Kahin B. (2002) Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research [reprint]. USA: MIT Press, 407 p.

Galkin A., Popova Y., Chuprina E., Shapovalenko D. (2019) Interaction of logistics 4.0 and consumer oriented marketing using ICT. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, p. 6751–6760.

Iehorov I.Iu., Hryha V.Iu. (2019) Porivnialnyi analiz naiavnosti indykatoriv tsyfrovizatsii v Ukraini ta inshykh krainakh Skhidnoho partnerstva YeS [Comparative analysis of the availability of digitalization indicators in Ukraine and other EU Eastern Partnership countries]. Statystyka Ukrainy, no 3, pp. 56–62. [in Ukrainian]

Semenoh A.Iu. (2020) Analiz svitovykh reitynhiv otsinky formuvannia ta rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta mistse Ukrainy v nykh [Analysis of world ratings for assessing the formation and development of the digital economy and the place of Ukraine in them]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, no 43, pp. 38–43. [in Ukrainian]

Storonianska I.Z. (2020) Terytorialnyi rozvytok i rehionalna polityka. Stratehuvannia rehionalnoho rozvytku na zasadakh smart-spetsializatsii: naukova dopovid [Territorial Development and regional policy. Strategizing regional development on the basis of smart specialization: a scientific report]. Lviv: IRD NANU, 141 p. [in Ukrainian]

Evans D.S. (2011) Platform Economics: Essays on Multi-Sided Businesses. Chicago, Competition Policy International (CPI), 449 p.

Parker, Geoffrey G., Alstyne, Marshall W. Van and Choudary, Sangeet Paul. (2016) Platform Revolution. W. W. Norton & Company, 352 р.

Rochet, J. & Tirole, J. (2006) Two-Sided Markets: a Progress Report. The RAND Journal of Economics, vol. 37, no. 3, pp. 645–667.

Spagnoletti, P., Resca, A. & Lee G. (2015) A design theory for digital platforms supporting online communities: a multiple case study. Journal of Information Technology, no 30(4), pp. 364–380.

Liashenko V.I., Vyshnevskyi,O.S. (2018) Tsyfrova modernizatsiia ekonomiky Ukrainy yak mozhlyvist proryvnoho rozvytku: monohrafiia [Digital modernization of the Ukrainian economy as a possibility of breakthrough development: monograph]. Kyiv: In-t ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy, 252 p. [in Ukrainian]

Oklander M.A., Romanenko O.O. (2015) Spetsyfichni vidminnosti tsyfrovoho marketynhu vid Internet – marketynhu [Specific differences between digital marketing and Internet Marketing]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI», no 3, рр. 362–371. [in Ukrainian]

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2020). Pro utvorennia Mizhhaluzevoi rady z pytan tsyfrovoho rozvytku, tsyfrovykh transformatsii i tsyfrovizatsii: Postanova KMU vid 08.07.2020 r. № 595 [On the formation of the intersectoral Council for digital development, digital transformation and digitalization: resolution No. 595]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-2020-п#Text (accessed 15.07.2022). [in Ukrainian]

Cabinet of Ministers of Ukraine (2018) Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii: Rozporiadzhennia KMU vid 17.01.2018 № 67-r. [On approval of the concept of development of the digital economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation: order No. 67-R, 17.01.2018] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13 (accessed 18.07.2022). [in Ukrainian]

Переглядів статті: 425
Завантажень PDF: 369
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Жукова, Ю. (2022). РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ ПЛАТФОРМІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-7
Розділ
ЕКОНОМІКА