ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  • Володимир Харченко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-5067-7181
  • Ганна Харченко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-0705-447X
Ключові слова: ефективність, виробничо-господарська діяльність, інформаційне забезпечення, аграрне підприємництво, інформаційна система, управлінська діяльність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань щодо визначення ефективності виробничо-господарської діяльності організаційно-правових форм господарювання на регіональному рівні та наданні пропозицій щодо формування дієвої системи їх інформаційного забезпечення. Здійснена інтегральна рейтингова оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності організаційно-правових форм власності Чернігівської області. Визначено, що ключовими проблемами ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств є їх низький рівень інформаційного забезпечення. Запропоновано модель інформаційного забезпечення аграрного підприємництва, що забезпечить поширення і актуалізацію даних для всіх зацікавлених відділів підприємства; створення аналітичної системи для прийняття управлінських рішень; підвищення достовірності інформації та забезпечення її доступності на всіх рівнях управління.

Посилання

Головне управління статистики у Чернігівській області. URL: https://www.chernigivstat.gov.ua/

Єрмаков О.Ю., Харченко Г.А. Агропродовольчий потенціал сільськогосподарських підприємств: формування та ефективність використання : монографія. Київ : ЦП «Компринт», 2014. 216 с.

Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. та ін. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 516 с.

Кустріч Л. О. Методологічні підходи до дослідження ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств різної форми власності. Агросвіт. 2017. № 23. С. 24–31.

Пошехонова Г. В. Информационное обеспечение системы управления АПК. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44665/1/srsoit_2016_1_30.pdf

Харченко Г.А., Харченко В.В. Роль кооперації в розвитку сільськогосподарського виробництва на інноваційній основі. Науковий вісник НУБіП України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». 2016. Вип. 249. С. 415–421.

Kharchenko, H., Kharchenko, V., Malak-Rawlikowska, A. Investment expenditures in Ukrainian agricultural enterprises: prognosis and development of appropriate investment strategy. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2018. 105(2), pp. 71–81. DOI: 10.22630/RNR.2018.105.2.17

Yermakov O.Y., Kharchenko V.V. Competitiveness of products of agricultural enterprise in the context of information support. The economy of agroindustrial complex. International scientific and production journal. 2014. № 8. pp. 38–43.

Holovne upravlinnia statystyky u Chernihivskii oblasti [Main Department of Statistics in Chernihiv Region]. Retrieved from https://www.chernigivstat.gov.ua/

Yermakov O.Yu., Kharchenko H.A. (2014) Ahroprodovol’chyj potentsial sil’s’kohospodars’kykh pidpryiemstv: formuvannia ta efektyvnist’ vykorystannia [Agri-food potential of agricultural enterprises: development and efficiency], Komprint, Kyiv, Ukraine.

Lupenko Yu.O., Malik M.J., Shpykuliak O.H. and other (2014) Innovatsijne zabezpechennia rozvytku sil’s’koho hospodarstva Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Innovative software of development of agriculture Ukraine: problems and prospects], Institute of Agrarian Economy, Kyiv, Ukraine.

Kustrich L. (2017) Metodolohichni pidkhody do doslidzhennia efektyvnosti diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv riznoi formy vlasnosti [The methodological approaches to research effectiveness of activity agricultural enterprises at the different type of ownership]. Ahrosvit, no 23, pp. 24–31.

Poshekhonova H. V. Informatsyonnoe obespechenye systemy upravlenyia APK [Information support of the agro-industrial complex management system]. Retrieved from https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44665/1/srsoit_2016_1_30.pdf.

Kharchenko, H., Kharchenko, V. (2016). Rol kooperatsii v rozvytku silskohospodarskoho vyrobnytstva na innovatsiinii osnovi [The role of cooperation in the development of agricultural production on an innovative basis]. Scientific Bulletin of NULES of Ukraine. Series "Economics, agricultural management, business". no 249. pp. 415-421.

Kharchenko, H., Kharchenko, V., Malak-Rawlikowska, A. (2018). Investment expenditures in Ukrainian agricultural enterprises: prognosis and development of appropriate investment strategy. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105(2), 71–81. DOI: 10.22630/RNR.2018.105.2.17

Yermakov O.Y., Kharchenko V.V. (2014). Competitiveness of products of agricultural enterprise in the context of information support. The economy of agroindustrial complex. International scientific and production journal. № 8. pp. 38–43.

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 72
Опубліковано
2021-01-26
Як цитувати
Харченко, В., & Харченко, Г. (2021). ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Економіка та суспільство, (23). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-23-20
Розділ
ЕКОНОМІКА