НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: маркетинговий менеджмент, маркетингові комунікації, продакт-менеджмент, функціональні стратегії управління, модель служби маркетингу

Анотація

У статті розглянуто прикладні аспекти та особливості організації маркетингового менеджменту в агропромислових підприємствах. Висвітлено функції відділу маркетингу на прикладі підприємств молокопереробної галузі з виготовлення сирів. Розглянуто основні загрози зовнішнього маркетингового середовища, здійснено оцінку оборотності активів та ділової активності агропромислових підприємств адміністративного району, проведено огляд основних функціональних стратегій управління агропромисловим підприємством за такими сегментами, як виробництво, маркетинг, фінанси, персонал, організаційна структура. Запропоновано як основні напрями удосконалення маркетингового менеджменту впровадження продакт-менеджменту, який необхідно підпорядкувати загальній маркетинговій стратегії агропромислових підприємств та формування товарної моделі служби маркетингу на засадах агромаркетингової кооперації.

Посилання

Frederick E. Webster, Jr. (2005) A Perspective on the Evolution of Marketing Management, pp. 121–126. URL: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1509/jppm.24.1.121.63888 (дата звернення: 08.12.2020).

Anderson, Paul F. (1982), Marketing, Strategic Planning, and the Theory of the Firm, Journal of Marketing, 46(April), 7–23.

Abell, Derek , and Hammond, John S. (1979), Strategic Market Planning: Problems and Analytical Approaches. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Пунин Ю.О. Продакт-менеджмент – ефективний інструмент підвищення конкурентоспроможності компаній на В2В ринку. Ефективна економіка. 2017. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5408 (дата звернення: 08.12.2020).

Парій Л.В. Маркетингова товарна політика виробників сиру національного господарства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. №18. С. 44–47.

Кучер О.В. Оцінка розвитку маркетингової діяльності на підприємствах АПК. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2012. № 3 (43). С. 535–539.

Кучер О.В., Покотильська Н.В. Маркетинговий менеджмент у системі управління аграрними підприємствами. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2016. Випуск 25. Економічні науки. С. 128–132.

Ковшова І.О. Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика : монографія. Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2018. 516 с.

Райко Д.В., Лебедєва Л.Е. Модель управління маркетингом у системі менеджменту промислового підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 1. С. 107-123. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua (дата звернення: 08.12.2020).

Скриньковський Р.М. Маркетинговий менеджмент сільськогосподарських підприємств: теоретичні аспекти і вплив на економічну ефективність. Агросвіт. 2014. № 23. С. 10–14.

Комарницький І.М., Цар Г.В. Напрямки удосконалення маркетингового менеджменту молокопереробного підприємства. Економіка і регіон. ПолтНТУ, 2011. № 2 (29). С. 123–127.

Стратегія розвитку Одеської області на 2021-2027 роки. URL: https://oda.odessa.gov.ua/odeshhyna/soczialno-ekonomichnyj-ta-kulturnyj-rozvytok/strategichni-plany-dij-ta-programy-rozvytku/strategiya-regionalnogo-rozvytku/strategiya-rozvytku-odeskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky (дата звернення: 28.08.2020).

Бізнес на молекули: молочна ферма та сироварня Ростислава Зіновського. URL: https://agravery.com/uk/posts/author/show?slug=biznes-na-molekuli-molocna-ferma-ta-sirovarna-rostislava-zinovskogo (дата звернення: 05.10.2020).

Іванілов О.С. Маркетинг : навч. посібник. 2–ге вид., доп. і перероб. Донецьк : Східний видавничий дім, 2009. 311 с.

Frederick E. Webster, Jr. (2005) A Perspective on the Evolution of Marketing Management pp. 121–126 https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1509/jppm.24.1.121.63888 (accessed 08 December 2020)

Anderson, Paul F. (1982), Marketing, Strategic Planning, and the Theory of the Firm, Journal of Marketing, 46(April), рр. 7–23.

Abell, Derek, and Hammond, John S. (1979), Strategic Market Planning: Problems and Analytical Approaches. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall

Punyn Ju.O. (2017) Prodakt-menedzhment – efektyvnyj instrument pidvyshhennja konkurentospromozhnosti kompanij na В2В rynku [A product management – an effective tool to enhance competitiveness of the company in the b2b market] (electronic journal) Efektyvna ekonomika [Efficient economy]. No.1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5408 (accessed 08 December 2020)

Parij L.V. (2016) Marketynghova tovarna polityka vyrobnykiv syru nacionaljnogho ghospodarstva [Marketing product policy of cheese producers of the national economy]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogho ghumanitarnogho universytetu. Serija: Ekonomika i menedzhment [Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Economics and Management], no 18, pp. 44–47.

Kucher O.V. (2012) Ocinka rozvytku marketynghovoji dijaljnosti na pidpryjemstvakh APK [Assessment of the development of marketing activities at agricultural enterprises]. Universytetsjki naukovi zapysky. Chasopys Khmeljnycjkogho universytetu upravlinnja ta prava [University scientific notes. Journal of Khmelnytsky University of Management and Law], no. 3 (43), pp. 535–539.

Kucher O.V., Pokotyljsjka N.V. (2016) Marketynghovyj menedzhment u systemi upravlinnja aghrarnymy pidpryjemstvamy [Marketing management in the management system of agricultural enterprises]. Podiljsjkyj visnyk: siljsjke ghospodarstvo, tekhnika, ekonomika [Podolsk Bulletin: agriculture, technology, economics]. Vol. 25. Ekonomichni nauky, pp. 128–132.

Kovshova I.O. (2018) Marketynghovyj menedzhment: teorija, metodologhija, praktyka [Marketing management: theory, methodology, practice]. monohrafiya [a monograph]. FOP Vyshemirsky VS Publishing House. (in Ukrainian)

Rajko D.V., Lebedjeva L.E. (2015) Modelj upravlinnja marketynghom u systemi menedzhmentu promyslovogho pidpryjemstva [Marketing management model in the management system of an industrial enterprise]. Marketyngh i menedzhment innovacij [Marketing and Innovation Management], no. 1, pp. 107–123. Available at: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua (accessed 08 December 2020)

Skrynjkovsjkyj R.M. (2014) Marketynghovyj menedzhment siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv: teoretychni aspekty i vplyv na ekonomichnu efektyvnistj [Marketing management of agricultural enterprises: theoretical aspects and the impact on economic efficiency]. Agrosvit, vol. 23, pp. 10–14.

Komarnycjkyj I.M., Car Gh.V. (2011) Naprjamky udoskonalennja marketynghovogho menedzhmentu molokopererobnogho pidpryjemstva [Directions for improving the marketing management of a dairy enterprise]. Ekonomika i reghion [Economy and region]. Poltava, PoltNTU, no. 2 (29), pp. 123–127.

Odessa Regional State Administration (2020) Strateghija rozvytku Odesjkoji oblasti na 2021-2027 roky [Development strategy of Odessa region for 2021-2027] Available at: https://oda.odessa.gov.ua/odeshhyna/soczialno-ekonomichnyj-ta-kulturnyj-rozvytok/strategichni-plany-dij-ta-programy-rozvytku/strategiya-regionalnogo-rozvytku/strategiya-rozvytku-odeskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky (accessed 28 August 2020)

Biznes na molekuly: molochna ferma ta syrovarnja Rostyslava Zinovsjkogho [Molecule business: Rostyslav Zinovsky's dairy farm and cheese factory]. Available at: https://agravery.com/uk/posts/author/show?Slug=biznes-na-molekuli-molocna-ferma-ta-sirovarna-rostislava-zinovskogo (accessed 05 October 2020)

Ivanilov O.S. (2009) Marketyngh: navch. posibnyk. 2-ghe vyd.[ Marketing: textbook. Manual. 2nd ed.]. Donecjk: Skhidnyj vydavnychyj dim. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 353
Завантажень PDF: 328
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Бахчиванжи, Л. (2020). НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-89
Розділ
МАРКЕТИНГ